1. DraftSight
  2. DraftSight'ı İndirin

DraftSight'ı İndirin

Daha iyi bir 2D draft oluşturma ve 3D tasarım deneyimi ile daha fazlasını yapma özgürlüğü.

Windows (2024 SP3)

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans ve Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

 

DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS

MÜŞTERİ LİSANSI VE ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER SÖZLEŞMESİ

 

Bu Müşteri Lisansı ve Çevrimiçi Hizmetler Sözleşmesi, İşlem Belgesinde tanımlandığı şekillerde müşteri ("Müşteri") ile DASSAULT SYSTEMES grubu tüzel kişisi ("DS") arasında yapılmıştır. Müşteri ile bu Sözleşmeyi akdeden DS grubu tüzel kişisi, Müşterinin şirket merkezine veya Müşteri bir şahıs ise Müşterinin ana ikamet yerine göre belirlenir. Bu kuruluşun tanımı, geçerli kanun ve işbu Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir ihtilafı çözecek yargı yetkisi aşağıda gösterilmektedir:

 

Müşterinin Ana İkamet Yeri veya Şirket Merkezi: Çin Halk Cumhuriyeti (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç)

Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansör: Dassault Systèmes SE, bir Fransız "société européenne" (avrupa şirketi)

Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Çin Halk Cumhuriyeti için (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç) Ülkeye Özel Şartlara bakın

Müşterinin Ana İkamet Yeri veya Şirket Merkezi: Diğer Tüm Konumlar

Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansör: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, bir Delaware şirketi

Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Massachusetts Eyaleti (ABD); bkz. Bölüm 15.13

 

İşbu Sözleşme, Müşterinin İşlem Belgesini imzalaması veya İşlem Belgesini başka bir şekilde kabul etmesi ile (tıklayarak kabul etme dahil) kabul edilir. Taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmıştır:

 

GENEL ŞARTLAR

 

 

1.         Tanımlar

 

Sözleşme, bu Genel Şartlar, geçerli OST'ler, Ülkeye Özel Şartlar, İşlem Belgesi ve burada atıfta bulunulan ve atıf yoluyla buraya dahil edilen web bağlantılarında yer alan şartlar anlamına gelir.

Geçerli Veri Koruma Mevzuatı, Müşteri tarafından sağlanan Kişisel Verilerin işlenmesi için uygulanabilecek her türlü geçerli veri gizliliği kanunu ve diğer tüm düzenlemeler anlamına gelir.

Ülkeye Özel Şartlar, bu belgeye eklenmiş bir coğrafi bölge için geçerli olan özel şartlar anlamına gelir.

Distribütör, DS Teklifi ve Destek Hizmetlerinin dağıtımı için DS tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf anlamına gelir.

Belgeler, herhangi bir zamanda, DS Teklifiyle bağlantılı olarak kullanılmak üzere DS Teklifiyle birlikte sunulan, herhangi bir biçim veya ortamdaki mevcut kullanıcı belgeleri anlamına gelir.

DS Grup Şirketi, bir Fransız "société européenne" (avrupa şirketi) statüsünde bulunan Dassault Systèmes veya Dassault Systèmes'in doğrudan veya dolaylı olarak (i) tedavüldeki özkaynak veya sermaye payının %50'sinden fazlasına sahip olduğu veya (ii) yönetim yetkisini tayin etme erkine sahip olduğu herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

DS Teklifi, bir veya daha fazla Lisanslı Program ve/veya Çevrimiçi Hizmet ve/veya Paket Teklif anlamına gelir.

Yürürlük Tarihi (i) bir Lisanslı Program için şu tarihlerden daha geç olanı ifade eder: (x) söz konusu Lisanslı Programın gönderildiği veya elektronik olarak Müşteriye sunulduğu tarih veya geçerliyse (y) Müşterinin DS tarafından ilgili lisans anahtarının talep edilebileceği veya kullanılabileceğine ilişkin bilgilendirildiği tarih ya da (ii) Çevrimiçi Hizmetler için Bölüm 4.1'de açıklandığı şekilde Çevrimiçi Hizmetlerin teslim edildiği tarih.

Lisanslı Program, (i) Müşteri tarafından bir lisansın sipariş edildiği ve bir İşlem Belgesi uyarınca Müşteriye sağlandığı ve/veya Çevrimiçi Hizmetler kapsamında Müşteriye sağlandığı, makine tarafından okunabilir bir formatta bir dizi talimat ve/veya içerikten oluşan (veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil) her türlü veri işleme programını, (ii) ilgili Belgeleri, (iii) düzeltme yamalarını ve (iv) Müşterinin hak kazandığı Sürümleri ifade eder. Lisanslı Program, mimari, kullanıcı arayüzü veya teslimat şekli bakımından önemli ölçüde farklılık gösteren ardıl ürünler de dahil olmak üzere Lisanslı Programın yeni sürümlerini içermez.

Çevrimiçi Hizmetler, DS tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek ve Müşteri tarafından bir İşlem Belgesi uyarınca sipariş edilebilecek şekilde Lisanslı Program ve/veya diğer ilgili hizmetlere çevrimiçi erişim ve bunların kullanımı anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmetler ayrıca tesis içi kurulum gerektirebilecek belirli Lisanslı Programları da içerebilir.

OST, bir Lisanslı Programın veya Çevrimiçi Hizmetlerin belirli bir Sürümü ile ilgili özel şartlar olan ve www.3ds.com/terms/ost adresinde yayınlanan Teklife Özel Şartları (Offering Specific Terms) ifade eder.

Paket Teklif www.3ds.com/terms/product-portfolio adresinde yayınlanan ürün portföyünde tanımlandığı şekilde çeşitli Lisanslı Programlardan ve/veya Çevrimiçi Hizmetlerden oluşan bir DS Teklifi anlamına gelir. Her bir Lisanslı Program ve Çevrimiçi Hizmetlere özel kullanım, ilgili OST ile düzenlenir.

Kişisel Veriler Geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından tanımlandığı şekilde bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

Sürüm, genel olarak piyasaya sunulan DS Teklifinin aynı versiyonunun periyodik güncellemesi anlamına gelir.

Destek Hizmetleri, burada adı geçen ve www.3ds.com/terms/support-policies adresinde açıklanan bakım, geliştirme ve diğer destek hizmetlerini ifade eder.

