1. DraftSight
  2. Pobierz DraftSight

Pobierz DraftSight

Swoboda w zakresie tworzenia lepszych projektów 2D i 3D.

Windows (2024 SP2)

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania DRAFTSIGHT®

 

DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS

UMOWA LICENCYJNA KLIENTA I NA USŁUGI INTERNETOWE

 

Niniejsza Umowa Licencyjna Klienta i na Usługi Internetowe zostaje zawarta pomiędzy klientem („Klient”) a podmiotem prawnym Grupy DASSAULT SYSTEMES („DS”); dane obu stron wskazano w Dokumencie Transakcji. Podmiot prawny Grupy DS wykonujący niniejszą Umowę zawartą z Klientem jest określony przez lokalizację miejsca prowadzenia działalności Klienta lub, jeśli Klient jest osobą fizyczną, miejsca zamieszkania Klienta. Poniżej przedstawiono tożsamość tego podmiotu, obowiązujące prawo i jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z nią:

 

Główne miejsce zamieszkania Klienta lub miejsce prowadzenia działalności: Chińska Republika Ludowa (na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Hongkongu, Tajwanu i Makau)

Podmiot zamawiający z ramienia DS/Licencjodawca: Dassault Systèmes SE, francuska spółka typu „société européenne”

Prawo właściwe; jurysdykcja: Zob.: Warunki Dotyczące Danego Kraju — Chińska Republika Ludowa (na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Hongkongu, Tajwanu i Makau)

Główne miejsce zamieszkania Klienta lub miejsce prowadzenia działalności: Wszystkie inne lokalizacje

Podmiot zamawiający z ramienia DS/Licencjodawca: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, spółka Delaware

Prawo właściwe; jurysdykcja: Stan Massachusetts (USA); zob. punkt 15.13

 

Niniejsza Umowa zostaje zaakceptowana przez Klienta z chwilą jej podpisania lub akceptacji Dokumentu Transakcji (w tym przez kliknięcie klawisza akceptacji). Strony zawierają Umowę następującej treści:

 

WARUNKI OGÓLNE

 

 

1.         Definicje

 

Umowa oznacza niniejsze Warunki Ogólne, postanowienia odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) OST, Warunki Dotyczące Danego Kraju, Dokument Transakcji oraz warunki zamieszczone pod łączami podanymi w niniejszej Umowie i tym samym włączonymi do niej przez odniesienie.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wszelkie inne przepisy, które mogą mieć zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych przekazanych przez Klienta.

Warunki Dotyczące Danego Kraju oznaczają odnośne warunki dotyczące terytorium geograficznego, załączone do niniejszej Umowy.

Dystrybutor oznacza osobę trzecią uprawnioną przez DS do dystrybucji Oferty DS i Usług Wsparcia.

Dokumentacja oznacza aktualną w danym czasie dokumentację użytkownika, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, udostępnioną wraz z Ofertą DS do wykorzystania w związku z Ofertą DS.

Spółka Grupy DS oznacza Dassault Systemes, francuską spółkę typu „société européenne” lub inny podmiot, w którym Dassault Systèmes, bezpośrednio lub pośrednio, (i) posiada ponad 50% kapitału lub udział we własności, lub (ii) dysponuje prawem wyboru organów zarządzających.

Oferta DS oznacza co najmniej jeden Licencjonowany Program i/lub Usługę Internetową i/lub Oferty Pakietowe.

Dzień Wejścia w Życie oznacza (i) w odniesieniu do Licencjonowanego Programu, późniejszą z następujących dat: (x) datę wysłania danego Licencjonowanego Programu lub jego udostępnienia Klientowi w wersji elektronicznej, lub, w stosownych przypadkach, (y) datę poinformowania Klienta przez DS o możliwości wystąpienia o dostarczenie klucza licencji lub o udostępnieniu odnośnego klucza licencji, lub (ii) w odniesieniu do Usług Internetowych, datę dostawy Usług Internetowych, określoną w punkcie 4.1.

Licencjonowany Program oznacza (i) każdy program przetwarzania danych, który Klient zamówił i na który otrzymał licencję zgodnie z Dokumentem Transakcji lub który został dostarczony Klientowi w ramach Usług Internetowych, obejmujący serię instrukcji i/lub treści, w tym baz danych, modeli 2D i 3D, w formie możliwej do odczytu przez odpowiednie urządzenie, (ii) związaną z nim Dokumentację, (iii) aktualizacje służące do usuwania błędów, oraz (iv) Wydania przysługujące Klientowi. Licencjonowany Program nie obejmuje nowych wersji Licencjonowanego Programu ani jakichkolwiek produktów, które miałyby zastąpić Licencjonowany Program, które różnią się znacząco pod względem architektury, interfejsu użytkownika lub sposobu dostawy.

Usługi Internetowe oznaczają dostęp w trybie online i korzystanie z Licencjonowanych Programów i/lub usług pokrewnych, każdorazowo aktualizowanych przez DS, a zamawianych przez Klienta na podstawie Dokumentu Transakcji. Usługi Internetowe mogą także obejmować niektóre Licencjonowane Programy, dla których może być konieczna instalacja w lokalu Klienta.

OST oznacza Warunki Szczegółowe Oferty, określające szczegółowe warunki odnoszące się do danego Wydania Licencjonowanego Programu lub Usług Internetowych, opublikowane pod adresem www.3ds.com/terms/ost.

Oferta Pakietowa oznacza Ofertę DS obejmującą pewną liczbę Licencjonowanych Programów i/lub Usług Internetowych, określonych w portfolio produktów zamieszczonym na stronie www.3ds.com/terms/product-portfolio, przy czym konkretne warunki korzystania z każdego Licencjonowanego Programu i Usługi Internetowej są określone w postanowieniach stosownych OST.

Dane Osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wydanie oznacza okresowe uaktualnienie tej samej wersji Oferty DS, o ile i z chwilą kiedy zostanie powszechnie udostępnione na rynku.

Usługi Wsparcia oznaczają usługi utrzymania, usprawnienia lub inne usługi wsparcia, o których mowa w niniejszej Umowie, opisane na stronie www.3ds.com/terms/support-policies.

Dokument Transakcji oznacza formularz (również w formie formularza online) odnoszący się do niniejszej Umowy, podpisany przez Klienta lub zaakceptowany przez niego w inny sposób i przyjęty przez DS, który określa Ofertę DS i/lub Usługi Wsparcia zamówione przez Klienta, ich liczbę, należne opłaty (chyba że zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem Dystrybutora), okres obowiązywania, zasięg geograficzny, Spółkę Grupy DS pełniącą rolę licencjodawcy lub usługodawcy oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 

Terminy zdefiniowane mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 

2.         Licencja i prawa korzystania

 

2.1       Udzielenie licencji. DS udziela Klientowi, z Dniem Wejścia w Życie, niewyłącznego, nieprzenoszalnego (z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Umowa wyraźnie na to zezwala) prawa na okres wskazany w Dokumencie Transakcji i wyłącznie na potrzeby wewnętrznego użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w następującym zakresie:

        sporządzenia i zainstalowania niezbędnej liczby kopii odnośnego Licencjonowanego Programu, w przypadku którego konieczna jest instalacja w lokalu Klienta;

        korzystania z Ofert DS zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz stosowną Dokumentacją odnoszącą się do nich;

        zezwalania uprawnionym użytkownikom (zgodnie z definicją tego terminu w OST) na dostęp i korzystanie z Oferty DS;

        sporządzenia jednej kopii każdego z Licencjonowanych Programów w celu utworzenia kopii zapasowej, w przypadkach, w których wymagana jest instalacja w lokalu Klienta.

 

2.2       Zakres. Klient zobowiązuje się korzystać z każdej Oferty DS zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Dokumentacji dla danej Oferty DS, a także zapewnić przestrzeganie niniejszych postanowień przez jego uprawnionych użytkowników. Klucze licencyjne, tokeny licencyjne ani sama dostawa nośnika nie są tożsame z udzieleniem prawa do korzystania z Oferty DS. O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, Klientowi nie udziela się żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych praw lub licencji.

 

Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień niniejszej Umowy Klient zobowiązuje się: (a) nie korzystać z jakiejkolwiek Oferty DS w celu tworzenia aplikacji programowych do używania przez osoby trzecie lub dystrybuowanych na rzecz osób trzecich, w całości lub w części, jako samodzielne produkty, jako dodatki lub jako elementy; (b) nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie udzielać sublicencji, nie wykonywać ani nie oferować innego rodzaju usług osobom trzecim w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty DS, w tym m.in. usług consultingowych, szkoleniowych, doradczych, outsourcingowych, obsługi administracyjnej biura, usług dostosowania do potrzeb Klienta lub usług rozwoju, (c) nie dokonywać korekty błędów, usterek i innych nieprawidłowości operacyjnych jakiejkolwiek Oferty DS, (d) nie dokonywać modelowego odtworzenia, dekompilacji, rozmontowywania, adaptacji ani innego rodzaju przekładania całości lub części Oferty DS, (e) nie dostarczać, nie ujawniać ani nie przekazywać komukolwiek jakichkolwiek wyników testów ani analiz porównawczych związanych z jakąkolwiek Ofertą DS, ani (f) nie używać jakiegokolwiek oprogramowania, które może być dostarczone wraz z Ofertą DS z wyjątkiem Oferty DS zamówionej na podstawie niniejszej Umowy.

 

3.         Usługi Wsparcia

 

Usługi Wsparcia dla Ofert DS są szczegółowo opisane na witrynie internetowej DS i obejmują zarządzanie wnioskami o wsparcie oraz, w odniesieniu do Licencjonowanych Programów, Wydania udostępniane w okresie świadczenia Usług Wsparcia. Usługi Wsparcia zamówione przez Klienta będą świadczone przez DS lub autoryzowanego usługodawcę DS zgodnie z polityką Usług wsparcia obowiązującą w DS. Polityka Usług Wsparcia podlega zmianom; niemniej jednak żadne zmiany nie będą skuteczne do momentu rozpoczęcia kolejnego okresu umowy na Usługi Wsparcia. Przed przedłużeniem Usług wsparcia na kolejny okres Klient powinien zapoznać się z polityką Usług Wsparcia DS. W stosownym zakresie, o ile Klient nie złoży innego wniosku ani nie wypowie Usług Wsparcia, Usługi Wsparcia ulegną automatycznemu przedłużeniu o kolejne roczne okresy, każdorazowo zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką Usług Wsparcia.

 

4.         Dostawa i płatność

 

4.1       Dostawa. Oferty DS będą dostarczane Klientowi fizyczne lub udostępniane w formie elektronicznej. Udostępnienie w formie elektronicznej będzie polegało na przekazaniu Klientowi informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług internetowych i/lub pobrania Licencjonowanego Programu. Klient jest zobowiązany odwiedzić witrynę internetową DS i pobrać Licencjonowany Program. Licencjonowane Programy dostarczane przez DS podlegają dostawie w formule FCA (Incoterms 2010) do lokalu DS wskazanego przez DS.

 

4.2       Płatność

4.2.1   Warunki płatności. W zamian za prawa, licencje oraz usługi dostarczane na podstawie niniejszej Umowy, Klient uiści opłaty mające zastosowanie w odniesieniu do każdej Oferty DS i Usług Wsparcia po cenie wskazanej w odnośnym Dokumencie Transakcji (lub wycenie, w przypadku zamówienia za pośrednictwem Dystrybutora). O ile strony nie ustalą inaczej na piśmie: (i) wszystkie opłaty będą fakturowane z góry, i (ii) Klient zapłaci wszystkie faktury zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Danego Kraju. DS przysługuje prawo wstrzymania Usług Wsparcia lub Usług Internetowych, dla których nie została dokonana odnośna płatność.

 

DS może ustalić wspólną datę przedłużenia dla dowolnych Ofert DS lub Usług Wsparcia posiadających różne daty przedłużenia, z zastrzeżeniem proporcjonalnego obliczenia wszelkich należnych opłat za okres nieobjęty w wyniku ustalenia takiej wspólnej daty przedłużenia.

 

Z wyjątkiem Usług Internetowych i Ofert Pakietowych, cena za przedłużenie Oferty DS lub Usług Wsparcia na dany okres jest równa cenie z poprzedniego okresu, powiększonej o ostatni współczynnik procentowy wzrostu cen mający zastosowanie do Oferty DS w danym kraju, opublikowany co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed dniem przedłużenia. W stosownych przypadkach, aktualne współczynniki procentowe oraz warunki zawarto w odnośnym dokumencie OST.

 

Cena za przedłużenie Usług Internetowych i Ofert Pakietowych zamówionych przez Klienta zostanie obliczona poprzez zastosowanie różnicy procentowej pomiędzy ceną z cennika za okres przedłużenia a ceną z cennika za poprzedni okres do ceny faktycznie naliczonej Klientowi za poprzedni okres.

 

Płatności za niektóre Oferty DS można dokonywać w trybie online. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie przedłużenia Ofert DS, które podlegają automatycznemu przedłużeniu. Rachunek Klienta będzie obciążany opłatą za przedłużenie nie wcześniej niż siedem (7) dni przed datą przedłużenia. Po dokonaniu obciążenia przedłużenie uznaje się za dokonane i nie będzie możliwe jego anulowane ani wycofanie. W przypadku nieuznania obciążenia rachunku DS ma prawo wypowiedzenia danej Oferty DS ze skutkiem od dnia przedłużenia.

 

4.2.2   Opóźnienia w płatnościach. Klient zapłaci odsetki od spóźnionych płatności według stawki określonej w Warunkach Dotyczących Danego Kraju, powiększone o uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione przez DS w związku z egzekucją zaległości, zgodnie z ewentualnymi szczegółowymi postanowieniami Warunków Dotyczących Danego Kraju.

 

4.2.3   Podatki. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatków. Klient odpowiedzialny jest za zapłaty wszelkich podatków, szczegółowo opisanych w Warunkach Dotyczących Danego Kraju oraz wszelkich podatków przypadających do zapłaty w związku z przeniesieniem lub korzystaniem z Oferty DS w zakresie objętym niniejszą Umową.