İşlem Belgesi, bu Sözleşmeye atıfta bulunan, Müşteri tarafından imzalanan veya başka bir şekilde kabul edilen ve DS tarafından kabul edilen, Müşteri tarafından sipariş edilen DS Teklifini ve/veya Destek Hizmetlerini, bunların miktarlarını, ödenecek ücretleri (bir Distribütör aracılığıyla sipariş edilmedikçe), süreyi, coğrafi kapsamı, lisansör veya hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren DS Grup Şirketini ve Müşteri kimliğini belirten formu (çevrimiçi olabilir) ifade eder.

 

Tanımlanan terimler tekil veya çoğul halde kullanılabilir.

 

2.         Lisans ve Kullanım Hakları

 

2.1       Hakların Verilmesi. DS; Müşteriye, Yürürlük Tarihinden itibaren, İşlem Belgesinde belirtilen süre boyunca ve yalnızca şirket içi kullanım amacıyla, aşağıdakileri yapabilmesi için münhasır olmayan ve (burada açıkça izin verilen durumlar dışında) devredilemez bir hak verir:

        Yerinde kurulum gerektiren ilgili Lisanslı Programın gerekli sayıda kopyasını oluşturmak ve kurmak;

        DS Tekliflerini, bu Sözleşmenin şart ve koşullarına ve ilgili Belgelere uygun olarak kullanmak;

        Yetkili kullanıcılarının (OST'de tanımlandığı şekliyle) DS Teklifine erişmelerine ve bunları kullanmalarına izin vermek;

        Yerinde kurulum gerektiren her bir Lisanslı Programın yedekleme amaçlı bir kopyasını oluşturmak.

 

2.2       Kapsam. Müşteri, her DS Teklifini bu Sözleşmenin ve söz konusu DS Teklifi Belgelerinin şart ve koşullarına uygun olarak yürütmeyi ve yetkili kullanıcılarının bu şart ve koşullara uymasını sağlamayı kabul eder. Lisans anahtarları, lisans belirteçleri veya ortamların teslim edilmesi, herhangi bir DS Teklifinin kullanılması için tek başına yasal hak vermez. Bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Müşteriye açık veya zımni olarak başka bir hak veya lisans verilmemiştir.

 

Bu Sözleşmede özellikle izin verilen durumlar dışında, Müşteri şunları yapmamayı kabul eder: (a) Herhangi bir DS Teklifini tamamen veya kısmen, bağımsız ürünler, eklentiler veya bileşenler olarak üçüncü tarafların kullanımına yönelik veya üçüncü taraflara dağıtılacak yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanmak, (b) herhangi bir DS Teklifini üçüncü taraflara kısa veya uzun süreli kiralamak, alt lisans vermek veya herhangi bir DS Teklifi ile ilgili olarak üçüncü taraflara danışmanlık, eğitim, yardım, dış kaynak kullanımı, servis bürosu, özelleştirme veya geliştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hizmet sağlamak veya bu amaçlarla hizmet teklifinde bulunmak, (c) herhangi bir DS Teklifinin hatalarını, kusurlarını ve diğer çalışma anormalliklerini düzeltmek, (d) herhangi bir DS Teklifinin tamamına veya bir kısmına ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, uyarlama veya başka bir çevirme işlemi uygulamak, (e) herhangi bir DS Teklifiyle ilgili test veya karşılaştırma çalışmalarının sonuçlarını herhangi bir üçüncü tarafa sağlamak, açıklamak veya iletmek ya da (f) işbu belge kapsamında sipariş edilen DS Teklifleri dışında herhangi bir DS Teklifiyle birlikte teslim edilebilecek herhangi bir yazılımı kullanmak.

 

3.         Destek Hizmetleri

 

DS Tekliflerine yönelik Destek Hizmetleri, DS web sitesinde ayrıntılı olarak verilmiş olup destek talebi yönetimini ve Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri süresi boyunca sunulan Sürümleri içerir. Müşteri tarafından sipariş edilen Destek Hizmetleri, DS Destek Hizmetleri politikalarında belirtildiği şekilde DS tarafından veya DS yetkili servis sağlayıcısı tarafından sağlanacaktır. Destek Hizmetleri politikaları değişikliğe tabidir; ancak sonraki Destek Hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir değişiklik yürürlüğe girmeyecektir. Müşteri, yenileme işleminden önce DS web sitesindeki DS Destek Hizmetleri politikalarına başvurmalıdır. Uygulanabilir olduğu ölçüde, Müşteri aksini talep etmediği veya Destek Hizmetlerini sonlandırmadığı sürece Destek Hizmetleri, yıllık olarak ve o anki Destek Hizmetleri politikalarına göre otomatik olarak yenilenir.

 

4.         Teslimat ve Ödeme

 

4.1       Teslimat. DS Teklifleri Müşteriye teslim edilecek veya elektronik olarak Müşterinin kullanımına sunulacaktır. Elektronik teslimat, Müşteriye Çevrimiçi hizmetlere erişmek ve/veya Lisanslı Programı indirmek için gerekli bilgiler sağlanarak yapılacaktır. DS'in web sitesine erişmek ve Lisanslı Programı indirmek Müşterinin sorumluluğundadır. DS tarafından sunulan Lisanslı Programlar, DS tarafından belirlenen DS tesislerine FCA (Taşıyıcıya Masrafsız) (Incoterms 2010) olarak teslim edilecektir.

 

4.2       Ödeme

4.2.1   Ödeme Şartları. Burada verilen haklar, lisanslar ve hizmetler karşılığında Müşteri, her DS Teklifi ve Destek Hizmetleri için geçerli olan ücretleri geçerli İşlem Belgesinde (veya bir Distribütör aracılığıyla sipariş edildiyse fiyat teklifinde) belirtilen fiyat üzerinden ödeyecektir. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe (i) tüm ücretler önceden faturalandırılacak ve (ii) Müşteri tüm faturaları Ülkeye Özel Şartlar uyarınca ödeyecektir. DS, ilgili ödemesi yapılmayan Destek Hizmetleri veya Çevrimiçi Hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir.

 

DS, farklı yenileme tarihlerine sahip DS Teklifleri veya Destek Hizmetleri ile ilgili olarak ortak bir yenileme tarihi belirleyebilir ve bunun sonucunda kapsam dışında kalan tüm dönemler için ödenecek ücretleri oran esasına göre belirler.

 

Çevrimiçi Hizmetler ve Paket Teklifler dışında, herhangi bir döneme ilişkin bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin yenileme fiyatı, önceki dönemin fiyatına ilaveten yenileme tarihinden en az doksan (90) gün önce yayınlandığı şekliyle ilgili ülkedeki DS Teklifi için geçerli olan son artış yüzdesidir. Varsa mevcut fiyat artış yüzdeleri ile şart ve koşulları ilgili OST'de bulunabilir.

 

Müşteri tarafından sipariş edilen Çevrimiçi Hizmetler ve Paket Teklifler için yenileme fiyatı, yenileme döneminin liste fiyatı ile önceki dönemdeki liste fiyatı arasındaki yüzde farkı, önceki dönemde Müşteriye yansıtılan ücrete eklenerek hesaplanacaktır.

 

Bazı DS Teklifleri için çevrimiçi ödeme yapılabilir. Böyle bir durumda, Müşteri otomatik yenilemeye tabi olan DS Teklifleri için yaklaşan yenileme işlemi konusunda e-posta ile bilgilendirilecektir. Yenileme ücretleri, yenileme tarihinden en fazla yedi (7) gün önce Müşteri hesabından tahsil edilir. Tahsil işleminden sonra yenileme kabul edilmiş sayılır ve iptal edilemez veya geri çekilemez. Söz konusu tahsil işlemi reddedilirse DS, geçerli DS Teklifini yenileme tarihi itibarıyla sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 

4.2.2   Geç Yapılan Ödemeler. Müşteri, geç yapılan ödemeler için Ülkeye Özel Şartlarda belirtilen oranda faiz ve ayrıca Ülkeye Özel Şartlarda daha ayrıntılı olarak tanımlanabilecek şekilde ödenmemiş tutarların tahsil edilmesinin neden olduğu makul avukatlık ücretlerini ve masrafları ödeyecektir.

 

4.2.3   Vergiler. Tüm fiyatlar vergi hariçtir. Müşteri, Ülkeye Özel Şartlarda daha kapsamlı olarak belirtildiği şekilde tüm vergilerin ödenmesinden ve işbu belge ile yetki verildiği ölçüde DS Teklifinin aktarımı veya kullanımı ile ilgili olarak ödenecek tüm vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaktır.

 

5.         Fikri Mülkiyet

 

5.1       Sahiplik. DS ve/veya tedarikçileri, tüm DS Tekliflerine ve bunlar üzerinde yapılacak tüm değişikliklere, geliştirmelere veya bunlardan elde edilen türev niteliğindeki diğer eserlere ilişkin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Lisanslı Programlar lisanslanır, satılmaz. Müşteri, herhangi bir DS Teklifinde yer alan tüm telif hakkı, patent ve ticari marka bildirimlerini, bunların tüm kısmi veya tam kopyalarında muhafaza edip çoğaltacaktır. Müşteri, DS Tekliflerinde yer alan veya bu tekliflerde ifade edilen metodolojilerin ve tekniklerin, "gizli" olarak işaretlenmiş olsun veya olmasın, DS'in veya tedarikçilerinin özel bilgileri veya ticari sırları olduğunu kabul eder. Müşteri bu bilgileri gizli bilgi olarak ele alacak ve ifşa etmeyecektir.

 

5.2       Fikri Mülkiyet Tazmini. DS, işbu Sözleşme kapsamında sunulan bir DS Teklifinin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiğine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapılan her türlü hak talebine karşı Müşteriyi savunacaktır ve ilgili hak talebinden doğan, DS tarafından imzalanmış yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kabul edilen veya yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak Müşteri aleyhine hükmedilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyecektir; ancak (i) Müşterinin, söz konusu hak talebine ilişkin olarak DS'e önceden yazılı bir bildirimde bulunması ve (ii) söz konusu hak talebinin savunulması ve ilgili uzlaşma görüşmeleri için DS'e münferit kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul iş birliği sunması gerekir.

 

Böyle bir hak talebinde bulunulması halinde veya DS'in makul görüşüne göre böyle bir hak talebinin imkan dahilinde olması durumunda, DS masrafları kendisine ait olmak üzere, Müşterinin ilgili DS Teklifini kullanmaya devam etmesi amacıyla Müşteri için ilgili hakkı güvence altına alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde değişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakımdan dengi olan bir başka programla değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin DS'in görüşüne göre makul olan şartlarla mevcut olmaması halinde DS, DS Tekliflerini sonlandırabilir. DS, süreli DS Teklifleri haricinde, etkilenen Lisanslı Programın (i) Müşterinin bir yetkilisi tarafından onaylandığı şekilde tüm kopyalarının imha veya iade edilmesi veya (ii) etkilenen Çevrimiçi Hizmete erişimin sona ermesi üzerinden üç (3) yıl geçecek şekilde sabit oranlı amortisman uygulayarak, DS Teklifleri için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, Müşterinin tercihine göre Müşteriye bir kredi sağlayacak ya da para iadesi yapacaktır. Süreli DS Tekliflerinde DS, etkilenen DS Teklifi için işbu belge kapsamında ödenen, önceden ödenmiş ancak kullanılmamış tüm ücretleri geri ödeyecektir.

 

DS'in, (i) DS haricinde bir kişi tarafından bir DS Teklifi üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, (ii) DS Teklifleri aracılığıyla sağlanan veya yayınlanan veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil olmak üzere Müşteri veya üçüncü taraf içeriği, (iii) bir veya daha fazla DS Teklifinin DS tarafından belirtilmeyen diğer donanım, veri veya programlar ile birlikte kullanımı veya (iv) en son çıkanlar dışında düzeltici yamaların veya Sürümlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir hak talebi karşısında Müşteriyi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

 

İşbu Bölüm 5.2, fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin her türlü hak talebi için Müşterinin münhasır çözüm yolunu ve DS'in tüm sorumluluğunu belirtmektedir.

 

6.         Garanti

 

6.1       Garanti. DS, her bir Lisanslı Programın ilk tesliminden itibaren doksan (90) gün süreyle, söz konusu Lisanslı Programın belirtilen işletim ortamında kullanıldığında ilgili programa ilişkin Belgelerle esasen uyumlu olacağını garanti eder. Lisanslı Program uyumlu değilse ve Müşteri bu garanti süresi içinde DS'i bilgilendirmişse DS, Lisanslı Programı gerektiği şekilde uyumlu hale getirmeye çalışacaktır. DS, bu bildirim tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde uyumsuzluğu düzeltmezse Müşteri uygun olmayan Lisanslı Programa yönelik lisansını otuz (30) gün içinde sonlandırabilir ve uygun olmayan Lisanslı Program için ödenen tüm ücretlerin tam iadesini alabilir. Bu ücret iadesi, garanti ihlaline ilişkin Müşterinin yegane çözüm yolunu ve DS'in yegane sorumluluğunu temsil eder.