 

5.         Własność intelektualna

 

5.1       Własność. DS i/lub jej dostawcy zachowują całość praw własności intelektualnej do Ofert DS oraz wszelkich modyfikacji, ulepszeń oraz innych dzieł pochodnych. Licencjonowane Programy są licencjonowane, nie są sprzedawane. Klient jest zobowiązany do zachowania i odtworzenia wszelkich informacji dotyczących praw autorskich, patentów oraz znaków towarowych, jakie mogą pojawiać się w Ofercie DS, na wszystkich jej całościowych lub częściowych kopiach. Klient przyznaje, że metodologie i techniki zawarte lub wyrażone w Ofertach DS stanowią informacje zastrzeżone lub tajemnicę handlową DS lub jej dostawców, bez względu na to czy zostały oznaczone jako „poufne”. Klient będzie traktować je jako informacje poufne i nie będzie ich ujawniać.

 

5.2       Zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu własności intelektualnej. DS będzie bronić Klienta przed wszelkimi wnoszonymi przez osoby trzecie roszczeniami na temat tego, że Oferta DS dostarczona w ramach niniejszej Umowy narusza prawa autorskie w dowolnym kraju lub patent USA, Japonii albo państwa członkowskiego Europejskiej Organizacji Patentowej, i pokryje wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki (włączając w to uzasadnione honoraria za usługi prawnicze) ostatecznie zasądzone przeciwko Klientowi przez właściwy sąd lub uzgodnione w pisemnej ugodzie podpisanej przez DS i wynikające z takiego roszczenia, o ile: (i) Klient niezwłocznie dostarczy DS pisemne zawiadomienie o roszczeniu oraz (ii) Klient przekaże DS wyłączną kontrolę nad obroną przed roszczeniem i związanymi z nim negocjacjami ugodowymi i będzie w racjonalnym zakresie współpracował przy prowadzeniu działań mających uchronić go przed roszczeniem lub zmierzających do zawarcia ugody.

 

W przypadku wniesienia roszczenia lub, jeśli w zasadnej opinii DS istnieje prawdopodobieństwo wniesienia takiego roszczenia, DS może na swój koszt zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z odpowiedniej Oferty DS lub zmodyfikować ją w taki sposób, by nie naruszała praw, lub zastąpić ją innym programem będącym jej funkcjonalnym odpowiednikiem. Jeśli żadna z powyższych opcji nie będzie dostępna na warunkach uznanych przez DS za racjonalne, DS może wypowiedzieć Oferty DS. W przypadku Ofert DS innych niż na czas określony DS, według wyboru Klienta, zwróci Klientowi albo przyzna środki do wykorzystania w kwocie równej odpowiedniej jednorazowej opłacie uiszczonej z tytułu Ofert DS, obniżanej liniowo przez okres (3) lat po (i) zwrocie lub zniszczeniu wszystkich kopii danego Licencjonowanego Programu, co zostanie poświadczone przez członka władz Klienta, lub (ii) po zakończeniu dostępu do danej Usługi Internetowej. W przypadku Ofert DS na czas określony DS zwróci zgodnie z niniejszą Umową wszystkie zapłacone z góry a niewykorzystane opłaty w odniesieniu do danej Oferty DS.

 

DS nie jest zobowiązana do obrony ani zwolnienia Klienta z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z (i) jakąkolwiek modyfikacją Oferty DS przez jakąkolwiek osobę inną niż DS, ani (ii) treścią Klienta lub osób trzecich, w tym baz danych, modelami 2D i 3D dostarczonymi lub opublikowanymi za pośrednictwem Oferty DS (iii) używaniem jednej lub większej liczby Ofert DS w połączeniu ze sprzętem komputerowym, danymi lub programami innym niż wskazany przez DS, lub (iv) używaniem aktualizacji służących do usuwania błędów lub Wydań innych niż te najnowsze dostarczone przez DS.

 

Niniejszy punkt 5.2. określa wyłączną odpowiedzialność DS i wszystkie roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej przysługujące Klientowi.

 

6.         Gwarancja

 

6.1       Gwarancja. DS gwarantuje, że przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnej dostawy każdego Licencjonowanego Programu, taki Licencjonowany Program będzie w istotnym zakresie zgodny z jego Dokumentacją, pod warunkiem, że będzie należycie używany w określonym środowisku operacyjnym. Jeśli Licencjonowany Program nie będzie zgodny, a Klient powiadomi DS o takiej niezgodności w okresie gwarancji, DS podejmie próbę doprowadzenia Licencjonowanego Programu do funkcjonowania w sposób ujęty w gwarancji. Jeśli po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni od powiadomienia przez Klienta o takiej niezgodności DS nie usunie niezgodności, Klient może wypowiedzieć licencję na taki wadliwy Licencjonowany Program w terminie trzydziestu (30) dni oraz ma prawo do otrzymania zwrotu całości opłat uiszczonych za dany niezgodny Licencjonowany Program. Ten zwrot opłat stanowi całkowity zakres odpowiedzialności DS i wyłączne zadośćuczynienie dla Klienta z tytułu niespełnienia warunków gwarancji.

 

6.2       Wyłączenia. POWYŻSZE GWARANCJE ZASTĘPUJĄ I WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO OFERTY DS, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE ODNOŚNIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB BRAKU NARUSZEŃ.

 

Wyłączeniu podlega wszelka odpowiedzialność DS za użycie lub zastosowanie jakiejkolwiek Oferty DS lub wyników bądź decyzji podjętych lub uzyskanych przez użytkowników Oferty DS. DS nie gwarantuje, że (i) funkcje Oferty DS spełnią wymagania Klienta lub umożliwią mu realizację celów, jakie sobie stawia, ani (ii) że Oferta DS będzie funkcjonowała w połączeniu lub w środowisku wybranym przez Klienta, ani (iii) że funkcjonowanie Oferty DS będzie niezakłócone czy wolne od błędów. W każdym z przypadków wyłącznie Klient jest zobowiązany zapewnić zgodność wyników Oferty DS z wymogami w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów lub usług Klienta. Żaden pracownik ani przedstawiciel DS nie jest upoważniony do udzielania szerszej lub odmiennej gwarancji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) wybór Oferty DS umożliwiającej osiągnięcie celów zamierzonych przez Klienta, (b) instalację Licencjonowanego Programu, (c) podejmowanie adekwatnych działań mających na celu zapewnienie właściwego testowania, eksploatacji oraz używania każdej Oferty DS, oraz (d) wyniki uzyskiwane przy jego (ich) użyciu.

 

DS nie sprawuje kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Klienta ani treści osób trzecich, w tym bazy danych, modele 2D i 3D, dostarczone lub opublikowane za pośrednictwem Oferty DS.

 

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa.

 

7.         Ograniczenie odpowiedzialności

 

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI DS NA PODSTAWIE PKT 5.2 NINIEJSZEJ UMOWY, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DS Z TYTUŁU SZKÓD NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM FAKTYCZNIE UISZCZONYM PRZEZ KLIENTA ZA LICENCJONOWANY PROGRAM LUB USŁUGI INTERNETOWE, KTÓRE SPOWODOWAŁY SZKODĘ W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ ROSZCZENIE.

 

DS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH LUB ZA SZKODY MORALNE, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ O UTRACONE KORZYŚCI, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ UTRATĘ DANYCH, ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, OFERTĄ DS, DOKUMENTACJĄ LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DS ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD NIEOSIĄGNIĘCIA ZASADNICZEGO CELU PODJĘTYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM PUNKCIE, STOSUJE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA PODJĘTY ŚRODEK PRAWNY ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ROSZCZENIE LUB ODSZKODOWANIE DOCHODZONE JEST NA PODSTAWIE UMOWY (W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA GWARANCJI), DELIKTU (W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU ZANIEDBANIA), USTAWY, CZY TEŻ NA INNEJ PODSTAWIE LUB W OPARCIU O ZASADY SŁUSZNOŚCI.

 

Klient zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Oferty DS lub Dokumentacji lub usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, w związku z jakimikolwiek szkodami bezpośrednimi, pośrednimi, ubocznymi lub wynikowymi, powstałymi na jakichkolwiek podstawach, przeciwko jakimkolwiek licencjodawcom DS lub jakiejkolwiek innej Spółce Grupy DS innej niż DS.

 

Wszelkie kroki prawne przeciwko DS muszą zostać podjęte przed właściwym sądem w ciągu dwóch (2) lat od daty wystąpienia danej przyczyny podjęcia drogi prawnej.

 

8.         Dystrybutorzy

 

W odniesieniu do wszelkich Ofert DS uzyskanych przez Klienta za pośrednictwem Dystrybutora, Klient przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor odpowiada za cenę, ściągnięcie należności oraz dostawę przyjętego zamówienia. DS pozostaje podmiotem niezależnym wobec Dystrybutora i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Dystrybutora.

 

 

9.         Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

 

9.1       Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia zgodnie z jej postanowieniami, w następującym zakresie: (i) w odniesieniu do Licencjonowanych Programów, do czasu wygaśnięcia wszystkich licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy, lub (ii) w odniesieniu do Usług Internetowych, po upływie umownego okresu, na który Usługi Internetowe zostały zamówione zgodnie z niniejszą Umową.

 

9.2       Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny.

9.2.1 DS lub Klient mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub jakiekolwiek prawa Klienta do wybranych lub wszystkich Ofert DS i/lub Usług Wsparcia, jeśli druga strona dopuściła się istotnego naruszenia swoich obowiązków i nie naprawiła zaistniałego naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego wezwania.

9.2.2 Klient może wypowiedzieć świadczenie Usług Internetowych lub Ofertę Pakietową zawierającą Usługi Internetowe w przypadku, gdy DS nie będzie świadczyć Usług Internetowych zgodnie z Umową o poziomu usług (Service Level Agreement) i nie rozwiąże problemu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia.

 

9.3       Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny

9.3.1   Licencjonowany Program. Klient może wypowiedzieć dowolną licencję na dowolny Licencjonowany Program za pisemnym wypowiedzeniem złożonym DS z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni. Wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym czasie w odniesieniu do licencji udzielonych na czas nieokreślony oraz trzydzieści (30) dni przed stosowną datą przedłużenia licencji udzielonych na czas określony. W razie braku takiego zawiadomienia, o ile odnośny OST nie stanowi inaczej, licencja udzielona na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

9.3.2   Usługi Wsparcia dla Licencjonowanych Programów. Klient może wypowiedzieć Usługi Wsparcia dla Licencjonowanego Programu, bezpośrednio lub przez Dystrybutora, z zastrzeżeniem następujących warunków: (i) Klient powiadomi DS z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni, oraz (ii) wypowiedzenie takie dotyczyć będzie Usług Wsparcia obejmujących wszystkie licencje na dany Licencjonowany Program, przysługujące Klientowi na podstawie dowolnej umowy obowiązującej w tym czasie pomiędzy Klientem a DS oraz dowolną inną Spółką Grupy DS.

9.3.3   Usługi Internetowe. Klient oraz DS mogą wypowiedzieć każdą Usługę Internetową za zawiadomieniem wystosowanym trzydzieści (30) dni przed datą przedłużenia prawa do korzystania Usług Internetowych. W przypadku niezłożenia takiego wypowiedzenia, o ile postanowienia odnośnego OST nie przewidują inaczej, Usługi Internetowe zostaną przedłużone automatycznie i będą podlegać postanowieniom obowiązującej w tym czasie umowy Service Level Agreement. Firma DS może w dowolnym czasie zmienić lub zmodyfikować Usługi Internetowe. DS nie dokona istotnego zmniejszenia zakresu Usług Internetowych w okresie obowiązywania Oferty DS uzyskanej na podstawie Dokumentu Transakcji. Żadne z postanowień niniejszego punktu 9.3.3 nie stwarza wobec DS wymogu kontynuowania świadczenia jakiejkolwiek części Usług Internetowych, gdyby taki wymóg prowadził do naruszenia przez DS praw jakiejkolwiek osoby trzeciej lub jakiegokolwiek obowiązującego przepisu.

9.3.4   Prawo do Korzystania oraz Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych. Klient może wypowiedzieć prawo do korzystania i Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych z zastrzeżeniem następujących warunków: (i) Klient doręczy DS wypowiedzenie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni, oraz (ii) takie wypowiedzenie będzie miało zastosowanie do praw do korzystania i Usług Wsparcia dla listy Usług Internetowych określonych w takim wypowiedzeniu.

9.3.5   Oferta Pakietowa. Klient może wypowiedzieć jakąkolwiek Ofertę Pakietową za zawiadomieniem wystosowanym do drugiej strony na trzydzieści (30) dni przed dniem przedłużenia Oferty Pakietowej. W razie braku zawiadomienia, o ile postanowienia odnośnego OST nie przewidują inaczej, Oferta Pakietowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

 

9.4       Skutki rozwiązania Umowy.

9.4.1   W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Oferty DS dostarczanej na jej podstawie, Klient niezwłocznie zniszczy lub zwróci DS wszystkie kopie wypowiedzianego lub nieważnego Licencjonowanego Programu oraz związanej z nim Dokumentacji w całości i utraci dostęp do Usług Internetowych i Usług Wsparcia. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy, lub dowolnej Oferty DS lub Usług Wsparcia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wszystkich opłat naliczonych lub z innego tytułu należnych od Klienta na podstawie niniejszej Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot ani prawo zaliczenia na poczet przyszłych opłat w przypadku przedterminowego anulowania lub wypowiedzenia Oferty DS lub Usług Wsparcia bez przyczyny. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Usług Internetowych zgodnie z punktem 9.2.2, DS zwróci Klientowi wszystkie zapłacone z góry, a niewykorzystane na dzień rozwiązania opłaty okresowe. Ten zwrot opłat stanowi wyłączny obowiązek DS i wyłączne zadośćuczynienie dla Klienta w przypadku niewykonania Usług Internetowych przez DS.