 

6.2       Sorumluluk Reddi. YUKARIDAKİ GARANTİLER; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA İHLAL İÇERMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK DS TEKLİFLERİNE İLİŞKİN DİĞER TÜM GARANTİLERİN, BEYANLARIN VEYA KOŞULLARIN YERİNE GEÇER VE BUNLARI DIŞARIDA BIRAKIR.

 

DS, herhangi bir DS Teklifinin herhangi bir şekilde kullanımı veya uygulanması ya da DS Teklifinin kullanıcıları tarafından alınan veya elde edilen sonuçlar veya kararlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. DS, (i) herhangi bir DS Teklifinin işlevlerinin Müşterinin gereksinimlerini karşılayacağını veya Müşterinin kendisi için belirlediği hedeflere ulaşabilmesini sağlayacağını, (ii) DS Teklifinin Müşteri tarafından kullanılmak üzere seçilen kombinasyon veya ortamda çalışacağını veya (iii) DS Teklifinin çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Her durumda, DS Teklifinin verdiği sonuçların Müşterinin ürün veya hizmetlerinin kalite ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmasını sağlamaktan yalnızca Müşteri sorumludur. Hiçbir DS çalışanı veya temsilcisi daha geniş kapsamlı veya farklı bir garanti verme yetkisine sahip değildir. Müşteri, (a) Müşterinin istediği sonuçları elde etmek için DS Teklifinin seçilmesi, (b) Lisanslı Programın kurulumu, (c) her DS Teklifini uygun şekilde test etmek, çalıştırmak ve kullanmak için yeterli önlemlerin alınması ve (d) bunlardan elde edilen sonuçlar konusunda münhasır sorumluluğa sahip olacaktır.

 

DS, DS Teklifleri aracılığıyla sağlanmış veya yayınlanmış olan veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil olmak üzere hiçbir Müşteri içeriği veya üçüncü taraf içeriği üzerinde kontrol sahibi olmayıp bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

 

Yukarıdaki sorumluluk reddi beyanları, yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

 

7.         Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

DS'İN İŞBU BÖLÜM 5.2 KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU DIŞINDA, DS'İN ZARARA İLİŞKİN AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HAK TALEBİNE YOL AÇAN HUKUKİ SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AYLIK SÜREDE, ZARARA NEDEN OLAN LİSANSLI PROGRAM VEYA ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMİŞ OLAN ÜCRETLERİN TUTARINI AŞAMAZ.

 

DS, KÂR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VE VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, DS'İN SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLUNUN ESAS AMACININ GERÇEKLEŞMEMESİNE BAKILMAKSIZIN, İŞBU SÖZLEŞME, HERHANGİ BİR DS TEKLİFİ, BELGELERİ VEYA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ VEYA CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, TALEP EDİLEN SORUMLULUK VEYA ZARARLARIN SÖZLEŞMEYE (GARANTİ İHLALİ DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), KAİDEYE VEYA BAŞKA BİR YASAL VEYA HAKKANİYET TEORİSİNE DAYALI OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, YASAL İŞLEM TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

Müşteri, DS lisansörlerine veya DS haricindeki DS Grup Şirketlerine karşı bu Sözleşme veya işbu Sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir DS Teklifi veya Belgesi veya hizmeti ile ilgili herhangi bir esasa dayalı tüm doğrudan, dolaylı, arızi veya sonuç niteliğindeki hak taleplerinden feragat eder.

 

DS aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli hukuki sebep ortaya çıktıktan sonra iki (2) yıl içinde uygun adli yargı yetkisi dahilinde başlatılması gerekir.

 

8.         Distribütörler

 

Müşterinin bir Distribütör aracılığıyla edindiği tüm DS Teklifleri için Müşteri, Distribütörün kabul ettiği siparişlerin fiyatlandırılmasından, ödemesinin alınmasından ve teslimatından Distribütörün sorumlu olduğunu kabul eder. DS, Distribütörden bağımsızdır ve Distribütörün eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu değildir.

 

 

9.         Süre ve Fesih

 

9.1       Süre. İşbu Sözleşme, süresi sona erene veya burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar şu şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) Lisanslı Programlar için işbu Sözleşme kapsamında verilen tüm lisanslar sona erene kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için bu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş edildiği sözleşme süresi sona erene kadar.

 

9.2       Haklı Sebeple Fesih.

9.2.1 DS veya Müşteri, diğer tarafın yükümlülüklerini esasen ihlal etmesi ve yazılı bildirim aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde söz konusu ihlali gidermemesi üzerine bu Sözleşmeyi ve/veya Müşterinin herhangi bir DS Teklifine ve/veya Destek Hizmetlerine ilişkin haklarını feshedebilir.

9.2.2 DS'in Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sağlayamaması ve yazılı bildirim alındıktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliğin giderilmemesi halinde Müşteri Çevrimiçi Hizmetleri veya Çevrimiçi Hizmetleri içeren Paket Teklifi sonlandırabilir.

 

9.3       Keyfi Fesih

9.3.1   Lisanslı Program. Müşteri, DS'e en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir Lisanslı Programa ilişkin lisansı feshedebilir. Bu bildirim, kalıcı lisanslar için herhangi bir zamanda ve süreli lisanslar için geçerli yenileme tarihinden otuz (30) gün önce sağlanabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe süreli lisans otomatik olarak yenilenir.

9.3.2   Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri. Müşteri, aşağıdaki koşullara tabi olarak Lisanslı Program için Destek Hizmetlerini doğrudan veya Distribütör aracılığıyla sonlandırabilir: (i) Müşterinin DS'e en az otuz (30) gün önceden bildirimde bulunması gerekir ve (ii) söz konusu sonlandırma işlemi, Müşteri ile herhangi bir DS Grup Şirketi arasında yürürlükte olan herhangi bir anlaşma kapsamında Müşteride bulunan söz konusu Lisanslı Programın tüm lisanslarını kapsayan Destek Hizmetleri için geçerli olacaktır.

9.3.3   Çevrimiçi Hizmetler. Müşteri veya DS, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanım hakkının yenilenme tarihinden otuz (30) gün önce karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecek ve o sırada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. DS, İşlem Belgesine istinaden elde edilen DS Teklifi süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktır. DS'in geçerli herhangi bir yasayı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yol açacak olması durumunda işbu Bölüm 9.3.3 kapsamındaki hiçbir hüküm, DS'in Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kısmını sunmaya devam etmesini gerekli kılmayacaktır.

9.3.4   Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Kullanım Hakkı ve Destek Hizmetleri. Müşteri, aşağıdaki koşullara tabi olarak Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin kullanım haklarını ve Destek Hizmetlerini sonlandırabilir: (i) Müşterinin DS'e en az otuz (30) gün önceden bildirimde bulunması gerekir ve (ii) bu sonlandırma işlemi, ilgili bildirimde belirtilen Çevrimiçi Hizmetler listesine ilişkin kullanım hakları ve Destek Hizmetleri için geçerli olacaktır.

9.3.5   Paket Teklif. Müşteri, Paket Teklifin yenilenme tarihinden en az otuz (30 gün) önce diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Paket Teklifi sonlandırabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve herhangi bir geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe Paket Teklif otomatik olarak yenilenir.

 

9.4       Sonlandırma İşleminin Etkisi.

9.4.1   İşbu Sözleşmenin veya işbu Sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir DS Teklifinin süresinin dolması veya sonlandırılması üzerine, Müşteri sonlandırılmış veya süresi dolmuş Lisanslı Program ve ilgili Belgelerin tüm kopyalarını derhal imha veya iade edecek olup bu işlemden sonra Çevrimiçi Hizmetlere ve Destek Hizmetlerine erişimi olmayacaktır. İşbu Sözleşmenin veya herhangi bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin süresinin dolması veya sonlandırılması, Müşteriyi işbu Sözleşme kapsamında tahakkuk eden veya başka bir şekilde borçlu olduğu tüm ücretleri ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Müşteri, herhangi bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin keyfi olarak erken iptali veya sonlandırılması nedeniyle herhangi bir geri ödeme veya alacak hakkına sahip olmayacaktır. Müşterinin Çevrimiçi Hizmetleri Bölüm 9.2.2 kapsamında sonlandırması halinde DS, sonlandırma tarihi itibarıyla önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan her türlü mükerrer ücreti Müşteriye geri ödeyecektir. Bu geri ödeme, DS'in Çevrimiçi Hizmetleri sağlayamaması durumunda Müşterinin yegane çözüm yolunu ve DS'in yegane sorumluluğunu temsil eder.

9.4.2   Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri. Sona erme veya sonlandırma sonrasında, Müşteri (i) ilgili Lisanslı Program için Destek Hizmetlerine yönelik başka bir ücret ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır ve (ii) Lisanslı Programın Müşteri tarafından yüklenen en son Sürüm dışındaki tüm sürümlerinin tamamen ve uygun şekilde imha edildiğini veya DS'e iade edildiğini DS'e yazılı olarak beyan edecektir. DS, gerekli olması halinde lisans anahtarları sağlamak dışında, söz konusu lisansları desteklemek üzere başka herhangi bir hizmet sağlama veya herhangi bir Sürümü teslim etme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Müşteri, kendisi ile herhangi bir DS Grup Şirketi arasında yürürlükte olan herhangi bir lisans sözleşmesi kapsamında Müşterinin elinde bulunan belirli bir Lisanslı Programın tüm lisansları için gerçekleştirilmesi kaydıyla, Destek Hizmetlerini yeniden etkinleştirebilir. Müşteri, Destek Hizmetlerinin sona erme tarihinden söz konusu Destek Hizmetlerinin yeniden etkinleştirilme tarihine kadar Destek Hizmetleri ile ilgili olarak muaccel olacak tüm ücretleri ve ayrıca www.3ds.com/terms/support-policies adresinde belirtildiği şekilde yeniden etkinleştirme ücretini öder.

9.4.3   Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Kullanım Hakları ve Destek Hizmetleri. Sona erme veya sonlandırma işlemi sonrasında, Müşterinin ilgili kullanım hakları ve Destek Hizmetleri için geçerli ücretleri ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. DS, geçerli OST'de ayrıntılı olarak belirtilen durumlar dışında, söz konusu Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili herhangi bir hizmet sağlama yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. OST kapsamında izin verilmesi halinde, Müşteri, kullanım hakkı ve Destek Hizmetleri ile ilgili olarak sonlandırma tarihinden yeniden etkinleştirme tarihine kadar muaccel olacak tüm ücretlerin ödenmesi şartıyla Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin kullanım hakkı ve Destek Hizmetlerini yeniden etkinleştirebilir.

 

10.       Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar

 

10.1    Ek Tanımlar

Müşteri Verileri; Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak Müşteri veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından DS'e sağlanan veriler anlamına gelir.

Service Level Agreement www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayınlanan Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin hizmet düzeyi şartlarını ifade eder.

 

10.2    Müşteri Verileri. Tüm Müşteri Verileri, sadece Müşterinin mülkiyetinde veya bu Müşteri Verilerini gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olacaktır. Tüm Müşteri Verilerine ilişkin telif hakkı izinlerinin alınmasına, bunların doğruluğuna, kalitesine, eksiksizliğine, hukuki geçerliliğine, güvenilirliğine ve uygunluğuna ilişkin yegane sorumluluk Müşteriye aittir. İşbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olarak Müşteri, DS'e, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak, bu hizmetleri sürdürmek ve iyileştirmek için makul olarak gerektiği ölçüde Müşteri Verilerini kullanma, kopyalama, depolama ve aktarma ve Müşteri Verilerinin DS Grup Şirketleri ve DS alt yüklenicileri tarafından kullanılması, kopyalanması, depolanması ve aktarılması için münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Müşteri, (i) Müşterinin Çevrimiçi Hizmetleri geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal ederek kullanmasından doğan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak talepleri ve/veya (ii) Müşteri Verilerinden kaynaklanan üçüncü taraf haklarının ihlali veya kötüye kullanılması karşısında DS Grup şirketlerini savunacak ve (i) DS'in Müşteriye talebe ilişkin olarak derhal yazılı bildirimde bulunması ve (ii) DS'in, Müşteriye talebin savunulması ve ilgili tüm çözüm görüşmeleri üzerinde tek başına kontrol tanıması ve talebin savunulması ve çözümünde makul bir işbirliği sağlaması koşuluyla, yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak DS aleyhine verilen veya Müşteri tarafından imzalanmış yazılı bir çözüm kapsamında kabul edilen tüm masrafları, zararları ve giderleri (makul yasal ücretler dahil) ödeyecektir.

 

10.3    Müşteri Verilerini Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamında ve ilgili OST dahilindeyse DS, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve ilgili OST'de tanımlanan depolama boyutu sınırları çerçevesinde Müşteri Verilerinin depolanmasını sağlayacaktır. Müşterinin bu depolama sınırlarını aşması halinde, Müşteri, gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Müşteri Verilerinin boyutunu azaltarak DS'in bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzeltir.