9.4.2   Usługi Wsparcia dla Licencjonowanych Programów. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Klient (i) nie będzie zobowiązany do dalszego uiszczania opłaty z tytułu Usług Wsparcia związanych z odnośnym Licencjonowanym Programem, oraz (ii) należycie potwierdzi DS na piśmie, iż wszystkie kopie wszystkich Wydań Licencjonowanego Programu, z wyjątkiem kopii najnowszego Wydania Licencjonowanego Programu zainstalowanego przez Klienta, zostały należycie zniszczone lub zwrócone DS w całości. DS nie będzie zobowiązana do dalszego dostarczania usług ani Wydań w celu wsparcia takich licencji, z wyjątkiem zapewnienia kluczy licencyjnych, o ile to konieczne. Klient może przywrócić Usługi Wsparcia, o ile takie przywrócenie zostanie aktywowane w odniesieniu do wszystkich licencji na dany Licencjonowany Program przysługujących Klientowi na podstawie dowolnej umowy licencji wówczas obowiązującej pomiędzy Klientem a jakąkolwiek Spółką Grupy DS; ponadto Klient uiści wszystkie opłaty, jakie byłyby należne z tytułu Usług Wsparcia od dnia wypowiedzenia Usług Wsparcia do dnia przywrócenia takich Usług Wsparcia, oraz opłatę za przywrócenie zgodnie z www.3ds.com/terms/support-policies.

9.4.3   Prawa do Korzystania oraz Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Klient nie będzie zobowiązany do dalszego uiszczania odpowiednich opłat związanych z prawem do korzystania oraz Usługami Wsparcia. DS nie będzie zobowiązana do dalszego dostarczania usług związanych z takimi Usługami Internetowymi, z wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednim OST. Jeżeli OST na to zezwala, Klient może przywrócić prawo do korzystania i Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych, pod warunkiem uiszczenia wszelkich opłat, które byłyby należne z tytułu prawa do korzystania i Usługi Wsparcia od daty ich wypowiedzenia do daty ich przywrócenia.

 

10.       Dodatkowe warunki dotyczące Usług Internetowych

 

10.1    Dodatkowe definicje

Dane Klienta to dane dostarczone przez Klienta spółce DS — opublikowane przez Klienta lub dowolnego upoważnionego Użytkownika — poprzez użycie Usług Internetowych, w tym Dane Osobowe.

Umowa Service Level Agreement oznacza warunki poziomu usług dla Usług Internetowych opublikowane na stronie www.3ds.com/terms/sla.

 

10.2    Dane Klienta. Wszystkie Dane Klienta pozostaną wyłączną własnością Klienta lub upoważnionych użytkowników, którzy opublikowali takie Dane Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność i odpowiedniość Danych, jak również uzyskanie zgód w związku z prawami autorskimi dla wszystkich Danych Klienta. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy Klient udziela DS niewyłącznego zezwolenia na używanie, kopiowanie, przechowywanie i przekazywanie Danych Klienta, a także używanie, kopiowanie, przechowywanie i przekazywanie Danych Klienta przez spółki grupy DS oraz podwykonawców DS w zakresie niezbędnym w uzasadniony sposób do świadczenia, utrzymania i doskonalenia Usług internetowych. Klient będzie bronić Spółki Grupy DS przed roszczeniami osób trzecich, powstającymi w związku z (i) korzystaniem przez Klienta z Usług Internetowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami i/lub (ii) jakimkolwiek naruszeniem lub przywłaszczeniem praw osób trzecich w związku z Danymi Klienta, i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki (w tym uzasadnione koszty pomocy prawnej) prawomocnie zasądzone od DS przez sąd właściwej jurysdykcji lub uzgodnione w pisemnej ugodzie podpisanej przez Klienta w związku z takim roszczeniem, o ile (i) DS niezwłocznie dostarczy Klientowi pisemne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (ii) DS przekaże Klientowi wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony przed takim roszczeniem i związanymi z nim negocjacjami ugodowymi i będzie w racjonalnym zakresie współpracował przy prowadzeniu działań mających uchronić przed roszczeniem lub zmierzających do zawarcia ugody..

 

10.3    Przechowywanie Danych Klienta. W ramach Usług Internetowych i w miarę dostępności tej usługi zgodnie z odnośnym OST, DS zapewni przechowywanie Danych Klienta przez okres świadczenia Usług Internetowych i w ramach limitu pamięci określonego w odnośnym OST. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu pamięci, Klient usunie zaistniałe naruszenie w terminie piętnastu (15) dni od dnia otrzymania zawiadomienia od DS o danym naruszeniu, zamawiając niezbędną dodatkową pojemność pamięci lub redukując rozmiar przechowywanych Danych Klienta.

 

10.4    Obowiązki DS. DS zapewni Usługi Internetowe zgodnie z odpowiednią umową Service Level Agreement. Dane Klienta będą traktowane jako poufne (i) w okresie świadczenia Usług Internetowych oraz (ii) przez okres jednego (1) roku od rozwiązania lub ich wygaśnięcia w zakresie Danych Klienta, które nie zostały zniszczone przez Klienta w przypadku takiego wygaśnięcia lub rozwiązania. DS dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby wdrożyć procesy bezpieczeństwa dla Usług Internetowych i Danych Klienta (i) zgodnie z normami branżowymi dla podobnych usług oraz (ii) korzystając z nie mniej niż tego samego stopnia ostrożności, jakiego używa w odniesieniu do własnych poufnych informacji o podobnym charakterze, aby uniknąć ujawnienia, publikacji lub rozpowszechniania takich Danych Klienta. DS jest upoważniona do ujawniania Danych Klienta stronom trzecim, które zawarły odpowiednią umowę o poufności z firmą DS w zakresie niezbędnym do realizacji, świadczenia i doskonalenia Usług Internetowych.

Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które: (i) są już w posiadaniu DS bez powstania obowiązku zachowania poufności w czasie otrzymania informacji od Klienta; (ii) zostały w sposób niezależny opracowane przez firmę DS bez wykorzystania Danych Klienta; (iii) są lub stają się dostępne publicznie bez naruszenia niniejszej Umowy; (iv) zostały przekazane w sposób zgodny z prawem firmie DS przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania poufności; (v) zostały przeznaczone do ujawnienia przez Klienta za pisemną zgodą lub (vi) mają zostać ujawnione w związku z orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną, ale wyłącznie w odniesieniu do takiej jednostki sądowej lub administracyjnej, o ile DS niezwłocznie poinformuje Klienta i będzie z nim współpracować w uzasadnionym zakresie na rzecz ograniczenia ujawnienia i wykorzystania danych informacji w sposób zgodny z orzeczeniem/decyzją.

 

11.       Dodatkowe warunki dla Korzystania Naukowego oraz Korzystania przy Badaniach Podstawowych

 

11.1    Dodatkowe definicje:

Korzystanie Naukowe oznacza wykorzystanie Ofert DS przez uprawnionych użytkowników wyłącznie na potrzeby ściśle związane z celami (i) edukacyjnymi, instytucjonalnymi, instruktażowymi i/lub (ii) eksperymentalnymi, teoretycznymi i/lub cyfrowymi pracami badawczymi, podejmowanymi przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, aż do potwierdzenia koncepcji w laboratorium. Korzystanie Naukowe może zostać przyznane wyłącznie Klientowi będącemu placówką edukacyjną lub badawczą lub placówką przyznającą stopnie akademickie (dyplomy lub świadectwa) na poziomie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego szczebla.

 

Korzystanie przy Badaniach Podstawowych oznacza wykorzystanie Ofert DS przez uprawnionych użytkowników wyłącznie na potrzeby eksperymentalnych, teoretycznych i/lub cyfrowych prac badawczych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, aż do potwierdzenia koncepcji w laboratorium. Korzystanie przy Badaniach Podstawowych (i) musi zawsze skutkować ogólnie dostępną publikacją, a (ii) może być przyznane wyłącznie Klientowi, który jest instytucją non-profit zajmującą się badaniami, będącą własnością publiczną, zarządzaną publicznie lub która w co najmniej pięćdziesięciu procentach (50%) jest finansowana publicznie.

 

11.2    Licencja i prawa korzystania. Bez względu na odmienne postanowienia zawarte w punkcie 2, Oferty DS dla Korzystania Naukowego lub Korzystania przy Badaniach Podstawowych nie będą wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, na jakiekolwiek komercyjne potrzeby Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 

11.3    Znaki wodne. Treść przygotowana przy użyciu Oferty DS do Korzystania Naukowego może automatycznie zawierać znak wodny identyfikujący użytą Ofertę DS. Klient nie będzie usuwał takich znaków wodnych.

 

12.       Eksport

 

Eksport do Klienta Oferty DS oraz Dokumentacji podlega wszelkim przepisom i regulacjom dotyczącym eksportu i reeksportu w odnośnych krajach, w tym m.in. przepisom dotyczącym administracji eksportu USA (EAR) i przepisom dotyczącym eksportu Wielkiej Brytanii. DS i jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku nieuzyskania niezbędnych upoważnień, licencji lub zgód.  Klient nie może eksportować ani reeksportować Oferty DS, bezpośrednio ani pośrednio, gdyby eksport lub reeksport wymagał zezwolenia na eksport albo innego rodzaju zgody władz bez uprzedniego uzyskania takiego zezwolenia czy takiej zgody. Klient niniejszym gwarantuje DS, że żadne Oferty DS zamówione w ramach niniejszej Umowy nie będą użytkowane w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy eksportowe, w tym dotyczące rozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej albo systemów przenoszenia rakiet, i nie zostaną przekazane do żadnego kraju, spółki ani osoby, jeśli jest to zabronione w myśl obowiązujących przepisów eksportowych jakiegokolwiek kraju. Licencjobiorca akceptuje fakt, iż jego dane mogą być przekazywane do dowolnego kraju lub w nim przechowywane. Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się, i dopilnuje, aby wszyscy Użytkownicy powstrzymali się od przetwarzania, przechowywania lub przekazywania do własnego środowiska służącego do udostępniania danych wszelkich informacji i danych, których eksport podlega kontroli lub uregulowaniom albo jest objęty pozwoleniami bądź zezwoleniami w myśl jakiegokolwiek obowiązującego przepisu ustawowego bądź wykonawczego. Klient będzie traktowany jako eksporter Danych Klienta. DS może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz wszystkie licencje i prawa dostępu do Usług internetowych w ramach niniejszej Umowy za pisemnym powiadomieniem w przypadku naruszeń tych postanowień przez Klienta.

 

13.       Zgodność Oprogramowania

 

13.1    Mechanizmy zabezpieczające. Spółki Grupy DS podejmują środki prawne mające na celu eliminację niedozwolonego korzystania z ich Ofert DS. W związku z powyższym, Licencjonowane Programy mogą zawierać mechanizmy wykrywające instalację lub używanie nielegalnych kopii Oferty DS, zdolne do zebrania i transmisji danych wyłącznie na temat nielegalnych kopii. Zebrane dane nie będą zawierać danych opracowanych przez Klienta przy użyciu Licencjonowanego Programu. Poprzez użycie Licencjonowanego Programu, Klient wyraża zgodę na wykrywanie i zbieranie danych oraz na ich transmisję i użycie w przypadku wykrycia nielegalnej kopii. DS ponadto zastrzega prawo użycia urządzenia typu klucz sprzętowy, oprogramowanie administratora licencji i/lub klucz autoryzacyjny do licencji, w celu kontroli dostępu do Ofert DS oraz ich używania. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie, obchodzenie lub dezaktywowanie takich zabezpieczeń. Zabrania się użycia Licencjonowanego Programu bez przekazanego przez DS klucza sprzętowego, oprogramowania administratora licencji i/lub klucza autoryzacyjnego do licencji.

 

13.2    Audyt. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w ciągu trzech (3) lat po upływie tego okresu Klient będzie prowadzić precyzyjną ewidencję na temat użytkowania Oferty DS, w tym m.in. listę oraz lokalizację źródeł mających dostęp i używających Oferty DS. W stosownych okolicznościach informacje te będą zawierały wzmiankę o zniszczeniu Licencjonowanego Programu oraz środków wdrożonych przez Klienta w celu ochrony dostępu do Oferty DS i jej używania. DS ma prawo — w dowolnym czasie, na własny koszt i w uzasadnionych okolicznościach czasu i miejsca — do przeprowadzenia kontroli i zebrania zapisów takiej ewidencji i/lub przeprowadzenia kontroli wykorzystania Oferty DS przez Klienta. Klient ponadto niniejszym upoważnia DS do kontrolowania tego, czy korzystanie przez niego z produktów DS jest zgodne z warunkami wiążącej umowy. W tym celu DS może przeprowadzić kontrolę w siedzibie Klienta (lub w lokalach, w których zainstalowane są Oferty DS do użytku Klienta) w zwykłych godzinach pracy, w sposób jak najmniej zakłócający działalność Klienta. Klient zapewni DS lub osobie trzeciej, której DS powierzy dokonanie takiej inspekcji, dostęp do urządzeń, kopii wyników narzędzi systemowych i umożliwi wykonanie wszystkich odpowiednich narzędzi generujących wyniki kontroli. Jeśli kontrola ujawni nieuprawnione użycie Oferty DS, Klient niezwłocznie wpłaci na rzecz firmy DS wszelkie kwoty należne w wyniku takiego nieuprawnionego użycia według aktualnej ceny cennikowej Oferty DS. Jeśli takie nieuprawnione użycie będzie stanowić pięć procent lub więcej upoważnionego użycia przez Klienta w odniesieniu do danej Oferty DS, wówczas, poza wniesieniem obowiązujących opłat Klient zwróci DS wszelkie koszty takiej kontroli. Przywołując prawa i procedury opisane powyżej, DS nie zrzeka się praw do egzekwowania niniejszej Umowy lub ochrony swojej własności intelektualnej z wykorzystaniem dowolnych środków dopuszczalnych prawem.

 

14.       Prywatność Danych

 

Klient przyjmuje do wiadomości i zapewnia, że pozostanie jedynym Administratorem Danych w odniesieniu do jego Danych Osobowych, które będą przetwarzane w ramach dostępu i korzystania z Oferty DS, a zatem że odpowiada za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi dotyczącymi (i) przekazywania Danych Osobowych, (ii) informowania osób, których dane dotyczą, oraz (iii) prawa wglądu, prawa dokonywania modyfikacji i żądania usunięcia, przysługujących osobom, których dane dotyczą. DS, jako podmiot przetwarzający dane, będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową.

 

15.       Pozostałe postanowienia

 

15.1    Zamówienia zakupu. Warunki stosowane przez Klienta w odniesieniu do zakupów w żaden sposób nie zastępują ani nie stanowią innego rodzaju uzupełnienia, ani nie modyfikują warunków określonych w niniejszej Umowie.

 

15.2    Powiadomienia. O ile nie określono inaczej, wszelkie zawiadomienia przewidziane w niniejszej Umowie sporządzane będą na piśmie, w języku angielskim lub w języku określonym w Warunkach Dotyczących Danego Kraju i będą uznawane za doręczone: (i) w dniu doręczenia w przypadku doręczenia osobistego albo za pośrednictwem firmy kurierskiej w trybie ekspresowym (ii) trzy (3) dni od nadania zawiadomienia przesyłką poleconą lub rejestrowaną, lub (iii) w dniu wysłania faksem za potwierdzeniem odbioru, na adresy stron wskazane w Dokumentach Transakcji lub na inny adres wskazany drugiej stronie w zawiadomieniu wystosowanym w sposób przewidziany w niniejszej Umowie lub zawarty w odnośnym formularzu zamówienia. W odniesieniu do Usług Internetowych zawiadomienia mogą być również przesyłane przez DS pocztą elektroniczną, przy czym zawiadomienia wysłane w ten sposób zostaną uznane za doręczone po upływie dwudziestu czterech (24) godzin od chwili wysłania wiadomością e-mail do Klienta. W odniesieniu do Ofert DS zamówionych w sklepie internetowym DS zawiadomienia będą doręczane zgodnie z procesami opisanymi w regulaminie sklepu internetowego DS.

 

15.3    Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowane (i) przypadkiem siły wyższej zgodnie z definicją tego terminu zawartą w prawie właściwym dla niniejszej Umowy oraz jego interpretacją przez sądy tego kraju, oraz (ii) następującymi przyczynami: strajkami (uprzednio zapowiedzianymi lub niezapowiedzianymi), wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), rozruchami, działaniami władz, aktami terroryzmu, klęskami żywiołowymi (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp.) lub awariami zasilania w energię elektryczną, innych mediów lub usług telekomunikacyjnych.

 

15.4    Hosting osób trzecich. Klient ma prawo instalować i używać Licencjonowanych Programów zdalnie na komputerach eksploatowanych przez renomowanego usługodawcę zewnętrznego o ugruntowanej pozycji na rynku oraz do wyznaczenia takiego usługodawcy, który będzie obsługiwał sprzęt i zarządzał Licencjonowanymi Programami wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta;  pod warunkiem jednak, że: (i) prawo do korzystania z Licencjonowanych Programów mają wyłącznie odpowiednio upoważnieni użytkownicy; (ii) Klient zawrze pisemną umowę z takim usługodawcą, na mocy której usługodawca zgadza się, że jego dostęp do Licencjonowanych Programów ma na celu wyłącznie świadczenie wyżej wymienionych usług na rzecz Klienta i w inny sposób podlega wszystkim ograniczeniom zawartym w niniejszej Umowie; oraz (iii) taki usługodawca nie należy do grupy spółek, która dostarcza produkty lub usługi konkurujące z Ofertami DS. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że usługodawca będzie traktowany jako agent Klienta. W przypadku gdy Klient otrzyma informacje o rzeczywistym lub podejrzewanym niedozwolonym dostępie, użyciu lub ujawnieniu Licencjonowanych Programów, Klient niezwłocznie wypowie usługodawcy dostęp do Licencjonowanych Programów. Klient będzie chronić i zabezpieczy DS przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami, wyrokami, szkodami lub stratami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), które wynikają lub w jakikolwiek sposób dotyczą dostępu lub korzystania z Licencjonowanych Programów przez takiego usługodawcę.

 

15.5    Rozdzielność postanowień Umowy. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane zostanie przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne, a takie postanowienie zostanie zmodyfikowane w ten sposób, by zapewnić jego egzekwowalność i skuteczność w maksymalnym możliwym zakresie odzwierciedlającym pierwotne intencje stron.

 

15.6    Przeniesienie, cesja i podwykonawcy. Klient nie podzleci, nie dokona cesji, przekazania ani innego przeniesienia (w tym, między innymi, w drodze połączenia, nabycia, przymusowego zbycia majątku, zmiany kontroli lub wniesienia wkładu) niniejszej Umowy ani żadnych z jego praw, obowiązków, korzyści ani zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody DS. Każda z prób dokonania powyższych czynności powzięta bez zgody DS jest nieważna. Każde zatwierdzone przeniesienie licencji może wiązać się z dodatkową opłatą. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla DS i wywołuje skutek prawny na rzecz DS, jej następców prawnych i cesjonariuszy.

 

15.7    Zmiany Umowy oraz brak zrzeczenia się. Żadne zrzeczenie się, zmiana, modyfikacja lub uchylenie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie będzie wiążące, o ile nie zostanie dokonane na piśmie i podpisane przez obie strony. Brak egzekwowania przez stronę wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie ogranicza w żaden sposób przysługującego jej prawa egzekwowania wykonania takiego lub innego postanowienia w przyszłości.

 

15.8    Całość Umowy. Kolejność obowiązywania postanowień. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie lub równoczesne oferty, umowy, ustalenia, porozumienia, oświadczenia, zamówienia i komunikaty, ustne lub pisemne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, braku spójności lub sprzeczności pomiędzy którymkolwiek OST a niniejszymi Warunkami Ogólnymi, postanowienia odpowiedniego OST mają charakter nadrzędny, lecz wyłącznie w odniesieniu do Oferty DS opisanej w takim OST. Jakikolwiek OST zawarty w przyszłości nie będzie, zasadniczo, w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty DS otrzymanej przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy, prowadzić do znacznego zwiększenia zakresu zobowiązań i odpowiedzialności Klienta wynikającej z niniejszych Warunków Ogólnych lub istotnego zmniejszenia zakresu zobowiązań lub odpowiedzialności DS wynikającej z niniejszych Warunków Ogólnych. Klient potwierdza, że (i) zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy oraz postanowieniami włączonymi do niej przez odniesienie, (ii) uznaje je za wiążące dla siebie i zobowiązuje się ich przestrzegać, a także, że (iii) zawierając niniejszą Umowę, nie czyni tego w oczekiwaniu na przyszłą dostępność funkcjonalności lub uaktualnień produktu w odniesieniu do Oferty DS. Postanowienia niniejszej Umowy nie obowiązują w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń opartych na korzystaniu z praw własności intelektualnej DS w sposób wykraczający poza zakres praw wyraźnie przyznanych i opisanych w niniejszej Umowie.

 

15.9    Język. Niniejszą Umowę sporządzono w języku angielskim, lecz może zostać sporządzona, wyłącznie w celach informacyjnych, w języku innym niż język angielski. Wersja w języku angielskim stanowi jedyną wiążącą i wykonalną wersję niniejszej Umowy.

 

15.10  Nagłówki. Tytuły nagłówków w niniejszej Umowie zamieszczono wyłącznie w celu ułatwienia lektury i nie mają one wpływu na znaczenie lub interpretację jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.

 

15.11  DS może dokonać cesji, oddelegowania, podzlecenia lub innego rodzaju przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez zgody Klienta.

 

15.12  Okres obowiązywania postanowień po rozwiązaniu Umowy. Postanowienia punktów 1, 2.2, 4.2, 5, 6.2, 7, 8, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 11, 12, 13, 14 i 15 niniejszej Umowy oraz Warunków Dotyczących Danego Kraju w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej (jeśli dotyczy) pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

 

15.13  Prawo właściwe i jurysdykcja. W odniesieniu do każdego Klienta, którego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż Chińska Republika Ludowa (dla celów niniejszej Umowy, z wyłączeniem Hong Kongu, Tajwanu i Makau), niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem stanu Massachusetts, bez względu na konflikt przepisów prawa i z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony nieodwołalnie zrzekają się wszelkich praw do postępowania sądowego przed ławą przysięgłych we wszelkich tego typu sporach między nimi. Wszelkie działania i postępowania wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane i rozpatrywane wyłącznie przez sądy stanu Massachusetts. Niezależnie od powyższego, DS może, według własnego uznania, wnieść dowolne roszczenie lub spór (w tym między innymi o wydanie nakazu sądowego i/lub zastosowanie środków opartych na prawie słuszności) wynikające z lub związane z ważnością, interpretacją i/lub wykonaniem niniejszej Umowy do dowolnego sądu lub organu administracyjnego właściwego dla przedmiotu takiego roszczenia lub sporu.

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE DANEGO KRAJU

 

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE Chińskiej Republiki Ludowej

(na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Tajwanu, Hongkongu i Makau)

(„Chiny”)

 

Poza powyższymi postanowieniami i bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszej Umowy, także poniższe warunki mają zastosowanie do Ofert DS, które są używane przez i/lub na które licencja została udzielona Klientowi, którego głównym miejscem zamieszkania są Chiny:

 

16. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Hongkongu, bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, który to Regulamin zostaje niniejszym uznany za włączony do niniejszego postanowienia. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Hongkongu w języku angielskim. Siedziba sądu arbitrażowego znajduje się w Hongkongu. Decyzja, która zapadnie w wyniku postępowania arbitrażowego i będzie zawarta w orzeczeniu arbitrażowym, będzie ostateczna i wiążąca dla stron, a strony zobowiązują się do zastosowania się do niej i do podjęcia odpowiednich działań. Stronie wygrywającej przysługuje prawo do zwrotu poniesionych opłat i kosztów.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że powyższy ustęp nie będzie w żaden sposób zapobiegać, zawężać ani w inny sposób ograniczać prawa DS do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń bądź wszczęcia postępowania przygotowawczego w wyniku lub w związku z ważnością, interpretacją i/lub realizacją niniejszej Umowy lub w celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu dotyczącego posiadania praw własności intelektualnej przed dowolnym sądem właściwym w dowolnej jurysdykcji.

17. Dodatkowe warunki dotyczące Usług Internetowych świadczonych w Chinach.

a. Korzystając z Usług Internetowych, Klient gwarantuje, że uzyskał wszystkie stosowne zatwierdzenia, licencje i zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Ponadto Klient gwarantuje, że będzie ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących korzystania z Usług Internetowych. W szczególności Klient gwarantuje, że:

(i) ani Klient, ani żaden z jego upoważnionych użytkowników nie będzie publikować żadnych informacji na temat korzystania z Usług Internetowych, które mogą:

1)       być sprzeczne z podstawowymi zasadami określonymi w Konstytucji Chin;

2)       zagrażać bezpieczeństwu narodowemu Chin, ujawniać tajemnice państwowe, obalać władzę państwową lub podważać zjednoczenie narodowe;

3)       naruszać honor i państwowe interesy Chin;

4)       podżegać do nienawiści etnicznej i dyskryminacji oraz podważać jedność etniczną;

5)       podważać państwową politykę religijną Chin lub głosić kult i feudalistyczne przesądy;

6)       rozpowszechniać pogłoski, zakłócać porządek społeczny i podważać stabilność społeczną;

7)       rozpowszechniać wulgarne treści, pornografię, hazard, przemoc, morderstwa, terroryzm lub korupcję;

8)       obrażać lub zniesławiać innych albo naruszać ich uzasadnione prawa i interesy; lub

9)       zawierać inne treści zabronione przez jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa (w tym m.in. przepisy prawa i regulacje Chin).

(ii) ani Klient, ani żaden z jego upoważnionych użytkowników nie będzie korzystał z odpowiednich Usług Internetowych, aby:

1)       uzyskać dostęp do komputerowej sieci informacyjnej lub korzystać z zasobów komputerowej sieci informacyjnej bez odpowiedniego zezwolenia;

2)       usuwać, modyfikować lub dodawać funkcje komputerowej sieci informacyjnej bez zezwolenia;

3)       usuwać, modyfikować lub dodawać dane i aplikacje przechowywane lub przesyłane przez komputerową sieć informacyjną bez zezwolenia;

4)       celowo tworzyć i rozpowszechniać destrukcyjne programy, w tym wirusy komputerowe; lub

5)       prowadzić inne działania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu komputerowych sieci informacyjnych.

b. Ponadto Klient oświadcza i gwarantuje, że wszystkie Dane Klienta i inne treści tworzone, publikowane, przechowywane i przetwarzane przez niego lub jego upoważnionych użytkowników korzystających z odpowiednich Usług Internetowych są przeznaczone wyłącznie do użytku technicznego i że będzie korzystał z odpowiednich Usług Internetowych w pełnej zgodności z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w celach zgodnych z prawem.

c. Klient i jego upoważnieni użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących uwierzytelniania na podstawie rzeczywistych nazw. Klient może subskrybować i korzystać z odpowiednich Usług Internetowych tylko po zweryfikowaniu tożsamości i kwalifikacji użytkownika i jego upoważnionych użytkowników. Klient i jego upoważnieni użytkownicy mają pełną zdolność prawną w zakresie praw obywatelskich i odpowiedzialności cywilnej. Klient i jego upoważnieni użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie informacje, które podają zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i warunkami niniejszej Umowy. DS zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności tożsamości Klienta i jego upoważnionych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, przy czym użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie DS wszelkiej niezbędnej współpracy.

d. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w każdym z poniższych przypadków DS ma prawo do podejmowania działań, w tym m.in. usunięcia lub ukrycia danych lub treści związanych z Klientem, przerwania łączy, zawieszenia Usług Internetowych i kont, zaprzestania świadczenia Usług Internetowych, zamknięcia kont i rozwiązania niniejszej Umowy, oraz że Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z nimi konsekwencje i zwolni DS z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia oraz nie narazi DS na żadne straty (w tym m.in. kary administracyjne) związane z:

(ii) naruszeniem przez Klienta lub któregokolwiek z jego upoważnionych użytkowników jakichkolwiek zasad świadczenia usług lub zasad wymienionych na odpowiednich stronach internetowych;

(iii) naruszeniem wszelkich obowiązujących praw i przepisów przez Klienta lub któregokolwiek z jego upoważnionych użytkowników.