 

10.4    DS'in Yükümlülükleri. DS, Çevrimiçi Hizmetleri o sırada geçerli olan Service Level Agreement uyarınca sağlayacaktır. Müşteri Verileri, (i) Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve (ii) Çevrimiçi Hizmetler sonlandırıldıktan ya da süresi sona erdikten sonra, bu sonlandırma veya süre bitimi sonrasında Müşteri tarafından imha edilmeyen Müşteri Verileri için bir (1) yıl süreyle gizli kabul edilecektir. DS, Çevrimiçi Hizmetler ve Müşteri Verilerine yönelik (i) benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartları ile tutarlı bir şekilde ve (ii) ilgili Müşteri Verilerinin ifşa edilmesini, yayınlanmasını veya dağıtılmasını önlemek için en az kendisine ait benzer nitelikteki gizli bilgilere gösterdiği özeni göstererek güvenlik süreçlerini uygulamak için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. DS, Müşteri Verilerini Çevrimiçi Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli olduğu ölçüde DS ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmış olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir.

Bu gizlilik yükümlülüğü: (i) söz konusu bilgi Müşteri tarafından alındığı sırada herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan halihazırda DS mülkiyetinde olan; (ii) Müşteri Verilerine atıfta bulunulmaksızın DS tarafından bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) gizlilik yükümlülüğü olmadan DS tarafından bir üçüncü taraftan meşru bir şekilde alınan; (v) Müşterinin yazılı izniyle Müşteri tarafından ifşa edilmek üzere açıklanan ya da (vi) adli ya da idari bir karar uyarınca (DS'in Müşteriye önceden bilgi vermesi ve bu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanılmasını sınırlandırmak için Müşteriyle makul bir şekilde iş birliği yapması kaydıyla) yalnızca bu adli veya idari kurum ile ilgili olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler için geçerli değildir.

 

11.       Akademik Kullanım ve Temel Araştırma Kullanımına ilişkin Ek Şartlar

 

11.1    Ek Tanımlar:

Akademik Kullanım, DS Tekliflerinin esasen olayların ve gözlemlenebilir olguların altında yatan temeller hakkında yeni bilgi edinmek için (laboratuvar ortamında kavramın kanıtlanmasına kadar uzanan şekilde) yalnızca (i) eğitim, kurumsal, öğretim ve/veya (ii) deneysel, teorik ve/veya dijital araştırma çalışmalarıyla ilgili amaçlar doğrultusunda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılması anlamına gelir. Akademik Kullanım yalnızca eğitim ve/veya araştırma kurumu olan ve herhangi bir ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyesinde akademik dereceler (diploma veya sertifika) veren bir Müşteriye sağlanabilir.

 

Temel Araştırma Kullanımı, DS Tekliflerinin esasen olayların ve gözlemlenebilir olguların altında yatan temeller hakkında yeni bilgi edinmek için (laboratuvar ortamında kavramın kanıtlanmasına kadar uzanan şekilde) yalnızca deneysel, teorik ve/veya dijital araştırma çalışmaları doğrultusunda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılması anlamına gelir. Temel Araştırma Kullanımı (i) her zaman genel kullanıma sunulan bir yayınla sonuçlanmalı ve (ii) yalnızca araştırmaya tahsis edilmiş, kamuya ait veya kamu tarafından işletilen, kâr amacı gütmeyen bir kurum ya da yüzde ellisinden (%50) fazlası kamu finansmanına dayanan bir Müşteriye sağlanabilir.

 

11.2    Lisans ve Kullanım Hakları. Bölüm 2'de aksi yönde belirtilenlere bakılmaksızın, Akademik Kullanıma veya Temel Araştırma Kullanımına yönelik DS Teklifleri, doğrudan veya dolaylı olarak Müşterinin veya herhangi bir üçüncü tarafın ticari amaçları doğrultusunda kullanılamaz.

 

11.3    İçerik Filigranı. Akademik Kullanım için herhangi bir DS Teklifi kullanılarak üretilen içerik, otomatik olarak, kullanılan DS Teklifini tanımlayan bir filigran içerebilir. Müşteri söz konusu filigranı kaldırmayacaktır.

 

12.       İhracat

 

DS Teklifi ve Belgelerinin Müşteriye ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Düzenlemeleri (EAR) veya Birleşik Krallık İhracat Düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisansların veya onayların alınmaması halinde DS ve lisansörlerinin Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansı veya başka bir resmi onay gerektirdiğinde, Müşteri öncelikle ilgili lisansı veya onayı almadan DS Teklifini doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya yeniden ihraç edemez. Müşteri, işbu belge kapsamında sipariş verilen tüm DS Tekliflerinin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya füze atma sistemlerinin yayılmasını içeren geçerli ihracat kanunlarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarıyla yasaklanmış ise bunların herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceğini DS'e garanti eder. Müşteri, Müşteri Verilerinin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede saklanabileceğini kabul eder. Müşteri, geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatı kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşım ortamında işlenmesinden, depolanmasından veya bu ortama yüklenmesinden kaçınmayı taahhüt eder ve tüm kullanıcıların bunlardan kaçınmasını sağlar. Müşteri, Müşteri Verilerinin ihracatçısı olarak kabul edilir. Müşterinin bu hükümleri ihlal etmesi halinde DS, yazılı bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisansları sonlandırabilir.

 

13.       Yazılım Uyumluluğu

 

13.1    Güvenlik Mekanizmaları. DS Grup şirketleri, DS Tekliflerinin yetkisiz kullanımını ortadan kaldırmak için yasal önlemler alır. Bu bağlamda Lisanslı Programlar, DS Teklifinin yasa dışı kopyalarının kurulumunu veya kullanımını tespit edebilen ve sadece yasa dışı kopyalarla ilgili verileri toplayıp iletebilen bir güvenlik mekanizması içerebilir. Toplanan veriler, Müşteri tarafından Lisanslı Program ile oluşturulan hiçbir veriyi içermeyecektir. Müşteri, Lisanslı Programı kullanarak, yasa dışı bir kopyanın tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasını, iletilmesini ve kullanılmasını kabul eder. Ayrıca DS, herhangi bir DS Teklifine erişimi ve bunların kullanımını kontrol etmek için bir donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı kullanma hakkını saklı tutar. Müşteri bu tür önlemlere müdahale etmek, bunları engellemek veya devre dışı bırakmak için herhangi bir adım atamaz. Herhangi bir Lisanslı Programın, DS tarafından sağlanan donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı olmadan kullanımı yasaktır.