 

Mac (2024 SP2)

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania DRAFTSIGHT®

 

DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS

UMOWA LICENCYJNA KLIENTA I NA USŁUGI INTERNETOWE

 

Niniejsza Umowa Licencyjna Klienta i na Usługi Internetowe zostaje zawarta pomiędzy klientem („Klient”) a podmiotem prawnym Grupy DASSAULT SYSTEMES („DS”); dane obu stron wskazano w Dokumencie Transakcji. Podmiot prawny Grupy DS wykonujący niniejszą Umowę zawartą z Klientem jest określony przez lokalizację miejsca prowadzenia działalności Klienta lub, jeśli Klient jest osobą fizyczną, miejsca zamieszkania Klienta. Poniżej przedstawiono tożsamość tego podmiotu, obowiązujące prawo i jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z nią:

 

Główne miejsce zamieszkania Klienta lub miejsce prowadzenia działalności: Chińska Republika Ludowa (na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Hongkongu, Tajwanu i Makau)

Podmiot zamawiający z ramienia DS/Licencjodawca: Dassault Systèmes SE, francuska spółka typu „société européenne”

Prawo właściwe; jurysdykcja: Zob.: Warunki Dotyczące Danego Kraju — Chińska Republika Ludowa (na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Hongkongu, Tajwanu i Makau)

Główne miejsce zamieszkania Klienta lub miejsce prowadzenia działalności: Wszystkie inne lokalizacje

Podmiot zamawiający z ramienia DS/Licencjodawca: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, spółka Delaware

Prawo właściwe; jurysdykcja: Stan Massachusetts (USA); zob. punkt 15.13

 

Niniejsza Umowa zostaje zaakceptowana przez Klienta z chwilą jej podpisania lub akceptacji Dokumentu Transakcji (w tym przez kliknięcie klawisza akceptacji). Strony zawierają Umowę następującej treści:

 

WARUNKI OGÓLNE

 

 

1.         Definicje

 

Umowa oznacza niniejsze Warunki Ogólne, postanowienia odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) OST, Warunki Dotyczące Danego Kraju, Dokument Transakcji oraz warunki zamieszczone pod łączami podanymi w niniejszej Umowie i tym samym włączonymi do niej przez odniesienie.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wszelkie inne przepisy, które mogą mieć zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych przekazanych przez Klienta.

Warunki Dotyczące Danego Kraju oznaczają odnośne warunki dotyczące terytorium geograficznego, załączone do niniejszej Umowy.

Dystrybutor oznacza osobę trzecią uprawnioną przez DS do dystrybucji Oferty DS i Usług Wsparcia.

Dokumentacja oznacza aktualną w danym czasie dokumentację użytkownika, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, udostępnioną wraz z Ofertą DS do wykorzystania w związku z Ofertą DS.

Spółka Grupy DS oznacza Dassault Systemes, francuską spółkę typu „société européenne” lub inny podmiot, w którym Dassault Systèmes, bezpośrednio lub pośrednio, (i) posiada ponad 50% kapitału lub udział we własności, lub (ii) dysponuje prawem wyboru organów zarządzających.

Oferta DS oznacza co najmniej jeden Licencjonowany Program i/lub Usługę Internetową i/lub Oferty Pakietowe.

Dzień Wejścia w Życie oznacza (i) w odniesieniu do Licencjonowanego Programu, późniejszą z następujących dat: (x) datę wysłania danego Licencjonowanego Programu lub jego udostępnienia Klientowi w wersji elektronicznej, lub, w stosownych przypadkach, (y) datę poinformowania Klienta przez DS o możliwości wystąpienia o dostarczenie klucza licencji lub o udostępnieniu odnośnego klucza licencji, lub (ii) w odniesieniu do Usług Internetowych, datę dostawy Usług Internetowych, określoną w punkcie 4.1.

Licencjonowany Program oznacza (i) każdy program przetwarzania danych, który Klient zamówił i na który otrzymał licencję zgodnie z Dokumentem Transakcji lub który został dostarczony Klientowi w ramach Usług Internetowych, obejmujący serię instrukcji i/lub treści, w tym baz danych, modeli 2D i 3D, w formie możliwej do odczytu przez odpowiednie urządzenie, (ii) związaną z nim Dokumentację, (iii) aktualizacje służące do usuwania błędów, oraz (iv) Wydania przysługujące Klientowi. Licencjonowany Program nie obejmuje nowych wersji Licencjonowanego Programu ani jakichkolwiek produktów, które miałyby zastąpić Licencjonowany Program, które różnią się znacząco pod względem architektury, interfejsu użytkownika lub sposobu dostawy.

Usługi Internetowe oznaczają dostęp w trybie online i korzystanie z Licencjonowanych Programów i/lub usług pokrewnych, każdorazowo aktualizowanych przez DS, a zamawianych przez Klienta na podstawie Dokumentu Transakcji. Usługi Internetowe mogą także obejmować niektóre Licencjonowane Programy, dla których może być konieczna instalacja w lokalu Klienta.

OST oznacza Warunki Szczegółowe Oferty, określające szczegółowe warunki odnoszące się do danego Wydania Licencjonowanego Programu lub Usług Internetowych, opublikowane pod adresem www.3ds.com/terms/ost.

Oferta Pakietowa oznacza Ofertę DS obejmującą pewną liczbę Licencjonowanych Programów i/lub Usług Internetowych, określonych w portfolio produktów zamieszczonym na stronie www.3ds.com/terms/product-portfolio, przy czym konkretne warunki korzystania z każdego Licencjonowanego Programu i Usługi Internetowej są określone w postanowieniach stosownych OST.

Dane Osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wydanie oznacza okresowe uaktualnienie tej samej wersji Oferty DS, o ile i z chwilą kiedy zostanie powszechnie udostępnione na rynku.

Usługi Wsparcia oznaczają usługi utrzymania, usprawnienia lub inne usługi wsparcia, o których mowa w niniejszej Umowie, opisane na stronie www.3ds.com/terms/support-policies.

Dokument Transakcji oznacza formularz (również w formie formularza online) odnoszący się do niniejszej Umowy, podpisany przez Klienta lub zaakceptowany przez niego w inny sposób i przyjęty przez DS, który określa Ofertę DS i/lub Usługi Wsparcia zamówione przez Klienta, ich liczbę, należne opłaty (chyba że zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem Dystrybutora), okres obowiązywania, zasięg geograficzny, Spółkę Grupy DS pełniącą rolę licencjodawcy lub usługodawcy oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 

Terminy zdefiniowane mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 

2.         Licencja i prawa korzystania

 

2.1       Udzielenie licencji. DS udziela Klientowi, z Dniem Wejścia w Życie, niewyłącznego, nieprzenoszalnego (z wyjątkiem przypadków, w których niniejsza Umowa wyraźnie na to zezwala) prawa na okres wskazany w Dokumencie Transakcji i wyłącznie na potrzeby wewnętrznego użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w następującym zakresie:

        sporządzenia i zainstalowania niezbędnej liczby kopii odnośnego Licencjonowanego Programu, w przypadku którego konieczna jest instalacja w lokalu Klienta;

        korzystania z Ofert DS zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz stosowną Dokumentacją odnoszącą się do nich;

        zezwalania uprawnionym użytkownikom (zgodnie z definicją tego terminu w OST) na dostęp i korzystanie z Oferty DS;

        sporządzenia jednej kopii każdego z Licencjonowanych Programów w celu utworzenia kopii zapasowej, w przypadkach, w których wymagana jest instalacja w lokalu Klienta.

 

2.2       Zakres. Klient zobowiązuje się korzystać z każdej Oferty DS zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Dokumentacji dla danej Oferty DS, a także zapewnić przestrzeganie niniejszych postanowień przez jego uprawnionych użytkowników. Klucze licencyjne, tokeny licencyjne ani sama dostawa nośnika nie są tożsame z udzieleniem prawa do korzystania z Oferty DS. O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, Klientowi nie udziela się żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych praw lub licencji.

 

Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień niniejszej Umowy Klient zobowiązuje się: (a) nie korzystać z jakiejkolwiek Oferty DS w celu tworzenia aplikacji programowych do używania przez osoby trzecie lub dystrybuowanych na rzecz osób trzecich, w całości lub w części, jako samodzielne produkty, jako dodatki lub jako elementy; (b) nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie udzielać sublicencji, nie wykonywać ani nie oferować innego rodzaju usług osobom trzecim w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty DS, w tym m.in. usług consultingowych, szkoleniowych, doradczych, outsourcingowych, obsługi administracyjnej biura, usług dostosowania do potrzeb Klienta lub usług rozwoju, (c) nie dokonywać korekty błędów, usterek i innych nieprawidłowości operacyjnych jakiejkolwiek Oferty DS, (d) nie dokonywać modelowego odtworzenia, dekompilacji, rozmontowywania, adaptacji ani innego rodzaju przekładania całości lub części Oferty DS, (e) nie dostarczać, nie ujawniać ani nie przekazywać komukolwiek jakichkolwiek wyników testów ani analiz porównawczych związanych z jakąkolwiek Ofertą DS, ani (f) nie używać jakiegokolwiek oprogramowania, które może być dostarczone wraz z Ofertą DS z wyjątkiem Oferty DS zamówionej na podstawie niniejszej Umowy.

 

3.         Usługi Wsparcia

 

Usługi Wsparcia dla Ofert DS są szczegółowo opisane na witrynie internetowej DS i obejmują zarządzanie wnioskami o wsparcie oraz, w odniesieniu do Licencjonowanych Programów, Wydania udostępniane w okresie świadczenia Usług Wsparcia. Usługi Wsparcia zamówione przez Klienta będą świadczone przez DS lub autoryzowanego usługodawcę DS zgodnie z polityką Usług wsparcia obowiązującą w DS. Polityka Usług Wsparcia podlega zmianom; niemniej jednak żadne zmiany nie będą skuteczne do momentu rozpoczęcia kolejnego okresu umowy na Usługi Wsparcia. Przed przedłużeniem Usług wsparcia na kolejny okres Klient powinien zapoznać się z polityką Usług Wsparcia DS. W stosownym zakresie, o ile Klient nie złoży innego wniosku ani nie wypowie Usług Wsparcia, Usługi Wsparcia ulegną automatycznemu przedłużeniu o kolejne roczne okresy, każdorazowo zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką Usług Wsparcia.

 

4.         Dostawa i płatność

 

4.1       Dostawa. Oferty DS będą dostarczane Klientowi fizyczne lub udostępniane w formie elektronicznej. Udostępnienie w formie elektronicznej będzie polegało na przekazaniu Klientowi informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług internetowych i/lub pobrania Licencjonowanego Programu. Klient jest zobowiązany odwiedzić witrynę internetową DS i pobrać Licencjonowany Program. Licencjonowane Programy dostarczane przez DS podlegają dostawie w formule FCA (Incoterms 2010) do lokalu DS wskazanego przez DS.

 

4.2       Płatność

4.2.1   Warunki płatności. W zamian za prawa, licencje oraz usługi dostarczane na podstawie niniejszej Umowy, Klient uiści opłaty mające zastosowanie w odniesieniu do każdej Oferty DS i Usług Wsparcia po cenie wskazanej w odnośnym Dokumencie Transakcji (lub wycenie, w przypadku zamówienia za pośrednictwem Dystrybutora). O ile strony nie ustalą inaczej na piśmie: (i) wszystkie opłaty będą fakturowane z góry, i (ii) Klient zapłaci wszystkie faktury zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Danego Kraju. DS przysługuje prawo wstrzymania Usług Wsparcia lub Usług Internetowych, dla których nie została dokonana odnośna płatność.

 

DS może ustalić wspólną datę przedłużenia dla dowolnych Ofert DS lub Usług Wsparcia posiadających różne daty przedłużenia, z zastrzeżeniem proporcjonalnego obliczenia wszelkich należnych opłat za okres nieobjęty w wyniku ustalenia takiej wspólnej daty przedłużenia.

 

Z wyjątkiem Usług Internetowych i Ofert Pakietowych, cena za przedłużenie Oferty DS lub Usług Wsparcia na dany okres jest równa cenie z poprzedniego okresu, powiększonej o ostatni współczynnik procentowy wzrostu cen mający zastosowanie do Oferty DS w danym kraju, opublikowany co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed dniem przedłużenia. W stosownych przypadkach, aktualne współczynniki procentowe oraz warunki zawarto w odnośnym dokumencie OST.

 

Cena za przedłużenie Usług Internetowych i Ofert Pakietowych zamówionych przez Klienta zostanie obliczona poprzez zastosowanie różnicy procentowej pomiędzy ceną z cennika za okres przedłużenia a ceną z cennika za poprzedni okres do ceny faktycznie naliczonej Klientowi za poprzedni okres.

 

Płatności za niektóre Oferty DS można dokonywać w trybie online. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie przedłużenia Ofert DS, które podlegają automatycznemu przedłużeniu. Rachunek Klienta będzie obciążany opłatą za przedłużenie nie wcześniej niż siedem (7) dni przed datą przedłużenia. Po dokonaniu obciążenia przedłużenie uznaje się za dokonane i nie będzie możliwe jego anulowane ani wycofanie. W przypadku nieuznania obciążenia rachunku DS ma prawo wypowiedzenia danej Oferty DS ze skutkiem od dnia przedłużenia.

 

4.2.2   Opóźnienia w płatnościach. Klient zapłaci odsetki od spóźnionych płatności według stawki określonej w Warunkach Dotyczących Danego Kraju, powiększone o uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione przez DS w związku z egzekucją zaległości, zgodnie z ewentualnymi szczegółowymi postanowieniami Warunków Dotyczących Danego Kraju.

 

4.2.3   Podatki. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatków. Klient odpowiedzialny jest za zapłaty wszelkich podatków, szczegółowo opisanych w Warunkach Dotyczących Danego Kraju oraz wszelkich podatków przypadających do zapłaty w związku z przeniesieniem lub korzystaniem z Oferty DS w zakresie objętym niniejszą Umową.

 

5.         Własność intelektualna

 

5.1       Własność. DS i/lub jej dostawcy zachowują całość praw własności intelektualnej do Ofert DS oraz wszelkich modyfikacji, ulepszeń oraz innych dzieł pochodnych. Licencjonowane Programy są licencjonowane, nie są sprzedawane. Klient jest zobowiązany do zachowania i odtworzenia wszelkich informacji dotyczących praw autorskich, patentów oraz znaków towarowych, jakie mogą pojawiać się w Ofercie DS, na wszystkich jej całościowych lub częściowych kopiach. Klient przyznaje, że metodologie i techniki zawarte lub wyrażone w Ofertach DS stanowią informacje zastrzeżone lub tajemnicę handlową DS lub jej dostawców, bez względu na to czy zostały oznaczone jako „poufne”. Klient będzie traktować je jako informacje poufne i nie będzie ich ujawniać.