 

13.2    Denetim. Müşteri, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, her bir DS Teklifine erişim sağlayan veya ilgili DS Teklifini kullanan kaynakların listesi ve konumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere DS Teklifinin kullanımıyla ilgili doğru bilgi kayıtları tutacaktır. Uygun olduğu durumda bu bilgiler, her bir DS Teklifine erişimi ve bunların kullanımını korumak için Müşteri tarafından devreye sokulan önlemleri ve Lisanslı Programın imhasını içerecektir. DS, ilgili zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde dilediği zaman denetim kayıtlarının ve/veya Müşterinin her bir DS Teklifini kullanımına ilişkin kayıtların kopyalarını inceleme ve alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri ayrıca DS'e DS ürünlerinin kullanımının geçerli bir sözleşmenin şartlarına uygun olduğunu doğrulama yetkisi vermektedir. Bu amaçla DS, Müşterinin işine ilişkin aksamaları en aza indirecek şekilde, normal çalışma saatleri içerisinde Müşterinin iş yerinde (veya DS Teklifinin Müşterinin kullanması için kurulduğu iş yerinde) bir denetim gerçekleştirebilir. Müşteri, DS'e veya DS'in bu doğrulamayı gerçekleştirmek için görevlendirdiği herhangi bir üçüncü tarafa makine erişimi sağlayacak, sistem araçları çıktılarının kopyalarını sunacak ve denetim kayıtları oluşturan tüm uygun araçların kullanılmasına izin verecektir. Söz konusu denetimde herhangi bir DS Teklifinin yetkisiz kullanıldığı tespit edilirse Müşteri, DS Teklifinin yetkisiz kullanımı sonucunda borçlu olunan tüm tutarları o zamanki liste fiyatı üzerinden derhal DS'e öder. Söz konusu yetkisiz kullanım, Müşterinin ilgili DS Teklifine ilişkin yetkili kullanımının yüzde beşi veya fazlasına tekabül ediyorsa Müşteri, ilgili ücretleri ödemenin yanı sıra bu denetim maliyetini de DS'e geri ödeyecektir. Yukarıda açıklanan haklara ve prosedürlere başvurduğunda DS, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiği başka yollarla fikri mülkiyetini koruma haklarından feragat etmez.

 

14.       Veri Gizliliği

 

Müşteri, bir DS Teklifini kullanımının ve buna erişiminin bir parçası olarak işlenecek Kişisel Verilerin tek veri sorumlusunun kendisi olduğunu ve daima kendisi olacağını ve dolayısıyla (i) Kişisel Verilerin aktarılması, (ii) veri sahiplerinin bilgileri ve (iii) veri sahiplerinin erişim, değişiklik ve silme hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygun hareket etmekten sorumlu olduğunu kabul ve tasdik eder. DS, veri işleyen olarak, Kişisel Verileri işbu Sözleşme uyarınca toplayacak, depolayacak ve işleyecektir.

 

15.       Çeşitli Hükümler

 

15.1    Satın Alma Emirleri. Müşterinin satın alma şart ve koşulları, hiçbir şekilde bu Sözleşmenin şartlarının yerine geçmez, bunları tamamlayıcı nitelikte değildir veya başka bir şekilde değiştirmez.

 

15.2    Bildirimler. Burada aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme kapsamında gerekli olan tüm bildirimler yazılı, İngilizce veya Ülkeye Özel Şartlarda belirtilen dilde olacak ve aşağıdaki tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır: (i) şahsen veya ekspres kurye hizmetiyle teslim edildiği tarih, (ii) bildirim onaylı veya taahhütlü posta ile gönderildikten üç (3) gün sonra veya (iii) tarafların İşlem Belgelerindeki adresine ya da taraflardan herhangi birinin işbu belge ile gerekli kılınan şekilde bildirim yoluyla diğer tarafa belirttiği veya ilgili sipariş formunda yer alan başka bir adrese onaylı faks ile gönderildiği tarih. Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin bildirimler DS tarafından e-posta ile de gönderilebilir ve söz konusu e-postanın Müşteriye gönderilmesinden yirmi dört (24) saat sonra tebliğ edildiği kabul edilir. DS web mağazasında sipariş edilen DS Tekliflerine ilişkin bildirimler, ilgili DS web mağazasında tanımlanan sürece uygun olarak teslim edilecektir.

 

15.3    Mücbir Sebep. (i) Bu Sözleşmenin tabi olduğu amir hukukta tanımlandığı şekliyle bir mücbir sebep veya (ii) aşağıdaki sebepler nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır: önceden duyurulmuş veya duyurulmamış grev, ilan edilmiş veya edilmemiş savaş, ayaklanmalar, hükümet tedbirleri, terör eylemleri, doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.)veya herhangi bir elektrik, kamu hizmeti veya telekomünikasyon kesintisi.

 

15.4    Üçüncü Taraf Barındırma Hizmeti. Müşteri, Lisanslı Programları, iyi bilinen, itibarlı bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının işlettiği bilgisayarlara uzaktan bağlanarak kurma ve kullanma ve ilgili hizmet sağlayıcısını sadece Müşteri adına donanımı işletmesi ve Lisanslı Programı yönetmesi için atama yetkisine sahiptir; ancak (i) yalnızca tam yetkili kullanıcılar Lisanslı Programları kullanma hakkına sahip olacaktır; (ii) Müşterinin ilgili hizmet sağlayıcısıyla yazılı sözleşme yapması gerekir ve bu sözleşme kapsamında hizmet sağlayıcısı, Lisanslı Programlara sadece yukarıda bahsedilen hizmetleri Müşteriye sağlamak amacıyla erişeceğini, aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen tüm sınırlama ve kısıtlamalara tabi olacağını kabul edecektir ve (iii) ilgili hizmet sağlayıcısı DS Teklifleri ile rekabet eden ürünler veya hizmetler sağlayan bir şirketler grubunun parçası olamaz. Müşteri, hizmet sağlayıcısının Müşterinin acentesi sayılacağını kabul eder. Müşteri, Lisanslı Programlara yetkisiz erişim sağlandığını, Lisanslı Programların yetkisiz kişilerce kullanıldığını veya ifşa edildiğini fark etmesi veya böyle bir durumdan şüphelenmesi halinde hizmet sağlayıcısının Lisanslı Programlara erişimini derhal sonlandıracaktır. Müşteri, hizmet sağlayıcısının Lisanslı Programlara erişiminden veya Lisanslı Programları kullanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan her türlü hak talebi, masraf, hüküm, zarar veya kayba karşı (makul avukatlık ücretleri de dahil) DS'i savunacak ve tazmin edecektir.

 

15.5    Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya hakem tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, diğer hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacak olup etkilenen hüküm, tarafların asıl amacını yansıtmak için mümkün olan en yüksek ölçüde uygulanabilir ve etkili hale gelecek şekilde değiştirilecektir.