 

5.2       Zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu własności intelektualnej. DS będzie bronić Klienta przed wszelkimi wnoszonymi przez osoby trzecie roszczeniami na temat tego, że Oferta DS dostarczona w ramach niniejszej Umowy narusza prawa autorskie w dowolnym kraju lub patent USA, Japonii albo państwa członkowskiego Europejskiej Organizacji Patentowej, i pokryje wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki (włączając w to uzasadnione honoraria za usługi prawnicze) ostatecznie zasądzone przeciwko Klientowi przez właściwy sąd lub uzgodnione w pisemnej ugodzie podpisanej przez DS i wynikające z takiego roszczenia, o ile: (i) Klient niezwłocznie dostarczy DS pisemne zawiadomienie o roszczeniu oraz (ii) Klient przekaże DS wyłączną kontrolę nad obroną przed roszczeniem i związanymi z nim negocjacjami ugodowymi i będzie w racjonalnym zakresie współpracował przy prowadzeniu działań mających uchronić go przed roszczeniem lub zmierzających do zawarcia ugody.

 

W przypadku wniesienia roszczenia lub, jeśli w zasadnej opinii DS istnieje prawdopodobieństwo wniesienia takiego roszczenia, DS może na swój koszt zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z odpowiedniej Oferty DS lub zmodyfikować ją w taki sposób, by nie naruszała praw, lub zastąpić ją innym programem będącym jej funkcjonalnym odpowiednikiem. Jeśli żadna z powyższych opcji nie będzie dostępna na warunkach uznanych przez DS za racjonalne, DS może wypowiedzieć Oferty DS. W przypadku Ofert DS innych niż na czas określony DS, według wyboru Klienta, zwróci Klientowi albo przyzna środki do wykorzystania w kwocie równej odpowiedniej jednorazowej opłacie uiszczonej z tytułu Ofert DS, obniżanej liniowo przez okres (3) lat po (i) zwrocie lub zniszczeniu wszystkich kopii danego Licencjonowanego Programu, co zostanie poświadczone przez członka władz Klienta, lub (ii) po zakończeniu dostępu do danej Usługi Internetowej. W przypadku Ofert DS na czas określony DS zwróci zgodnie z niniejszą Umową wszystkie zapłacone z góry a niewykorzystane opłaty w odniesieniu do danej Oferty DS.

 

DS nie jest zobowiązana do obrony ani zwolnienia Klienta z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z (i) jakąkolwiek modyfikacją Oferty DS przez jakąkolwiek osobę inną niż DS, ani (ii) treścią Klienta lub osób trzecich, w tym baz danych, modelami 2D i 3D dostarczonymi lub opublikowanymi za pośrednictwem Oferty DS (iii) używaniem jednej lub większej liczby Ofert DS w połączeniu ze sprzętem komputerowym, danymi lub programami innym niż wskazany przez DS, lub (iv) używaniem aktualizacji służących do usuwania błędów lub Wydań innych niż te najnowsze dostarczone przez DS.

 

Niniejszy punkt 5.2. określa wyłączną odpowiedzialność DS i wszystkie roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej przysługujące Klientowi.

 

6.         Gwarancja

 

6.1       Gwarancja. DS gwarantuje, że przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnej dostawy każdego Licencjonowanego Programu, taki Licencjonowany Program będzie w istotnym zakresie zgodny z jego Dokumentacją, pod warunkiem, że będzie należycie używany w określonym środowisku operacyjnym. Jeśli Licencjonowany Program nie będzie zgodny, a Klient powiadomi DS o takiej niezgodności w okresie gwarancji, DS podejmie próbę doprowadzenia Licencjonowanego Programu do funkcjonowania w sposób ujęty w gwarancji. Jeśli po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni od powiadomienia przez Klienta o takiej niezgodności DS nie usunie niezgodności, Klient może wypowiedzieć licencję na taki wadliwy Licencjonowany Program w terminie trzydziestu (30) dni oraz ma prawo do otrzymania zwrotu całości opłat uiszczonych za dany niezgodny Licencjonowany Program. Ten zwrot opłat stanowi całkowity zakres odpowiedzialności DS i wyłączne zadośćuczynienie dla Klienta z tytułu niespełnienia warunków gwarancji.

 

6.2       Wyłączenia. POWYŻSZE GWARANCJE ZASTĘPUJĄ I WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO OFERTY DS, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE ODNOŚNIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB BRAKU NARUSZEŃ.

 

Wyłączeniu podlega wszelka odpowiedzialność DS za użycie lub zastosowanie jakiejkolwiek Oferty DS lub wyników bądź decyzji podjętych lub uzyskanych przez użytkowników Oferty DS. DS nie gwarantuje, że (i) funkcje Oferty DS spełnią wymagania Klienta lub umożliwią mu realizację celów, jakie sobie stawia, ani (ii) że Oferta DS będzie funkcjonowała w połączeniu lub w środowisku wybranym przez Klienta, ani (iii) że funkcjonowanie Oferty DS będzie niezakłócone czy wolne od błędów. W każdym z przypadków wyłącznie Klient jest zobowiązany zapewnić zgodność wyników Oferty DS z wymogami w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów lub usług Klienta. Żaden pracownik ani przedstawiciel DS nie jest upoważniony do udzielania szerszej lub odmiennej gwarancji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) wybór Oferty DS umożliwiającej osiągnięcie celów zamierzonych przez Klienta, (b) instalację Licencjonowanego Programu, (c) podejmowanie adekwatnych działań mających na celu zapewnienie właściwego testowania, eksploatacji oraz używania każdej Oferty DS, oraz (d) wyniki uzyskiwane przy jego (ich) użyciu.

 

DS nie sprawuje kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Klienta ani treści osób trzecich, w tym bazy danych, modele 2D i 3D, dostarczone lub opublikowane za pośrednictwem Oferty DS.

 

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa.

 

7.         Ograniczenie odpowiedzialności

 

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI DS NA PODSTAWIE PKT 5.2 NINIEJSZEJ UMOWY, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DS Z TYTUŁU SZKÓD NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM FAKTYCZNIE UISZCZONYM PRZEZ KLIENTA ZA LICENCJONOWANY PROGRAM LUB USŁUGI INTERNETOWE, KTÓRE SPOWODOWAŁY SZKODĘ W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCEJ ROSZCZENIE.

 

DS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, WYNIKOWYCH LUB ZA SZKODY MORALNE, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ O UTRACONE KORZYŚCI, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ UTRATĘ DANYCH, ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, OFERTĄ DS, DOKUMENTACJĄ LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DS ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD NIEOSIĄGNIĘCIA ZASADNICZEGO CELU PODJĘTYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM PUNKCIE, STOSUJE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA PODJĘTY ŚRODEK PRAWNY ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ROSZCZENIE LUB ODSZKODOWANIE DOCHODZONE JEST NA PODSTAWIE UMOWY (W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA GWARANCJI), DELIKTU (W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU ZANIEDBANIA), USTAWY, CZY TEŻ NA INNEJ PODSTAWIE LUB W OPARCIU O ZASADY SŁUSZNOŚCI.

 

Klient zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Oferty DS lub Dokumentacji lub usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, w związku z jakimikolwiek szkodami bezpośrednimi, pośrednimi, ubocznymi lub wynikowymi, powstałymi na jakichkolwiek podstawach, przeciwko jakimkolwiek licencjodawcom DS lub jakiejkolwiek innej Spółce Grupy DS innej niż DS.

 

Wszelkie kroki prawne przeciwko DS muszą zostać podjęte przed właściwym sądem w ciągu dwóch (2) lat od daty wystąpienia danej przyczyny podjęcia drogi prawnej.

 

8.         Dystrybutorzy

 

W odniesieniu do wszelkich Ofert DS uzyskanych przez Klienta za pośrednictwem Dystrybutora, Klient przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor odpowiada za cenę, ściągnięcie należności oraz dostawę przyjętego zamówienia. DS pozostaje podmiotem niezależnym wobec Dystrybutora i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Dystrybutora.

 

 

9.         Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

 

9.1       Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia zgodnie z jej postanowieniami, w następującym zakresie: (i) w odniesieniu do Licencjonowanych Programów, do czasu wygaśnięcia wszystkich licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy, lub (ii) w odniesieniu do Usług Internetowych, po upływie umownego okresu, na który Usługi Internetowe zostały zamówione zgodnie z niniejszą Umową.

 

9.2       Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny.

9.2.1 DS lub Klient mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub jakiekolwiek prawa Klienta do wybranych lub wszystkich Ofert DS i/lub Usług Wsparcia, jeśli druga strona dopuściła się istotnego naruszenia swoich obowiązków i nie naprawiła zaistniałego naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego wezwania.

9.2.2 Klient może wypowiedzieć świadczenie Usług Internetowych lub Ofertę Pakietową zawierającą Usługi Internetowe w przypadku, gdy DS nie będzie świadczyć Usług Internetowych zgodnie z Umową o poziomu usług (Service Level Agreement) i nie rozwiąże problemu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia.

 

9.3       Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny

9.3.1   Licencjonowany Program. Klient może wypowiedzieć dowolną licencję na dowolny Licencjonowany Program za pisemnym wypowiedzeniem złożonym DS z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni. Wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym czasie w odniesieniu do licencji udzielonych na czas nieokreślony oraz trzydzieści (30) dni przed stosowną datą przedłużenia licencji udzielonych na czas określony. W razie braku takiego zawiadomienia, o ile odnośny OST nie stanowi inaczej, licencja udzielona na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

9.3.2   Usługi Wsparcia dla Licencjonowanych Programów. Klient może wypowiedzieć Usługi Wsparcia dla Licencjonowanego Programu, bezpośrednio lub przez Dystrybutora, z zastrzeżeniem następujących warunków: (i) Klient powiadomi DS z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni, oraz (ii) wypowiedzenie takie dotyczyć będzie Usług Wsparcia obejmujących wszystkie licencje na dany Licencjonowany Program, przysługujące Klientowi na podstawie dowolnej umowy obowiązującej w tym czasie pomiędzy Klientem a DS oraz dowolną inną Spółką Grupy DS.

9.3.3   Usługi Internetowe. Klient oraz DS mogą wypowiedzieć każdą Usługę Internetową za zawiadomieniem wystosowanym trzydzieści (30) dni przed datą przedłużenia prawa do korzystania Usług Internetowych. W przypadku niezłożenia takiego wypowiedzenia, o ile postanowienia odnośnego OST nie przewidują inaczej, Usługi Internetowe zostaną przedłużone automatycznie i będą podlegać postanowieniom obowiązującej w tym czasie umowy Service Level Agreement. Firma DS może w dowolnym czasie zmienić lub zmodyfikować Usługi Internetowe. DS nie dokona istotnego zmniejszenia zakresu Usług Internetowych w okresie obowiązywania Oferty DS uzyskanej na podstawie Dokumentu Transakcji. Żadne z postanowień niniejszego punktu 9.3.3 nie stwarza wobec DS wymogu kontynuowania świadczenia jakiejkolwiek części Usług Internetowych, gdyby taki wymóg prowadził do naruszenia przez DS praw jakiejkolwiek osoby trzeciej lub jakiegokolwiek obowiązującego przepisu.

9.3.4   Prawo do Korzystania oraz Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych. Klient może wypowiedzieć prawo do korzystania i Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych z zastrzeżeniem następujących warunków: (i) Klient doręczy DS wypowiedzenie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni, oraz (ii) takie wypowiedzenie będzie miało zastosowanie do praw do korzystania i Usług Wsparcia dla listy Usług Internetowych określonych w takim wypowiedzeniu.

9.3.5   Oferta Pakietowa. Klient może wypowiedzieć jakąkolwiek Ofertę Pakietową za zawiadomieniem wystosowanym do drugiej strony na trzydzieści (30) dni przed dniem przedłużenia Oferty Pakietowej. W razie braku zawiadomienia, o ile postanowienia odnośnego OST nie przewidują inaczej, Oferta Pakietowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

 

9.4       Skutki rozwiązania Umowy.

9.4.1   W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Oferty DS dostarczanej na jej podstawie, Klient niezwłocznie zniszczy lub zwróci DS wszystkie kopie wypowiedzianego lub nieważnego Licencjonowanego Programu oraz związanej z nim Dokumentacji w całości i utraci dostęp do Usług Internetowych i Usług Wsparcia. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy, lub dowolnej Oferty DS lub Usług Wsparcia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wszystkich opłat naliczonych lub z innego tytułu należnych od Klienta na podstawie niniejszej Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot ani prawo zaliczenia na poczet przyszłych opłat w przypadku przedterminowego anulowania lub wypowiedzenia Oferty DS lub Usług Wsparcia bez przyczyny. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Usług Internetowych zgodnie z punktem 9.2.2, DS zwróci Klientowi wszystkie zapłacone z góry, a niewykorzystane na dzień rozwiązania opłaty okresowe. Ten zwrot opłat stanowi wyłączny obowiązek DS i wyłączne zadośćuczynienie dla Klienta w przypadku niewykonania Usług Internetowych przez DS.

9.4.2   Usługi Wsparcia dla Licencjonowanych Programów. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Klient (i) nie będzie zobowiązany do dalszego uiszczania opłaty z tytułu Usług Wsparcia związanych z odnośnym Licencjonowanym Programem, oraz (ii) należycie potwierdzi DS na piśmie, iż wszystkie kopie wszystkich Wydań Licencjonowanego Programu, z wyjątkiem kopii najnowszego Wydania Licencjonowanego Programu zainstalowanego przez Klienta, zostały należycie zniszczone lub zwrócone DS w całości. DS nie będzie zobowiązana do dalszego dostarczania usług ani Wydań w celu wsparcia takich licencji, z wyjątkiem zapewnienia kluczy licencyjnych, o ile to konieczne. Klient może przywrócić Usługi Wsparcia, o ile takie przywrócenie zostanie aktywowane w odniesieniu do wszystkich licencji na dany Licencjonowany Program przysługujących Klientowi na podstawie dowolnej umowy licencji wówczas obowiązującej pomiędzy Klientem a jakąkolwiek Spółką Grupy DS; ponadto Klient uiści wszystkie opłaty, jakie byłyby należne z tytułu Usług Wsparcia od dnia wypowiedzenia Usług Wsparcia do dnia przywrócenia takich Usług Wsparcia, oraz opłatę za przywrócenie zgodnie z www.3ds.com/terms/support-policies.

9.4.3   Prawa do Korzystania oraz Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Klient nie będzie zobowiązany do dalszego uiszczania odpowiednich opłat związanych z prawem do korzystania oraz Usługami Wsparcia. DS nie będzie zobowiązana do dalszego dostarczania usług związanych z takimi Usługami Internetowymi, z wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednim OST. Jeżeli OST na to zezwala, Klient może przywrócić prawo do korzystania i Usługi Wsparcia dla Usług Internetowych, pod warunkiem uiszczenia wszelkich opłat, które byłyby należne z tytułu prawa do korzystania i Usługi Wsparcia od daty ich wypowiedzenia do daty ich przywrócenia.

 

10.       Dodatkowe warunki dotyczące Usług Internetowych

 

10.1    Dodatkowe definicje

Dane Klienta to dane dostarczone przez Klienta spółce DS — opublikowane przez Klienta lub dowolnego upoważnionego Użytkownika — poprzez użycie Usług Internetowych, w tym Dane Osobowe.

Umowa Service Level Agreement oznacza warunki poziomu usług dla Usług Internetowych opublikowane na stronie www.3ds.com/terms/sla.

 

10.2    Dane Klienta. Wszystkie Dane Klienta pozostaną wyłączną własnością Klienta lub upoważnionych użytkowników, którzy opublikowali takie Dane Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność i odpowiedniość Danych, jak również uzyskanie zgód w związku z prawami autorskimi dla wszystkich Danych Klienta. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy Klient udziela DS niewyłącznego zezwolenia na używanie, kopiowanie, przechowywanie i przekazywanie Danych Klienta, a także używanie, kopiowanie, przechowywanie i przekazywanie Danych Klienta przez spółki grupy DS oraz podwykonawców DS w zakresie niezbędnym w uzasadniony sposób do świadczenia, utrzymania i doskonalenia Usług internetowych. Klient będzie bronić Spółki Grupy DS przed roszczeniami osób trzecich, powstającymi w związku z (i) korzystaniem przez Klienta z Usług Internetowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami i/lub (ii) jakimkolwiek naruszeniem lub przywłaszczeniem praw osób trzecich w związku z Danymi Klienta, i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki (w tym uzasadnione koszty pomocy prawnej) prawomocnie zasądzone od DS przez sąd właściwej jurysdykcji lub uzgodnione w pisemnej ugodzie podpisanej przez Klienta w związku z takim roszczeniem, o ile (i) DS niezwłocznie dostarczy Klientowi pisemne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (ii) DS przekaże Klientowi wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony przed takim roszczeniem i związanymi z nim negocjacjami ugodowymi i będzie w racjonalnym zakresie współpracował przy prowadzeniu działań mających uchronić przed roszczeniem lub zmierzających do zawarcia ugody..

 

10.3    Przechowywanie Danych Klienta. W ramach Usług Internetowych i w miarę dostępności tej usługi zgodnie z odnośnym OST, DS zapewni przechowywanie Danych Klienta przez okres świadczenia Usług Internetowych i w ramach limitu pamięci określonego w odnośnym OST. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu pamięci, Klient usunie zaistniałe naruszenie w terminie piętnastu (15) dni od dnia otrzymania zawiadomienia od DS o danym naruszeniu, zamawiając niezbędną dodatkową pojemność pamięci lub redukując rozmiar przechowywanych Danych Klienta.

 

10.4    Obowiązki DS. DS zapewni Usługi Internetowe zgodnie z odpowiednią umową Service Level Agreement. Dane Klienta będą traktowane jako poufne (i) w okresie świadczenia Usług Internetowych oraz (ii) przez okres jednego (1) roku od rozwiązania lub ich wygaśnięcia w zakresie Danych Klienta, które nie zostały zniszczone przez Klienta w przypadku takiego wygaśnięcia lub rozwiązania. DS dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby wdrożyć procesy bezpieczeństwa dla Usług Internetowych i Danych Klienta (i) zgodnie z normami branżowymi dla podobnych usług oraz (ii) korzystając z nie mniej niż tego samego stopnia ostrożności, jakiego używa w odniesieniu do własnych poufnych informacji o podobnym charakterze, aby uniknąć ujawnienia, publikacji lub rozpowszechniania takich Danych Klienta. DS jest upoważniona do ujawniania Danych Klienta stronom trzecim, które zawarły odpowiednią umowę o poufności z firmą DS w zakresie niezbędnym do realizacji, świadczenia i doskonalenia Usług Internetowych.

Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które: (i) są już w posiadaniu DS bez powstania obowiązku zachowania poufności w czasie otrzymania informacji od Klienta; (ii) zostały w sposób niezależny opracowane przez firmę DS bez wykorzystania Danych Klienta; (iii) są lub stają się dostępne publicznie bez naruszenia niniejszej Umowy; (iv) zostały przekazane w sposób zgodny z prawem firmie DS przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania poufności; (v) zostały przeznaczone do ujawnienia przez Klienta za pisemną zgodą lub (vi) mają zostać ujawnione w związku z orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną, ale wyłącznie w odniesieniu do takiej jednostki sądowej lub administracyjnej, o ile DS niezwłocznie poinformuje Klienta i będzie z nim współpracować w uzasadnionym zakresie na rzecz ograniczenia ujawnienia i wykorzystania danych informacji w sposób zgodny z orzeczeniem/decyzją.

 

11.       Dodatkowe warunki dla Korzystania Naukowego oraz Korzystania przy Badaniach Podstawowych

 

11.1    Dodatkowe definicje:

Korzystanie Naukowe oznacza wykorzystanie Ofert DS przez uprawnionych użytkowników wyłącznie na potrzeby ściśle związane z celami (i) edukacyjnymi, instytucjonalnymi, instruktażowymi i/lub (ii) eksperymentalnymi, teoretycznymi i/lub cyfrowymi pracami badawczymi, podejmowanymi przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, aż do potwierdzenia koncepcji w laboratorium. Korzystanie Naukowe może zostać przyznane wyłącznie Klientowi będącemu placówką edukacyjną lub badawczą lub placówką przyznającą stopnie akademickie (dyplomy lub świadectwa) na poziomie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego szczebla.

 

Korzystanie przy Badaniach Podstawowych oznacza wykorzystanie Ofert DS przez uprawnionych użytkowników wyłącznie na potrzeby eksperymentalnych, teoretycznych i/lub cyfrowych prac badawczych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, aż do potwierdzenia koncepcji w laboratorium. Korzystanie przy Badaniach Podstawowych (i) musi zawsze skutkować ogólnie dostępną publikacją, a (ii) może być przyznane wyłącznie Klientowi, który jest instytucją non-profit zajmującą się badaniami, będącą własnością publiczną, zarządzaną publicznie lub która w co najmniej pięćdziesięciu procentach (50%) jest finansowana publicznie.

 

11.2    Licencja i prawa korzystania. Bez względu na odmienne postanowienia zawarte w punkcie 2, Oferty DS dla Korzystania Naukowego lub Korzystania przy Badaniach Podstawowych nie będą wykorzystywane, bezpośrednio lub pośrednio, na jakiekolwiek komercyjne potrzeby Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 

11.3    Znaki wodne. Treść przygotowana przy użyciu Oferty DS do Korzystania Naukowego może automatycznie zawierać znak wodny identyfikujący użytą Ofertę DS. Klient nie będzie usuwał takich znaków wodnych.

 

12.       Eksport

 

Eksport do Klienta Oferty DS oraz Dokumentacji podlega wszelkim przepisom i regulacjom dotyczącym eksportu i reeksportu w odnośnych krajach, w tym m.in. przepisom dotyczącym administracji eksportu USA (EAR) i przepisom dotyczącym eksportu Wielkiej Brytanii. DS i jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku nieuzyskania niezbędnych upoważnień, licencji lub zgód.  Klient nie może eksportować ani reeksportować Oferty DS, bezpośrednio ani pośrednio, gdyby eksport lub reeksport wymagał zezwolenia na eksport albo innego rodzaju zgody władz bez uprzedniego uzyskania takiego zezwolenia czy takiej zgody. Klient niniejszym gwarantuje DS, że żadne Oferty DS zamówione w ramach niniejszej Umowy nie będą użytkowane w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy eksportowe, w tym dotyczące rozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej albo systemów przenoszenia rakiet, i nie zostaną przekazane do żadnego kraju, spółki ani osoby, jeśli jest to zabronione w myśl obowiązujących przepisów eksportowych jakiegokolwiek kraju. Licencjobiorca akceptuje fakt, iż jego dane mogą być przekazywane do dowolnego kraju lub w nim przechowywane. Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się, i dopilnuje, aby wszyscy Użytkownicy powstrzymali się od przetwarzania, przechowywania lub przekazywania do własnego środowiska służącego do udostępniania danych wszelkich informacji i danych, których eksport podlega kontroli lub uregulowaniom albo jest objęty pozwoleniami bądź zezwoleniami w myśl jakiegokolwiek obowiązującego przepisu ustawowego bądź wykonawczego. Klient będzie traktowany jako eksporter Danych Klienta. DS może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz wszystkie licencje i prawa dostępu do Usług internetowych w ramach niniejszej Umowy za pisemnym powiadomieniem w przypadku naruszeń tych postanowień przez Klienta.

 

13.       Zgodność Oprogramowania

 

13.1    Mechanizmy zabezpieczające. Spółki Grupy DS podejmują środki prawne mające na celu eliminację niedozwolonego korzystania z ich Ofert DS. W związku z powyższym, Licencjonowane Programy mogą zawierać mechanizmy wykrywające instalację lub używanie nielegalnych kopii Oferty DS, zdolne do zebrania i transmisji danych wyłącznie na temat nielegalnych kopii. Zebrane dane nie będą zawierać danych opracowanych przez Klienta przy użyciu Licencjonowanego Programu. Poprzez użycie Licencjonowanego Programu, Klient wyraża zgodę na wykrywanie i zbieranie danych oraz na ich transmisję i użycie w przypadku wykrycia nielegalnej kopii. DS ponadto zastrzega prawo użycia urządzenia typu klucz sprzętowy, oprogramowanie administratora licencji i/lub klucz autoryzacyjny do licencji, w celu kontroli dostępu do Ofert DS oraz ich używania. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie, obchodzenie lub dezaktywowanie takich zabezpieczeń. Zabrania się użycia Licencjonowanego Programu bez przekazanego przez DS klucza sprzętowego, oprogramowania administratora licencji i/lub klucza autoryzacyjnego do licencji.

 

13.2    Audyt. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w ciągu trzech (3) lat po upływie tego okresu Klient będzie prowadzić precyzyjną ewidencję na temat użytkowania Oferty DS, w tym m.in. listę oraz lokalizację źródeł mających dostęp i używających Oferty DS. W stosownych okolicznościach informacje te będą zawierały wzmiankę o zniszczeniu Licencjonowanego Programu oraz środków wdrożonych przez Klienta w celu ochrony dostępu do Oferty DS i jej używania. DS ma prawo — w dowolnym czasie, na własny koszt i w uzasadnionych okolicznościach czasu i miejsca — do przeprowadzenia kontroli i zebrania zapisów takiej ewidencji i/lub przeprowadzenia kontroli wykorzystania Oferty DS przez Klienta. Klient ponadto niniejszym upoważnia DS do kontrolowania tego, czy korzystanie przez niego z produktów DS jest zgodne z warunkami wiążącej umowy. W tym celu DS może przeprowadzić kontrolę w siedzibie Klienta (lub w lokalach, w których zainstalowane są Oferty DS do użytku Klienta) w zwykłych godzinach pracy, w sposób jak najmniej zakłócający działalność Klienta. Klient zapewni DS lub osobie trzeciej, której DS powierzy dokonanie takiej inspekcji, dostęp do urządzeń, kopii wyników narzędzi systemowych i umożliwi wykonanie wszystkich odpowiednich narzędzi generujących wyniki kontroli. Jeśli kontrola ujawni nieuprawnione użycie Oferty DS, Klient niezwłocznie wpłaci na rzecz firmy DS wszelkie kwoty należne w wyniku takiego nieuprawnionego użycia według aktualnej ceny cennikowej Oferty DS. Jeśli takie nieuprawnione użycie będzie stanowić pięć procent lub więcej upoważnionego użycia przez Klienta w odniesieniu do danej Oferty DS, wówczas, poza wniesieniem obowiązujących opłat Klient zwróci DS wszelkie koszty takiej kontroli. Przywołując prawa i procedury opisane powyżej, DS nie zrzeka się praw do egzekwowania niniejszej Umowy lub ochrony swojej własności intelektualnej z wykorzystaniem dowolnych środków dopuszczalnych prawem.

 

14.       Prywatność Danych

 

Klient przyjmuje do wiadomości i zapewnia, że pozostanie jedynym Administratorem Danych w odniesieniu do jego Danych Osobowych, które będą przetwarzane w ramach dostępu i korzystania z Oferty DS, a zatem że odpowiada za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi dotyczącymi (i) przekazywania Danych Osobowych, (ii) informowania osób, których dane dotyczą, oraz (iii) prawa wglądu, prawa dokonywania modyfikacji i żądania usunięcia, przysługujących osobom, których dane dotyczą. DS, jako podmiot przetwarzający dane, będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową.

 

15.       Pozostałe postanowienia

 

15.1    Zamówienia zakupu. Warunki stosowane przez Klienta w odniesieniu do zakupów w żaden sposób nie zastępują ani nie stanowią innego rodzaju uzupełnienia, ani nie modyfikują warunków określonych w niniejszej Umowie.

 

15.2    Powiadomienia. O ile nie określono inaczej, wszelkie zawiadomienia przewidziane w niniejszej Umowie sporządzane będą na piśmie, w języku angielskim lub w języku określonym w Warunkach Dotyczących Danego Kraju i będą uznawane za doręczone: (i) w dniu doręczenia w przypadku doręczenia osobistego albo za pośrednictwem firmy kurierskiej w trybie ekspresowym (ii) trzy (3) dni od nadania zawiadomienia przesyłką poleconą lub rejestrowaną, lub (iii) w dniu wysłania faksem za potwierdzeniem odbioru, na adresy stron wskazane w Dokumentach Transakcji lub na inny adres wskazany drugiej stronie w zawiadomieniu wystosowanym w sposób przewidziany w niniejszej Umowie lub zawarty w odnośnym formularzu zamówienia. W odniesieniu do Usług Internetowych zawiadomienia mogą być również przesyłane przez DS pocztą elektroniczną, przy czym zawiadomienia wysłane w ten sposób zostaną uznane za doręczone po upływie dwudziestu czterech (24) godzin od chwili wysłania wiadomością e-mail do Klienta. W odniesieniu do Ofert DS zamówionych w sklepie internetowym DS zawiadomienia będą doręczane zgodnie z procesami opisanymi w regulaminie sklepu internetowego DS.

 

15.3    Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowane (i) przypadkiem siły wyższej zgodnie z definicją tego terminu zawartą w prawie właściwym dla niniejszej Umowy oraz jego interpretacją przez sądy tego kraju, oraz (ii) następującymi przyczynami: strajkami (uprzednio zapowiedzianymi lub niezapowiedzianymi), wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), rozruchami, działaniami władz, aktami terroryzmu, klęskami żywiołowymi (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp.) lub awariami zasilania w energię elektryczną, innych mediów lub usług telekomunikacyjnych.

 

15.4    Hosting osób trzecich. Klient ma prawo instalować i używać Licencjonowanych Programów zdalnie na komputerach eksploatowanych przez renomowanego usługodawcę zewnętrznego o ugruntowanej pozycji na rynku oraz do wyznaczenia takiego usługodawcy, który będzie obsługiwał sprzęt i zarządzał Licencjonowanymi Programami wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta;  pod warunkiem jednak, że: (i) prawo do korzystania z Licencjonowanych Programów mają wyłącznie odpowiednio upoważnieni użytkownicy; (ii) Klient zawrze pisemną umowę z takim usługodawcą, na mocy której usługodawca zgadza się, że jego dostęp do Licencjonowanych Programów ma na celu wyłącznie świadczenie wyżej wymienionych usług na rzecz Klienta i w inny sposób podlega wszystkim ograniczeniom zawartym w niniejszej Umowie; oraz (iii) taki usługodawca nie należy do grupy spółek, która dostarcza produkty lub usługi konkurujące z Ofertami DS. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że usługodawca będzie traktowany jako agent Klienta. W przypadku gdy Klient otrzyma informacje o rzeczywistym lub podejrzewanym niedozwolonym dostępie, użyciu lub ujawnieniu Licencjonowanych Programów, Klient niezwłocznie wypowie usługodawcy dostęp do Licencjonowanych Programów. Klient będzie chronić i zabezpieczy DS przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami, wyrokami, szkodami lub stratami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), które wynikają lub w jakikolwiek sposób dotyczą dostępu lub korzystania z Licencjonowanych Programów przez takiego usługodawcę.

 

15.5    Rozdzielność postanowień Umowy. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane zostanie przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne, a takie postanowienie zostanie zmodyfikowane w ten sposób, by zapewnić jego egzekwowalność i skuteczność w maksymalnym możliwym zakresie odzwierciedlającym pierwotne intencje stron.

 

15.6    Przeniesienie, cesja i podwykonawcy. Klient nie podzleci, nie dokona cesji, przekazania ani innego przeniesienia (w tym, między innymi, w drodze połączenia, nabycia, przymusowego zbycia majątku, zmiany kontroli lub wniesienia wkładu) niniejszej Umowy ani żadnych z jego praw, obowiązków, korzyści ani zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody DS. Każda z prób dokonania powyższych czynności powzięta bez zgody DS jest nieważna. Każde zatwierdzone przeniesienie licencji może wiązać się z dodatkową opłatą. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla DS i wywołuje skutek prawny na rzecz DS, jej następców prawnych i cesjonariuszy.

 

15.7    Zmiany Umowy oraz brak zrzeczenia się. Żadne zrzeczenie się, zmiana, modyfikacja lub uchylenie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie będzie wiążące, o ile nie zostanie dokonane na piśmie i podpisane przez obie strony. Brak egzekwowania przez stronę wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie ogranicza w żaden sposób przysługującego jej prawa egzekwowania wykonania takiego lub innego postanowienia w przyszłości.

 

15.8    Całość Umowy. Kolejność obowiązywania postanowień. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie lub równoczesne oferty, umowy, ustalenia, porozumienia, oświadczenia, zamówienia i komunikaty, ustne lub pisemne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, braku spójności lub sprzeczności pomiędzy którymkolwiek OST a niniejszymi Warunkami Ogólnymi, postanowienia odpowiedniego OST mają charakter nadrzędny, lecz wyłącznie w odniesieniu do Oferty DS opisanej w takim OST. Jakikolwiek OST zawarty w przyszłości nie będzie, zasadniczo, w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty DS otrzymanej przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy, prowadzić do znacznego zwiększenia zakresu zobowiązań i odpowiedzialności Klienta wynikającej z niniejszych Warunków Ogólnych lub istotnego zmniejszenia zakresu zobowiązań lub odpowiedzialności DS wynikającej z niniejszych Warunków Ogólnych. Klient potwierdza, że (i) zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy oraz postanowieniami włączonymi do niej przez odniesienie, (ii) uznaje je za wiążące dla siebie i zobowiązuje się ich przestrzegać, a także, że (iii) zawierając niniejszą Umowę, nie czyni tego w oczekiwaniu na przyszłą dostępność funkcjonalności lub uaktualnień produktu w odniesieniu do Oferty DS. Postanowienia niniejszej Umowy nie obowiązują w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń opartych na korzystaniu z praw własności intelektualnej DS w sposób wykraczający poza zakres praw wyraźnie przyznanych i opisanych w niniejszej Umowie.

 

15.9    Język. Niniejszą Umowę sporządzono w języku angielskim, lecz może zostać sporządzona, wyłącznie w celach informacyjnych, w języku innym niż język angielski. Wersja w języku angielskim stanowi jedyną wiążącą i wykonalną wersję niniejszej Umowy.

 

15.10  Nagłówki. Tytuły nagłówków w niniejszej Umowie zamieszczono wyłącznie w celu ułatwienia lektury i nie mają one wpływu na znaczenie lub interpretację jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.

 

15.11  DS może dokonać cesji, oddelegowania, podzlecenia lub innego rodzaju przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez zgody Klienta.

 

15.12  Okres obowiązywania postanowień po rozwiązaniu Umowy. Postanowienia punktów 1, 2.2, 4.2, 5, 6.2, 7, 8, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 11, 12, 13, 14 i 15 niniejszej Umowy oraz Warunków Dotyczących Danego Kraju w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej (jeśli dotyczy) pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

 

15.13  Prawo właściwe i jurysdykcja. W odniesieniu do każdego Klienta, którego miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż Chińska Republika Ludowa (dla celów niniejszej Umowy, z wyłączeniem Hong Kongu, Tajwanu i Makau), niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem stanu Massachusetts, bez względu na konflikt przepisów prawa i z wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony nieodwołalnie zrzekają się wszelkich praw do postępowania sądowego przed ławą przysięgłych we wszelkich tego typu sporach między nimi. Wszelkie działania i postępowania wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane i rozpatrywane wyłącznie przez sądy stanu Massachusetts. Niezależnie od powyższego, DS może, według własnego uznania, wnieść dowolne roszczenie lub spór (w tym między innymi o wydanie nakazu sądowego i/lub zastosowanie środków opartych na prawie słuszności) wynikające z lub związane z ważnością, interpretacją i/lub wykonaniem niniejszej Umowy do dowolnego sądu lub organu administracyjnego właściwego dla przedmiotu takiego roszczenia lub sporu.

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE DANEGO KRAJU

 

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE Chińskiej Republiki Ludowej

(na potrzeby niniejszej Umowy, z wyjątkiem Tajwanu, Hongkongu i Makau)

(„Chiny”)

 

Poza powyższymi postanowieniami i bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszej Umowy, także poniższe warunki mają zastosowanie do Ofert DS, które są używane przez i/lub na które licencja została udzielona Klientowi, którego głównym miejscem zamieszkania są Chiny:

 

16. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Hongkongu, bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, który to Regulamin zostaje niniejszym uznany za włączony do niniejszego postanowienia. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Hongkongu w języku angielskim. Siedziba sądu arbitrażowego znajduje się w Hongkongu. Decyzja, która zapadnie w wyniku postępowania arbitrażowego i będzie zawarta w orzeczeniu arbitrażowym, będzie ostateczna i wiążąca dla stron, a strony zobowiązują się do zastosowania się do niej i do podjęcia odpowiednich działań. Stronie wygrywającej przysługuje prawo do zwrotu poniesionych opłat i kosztów.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że powyższy ustęp nie będzie w żaden sposób zapobiegać, zawężać ani w inny sposób ograniczać prawa DS do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń bądź wszczęcia postępowania przygotowawczego w wyniku lub w związku z ważnością, interpretacją i/lub realizacją niniejszej Umowy lub w celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu dotyczącego posiadania praw własności intelektualnej przed dowolnym sądem właściwym w dowolnej jurysdykcji.

17. Dodatkowe warunki dotyczące Usług Internetowych świadczonych w Chinach.

a. Korzystając z Usług Internetowych, Klient gwarantuje, że uzyskał wszystkie stosowne zatwierdzenia, licencje i zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Ponadto Klient gwarantuje, że będzie ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących korzystania z Usług Internetowych. W szczególności Klient gwarantuje, że:

(i) ani Klient, ani żaden z jego upoważnionych użytkowników nie będzie publikować żadnych informacji na temat korzystania z Usług Internetowych, które mogą:

1)       być sprzeczne z podstawowymi zasadami określonymi w Konstytucji Chin;

2)       zagrażać bezpieczeństwu narodowemu Chin, ujawniać tajemnice państwowe, obalać władzę państwową lub podważać zjednoczenie narodowe;

3)       naruszać honor i państwowe interesy Chin;

4)       podżegać do nienawiści etnicznej i dyskryminacji oraz podważać jedność etniczną;

5)       podważać państwową politykę religijną Chin lub głosić kult i feudalistyczne przesądy;

6)       rozpowszechniać pogłoski, zakłócać porządek społeczny i podważać stabilność społeczną;

7)       rozpowszechniać wulgarne treści, pornografię, hazard, przemoc, morderstwa, terroryzm lub korupcję;

8)       obrażać lub zniesławiać innych albo naruszać ich uzasadnione prawa i interesy; lub

9)       zawierać inne treści zabronione przez jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa (w tym m.in. przepisy prawa i regulacje Chin).

(ii) ani Klient, ani żaden z jego upoważnionych użytkowników nie będzie korzystał z odpowiednich Usług Internetowych, aby:

1)       uzyskać dostęp do komputerowej sieci informacyjnej lub korzystać z zasobów komputerowej sieci informacyjnej bez odpowiedniego zezwolenia;

2)       usuwać, modyfikować lub dodawać funkcje komputerowej sieci informacyjnej bez zezwolenia;

3)       usuwać, modyfikować lub dodawać dane i aplikacje przechowywane lub przesyłane przez komputerową sieć informacyjną bez zezwolenia;

4)       celowo tworzyć i rozpowszechniać destrukcyjne programy, w tym wirusy komputerowe; lub

5)       prowadzić inne działania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu komputerowych sieci informacyjnych.

b. Ponadto Klient oświadcza i gwarantuje, że wszystkie Dane Klienta i inne treści tworzone, publikowane, przechowywane i przetwarzane przez niego lub jego upoważnionych użytkowników korzystających z odpowiednich Usług Internetowych są przeznaczone wyłącznie do użytku technicznego i że będzie korzystał z odpowiednich Usług Internetowych w pełnej zgodności z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w celach zgodnych z prawem.

c. Klient i jego upoważnieni użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących uwierzytelniania na podstawie rzeczywistych nazw. Klient może subskrybować i korzystać z odpowiednich Usług Internetowych tylko po zweryfikowaniu tożsamości i kwalifikacji użytkownika i jego upoważnionych użytkowników. Klient i jego upoważnieni użytkownicy mają pełną zdolność prawną w zakresie praw obywatelskich i odpowiedzialności cywilnej. Klient i jego upoważnieni użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie informacje, które podają zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i warunkami niniejszej Umowy. DS zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności tożsamości Klienta i jego upoważnionych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, przy czym użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie DS wszelkiej niezbędnej współpracy.

d. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w każdym z poniższych przypadków DS ma prawo do podejmowania działań, w tym m.in. usunięcia lub ukrycia danych lub treści związanych z Klientem, przerwania łączy, zawieszenia Usług Internetowych i kont, zaprzestania świadczenia Usług Internetowych, zamknięcia kont i rozwiązania niniejszej Umowy, oraz że Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z nimi konsekwencje i zwolni DS z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia oraz nie narazi DS na żadne straty (w tym m.in. kary administracyjne) związane z:

(ii) naruszeniem przez Klienta lub któregokolwiek z jego upoważnionych użytkowników jakichkolwiek zasad świadczenia usług lub zasad wymienionych na odpowiednich stronach internetowych;

(iii) naruszeniem wszelkich obowiązujących praw i przepisów przez Klienta lub któregokolwiek z jego upoważnionych użytkowników.

 

Dziękujemy za wybranie DraftSight

Pobierz DraftSight, następnie wprowadź zakupiony numer seryjny licencji DraftSight Standard, Professional lub Premium, wybierz opcję licencji sieciowej DraftSight Enterprise lub Enterprise Plus bądź zdecyduj się na „Bezpłatną wersję próbną”, aby rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny DraftSight Premium.

Dołącz do społeczności DraftSight, aby wejść w interakcję z innymi użytkownikami na całym świecie i przeglądać pomocne treści, a także odwiedź naszą stronę pomocy technicznej, aby uzyskać dalsze zasoby, w tym przewodniki instalacji.

Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego DraftSight.

UWAGA: DraftSight 2020 to ostatnia wersja obsługująca systemy Windows 7, Windows 8.1 i Mac® v10.13 (High Sierra). Zaktualizuj swój system operacyjny, jeśli planujesz korzystać z przyszłych wersji.

Dokumentacja