 

15.6    Devir, Temlik ve Alt Sözleşme. İşbu Sözleşme ya da Müşterinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı, görevi, menfaati veya yükümlülüğüne yönelik herhangi bir alt sözleşme, temlik, yetki devri veya başka bir devir işlemi (birleşme, iktisap, elden çıkarma veya kontrol değişikliği ya da ayni katkı yoluyla olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) DS'in önceden yazılı onayına tabidir. Bu tür bir izin olmaksızın bunlara yönelik her türlü girişim hükümsüzdür. Onaylanmış lisans devir işlemleri, bir ayarlama ücretine tabi olabilir. İşbu Sözleşme, DS, halefleri ve vekilleri için bağlayıcı olacak ve bunlar lehine hüküm ifade edecektir.

 

15.7    Değişiklikler ve Feragat Reddi. İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birine yönelik feragat, değişiklik, tadilat veya iptal işlemi, her iki tarafça imzalanan yazılı bir değişiklik ile yapılmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Bir tarafın herhangi bir zamanda herhangi bir hükmün yerine getirilmesini talep etmemesi, daha sonra bu hükmü veya başka bir hükmü uygulatma hakkını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

 

15.8    Sözleşmenin Bütünlüğü; Öncelik Sırası. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil eder ve sözlü veya yazılı tüm geçmiş ve eşzamanlı teklif, anlaşma, mutabakat, beyan, satın alma emri ve iletişimlerin yerine geçer. Herhangi bir OST ile bu Genel Şartlar arasında bir uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde, karşılık gelen OST hükümleri yalnızca ilgili OST'de açıklanan DS Teklifleri ile ilgili olarak geçerli olacaktır. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından edinilen herhangi bir DS Teklifiyle ilgili olarak gelecekte yapılacak herhangi bir OST, genel itibariyle, Müşterinin bu Genel Şartlar kapsamındaki sorumluluklarında ve yükümlülüklerinde önemli bir artışa ya da DS'in bu Genel Şartlar kapsamındaki sorumluluklarında veya yükümlülüklerinde önemli bir azalmaya yol açmayacaktır. Müşteri, (i) işbu belgede yer alan ve işbu belgeye atıf yoluyla dahil edilen tüm şartlar hakkında tam bilgi sahibi olduğunu, (ii) bu şartların kendisi için bağlayıcılığını ve bu şartlara uymayı kabul ettiğini ve (iii) bu Sözleşmeyi akdederken, gelecekte herhangi bir DS Teklifiyle ilgili işlevsellik veya ürün güncellemelerinin kullanıma sunulmasına güvenmediğini onaylar. İşbu Sözleşmenin şartları, DS'in fikri mülkiyet haklarının işbu belgede açıkça verilen ve/veya sağlanan haklar dışında kullanımına dayalı hiçbir hak talebine ilişkin hiçbir hüküm veya etkiye sahip olmayacaktır.

 

15.9    Dil. Bu Sözleşme İngilizce olarak sunulmuş olup yalnızca bilgi amaçlı olarak İngilizce dışında bir dilde sağlanabilir. İngilizce sürüm, işbu Sözleşmenin tek bağlayıcı ve uygulanabilir sürümü olacaktır.

 

15.10  Başlıklar. Bu Sözleşmedeki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün anlamını veya yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

15.11  DS, Müşterinin onayı olmadan, burada belirtilen hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen temlik edebilir, devredebilir, bunlara ilişkin alt sözleşme yapabilir veya başka bir devir işleminde bulunabilir.

 

15.12  Kalıcı Hükümler. İşbu Sözleşmenin 1, 2.2, 4.2, 5, 6.2, 7, 8, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı Bölümleri ve (varsa) Çin Halk Cumhuriyeti için Ülkeye Özel Şartlar işbu Sözleşmenin feshinden veya süresi sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 

15.13  Geçerli kanun ve yargı yetkisi. Ana ikamet yeri veya şirket merkezi Çin Halk Cumhuriyeti dışında (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç) herhangi bir konumda bulunan her Müşteri için işbu Sözleşme, kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının uygulanması hariç olmak üzere Massachusetts Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, aralarında herhangi bir dava olması durumunda jüri tarafından yargılanma hakkından geri alınamaz şekilde feragat ederler. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili tüm işlemler ve takibat, münhasıran Massachusetts Eyaleti mahkemeleri tarafından görülecek ve tespit edilecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, DS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Sözleşmenin geçerliliğinden, yorumlanmasından ve/veya ifasından kaynaklanan yahut bunlarla bağlantılı herhangi bir hak talebini veya anlaşmazlığı (ihtiyati tedbir yoluna başvurma ve/veya adil çözüm yolları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili hak talebi veya anlaşmazlığa ilişkin yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye ve/veya idari makama götürebilir.

 

 

ÜLKEYE ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ÖZEL ŞARTLAR

(işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Tayvan, Hong Kong ve Macau hariç)

("Çin")

 

Yukarıdaki hükümlere ilaveten ve aksi yöndeki hiçbir hüküm dikkate alınmaksızın, şirket merkezi veya ikamet adresi Çin'de bulunan Müşteriler tarafından lisanslanan ve/veya kullanılan DS Teklifleri için aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

 

16. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi.

İşbu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının geçerliliği ve kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın Hong Kong kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.

Mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan tüm anlaşmazlıklar, referans yoluyla işbu maddeye dahil edildiği kabul edilen Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına göre ve söz konusu Kurallara göre atanmış bir hakem tarafından tahkim yoluyla nihai çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim Hong Kong'da ve İngilizce düzenlenecektir. Tahkim yeri Hong Kong olacaktır. Tahkim sonucu alınacak karar ve tahkim kararı nihai ve taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, sözü edilen kararlara tabi olmayı ve bu kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Kazanan taraf ücret ve masrafların kendisine ödenmesine hak kazanacaktır.

Müşteri, yukarıdaki paragrafın işbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması ve/veya yerine getirilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan DS'in ihtiyati tedbir yoluna gitme veya dava hazırlıklarını başlatma hakkını ya da herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliğiyle ilgili bir ihtilafı herhangi bir yargı yerindeki yetkili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturma hakkını hiçbir şekilde engellemeyeceğini, kısıtlamayacağını veya başka herhangi bir şekilde sınırlandırmayacağını kabul ve tasdik eder.

17. Çin'de Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. Müşteri, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak, tüm geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca ilgili tüm onay, lisans ve izinleri almış olduğunu garanti eder. Ayrıca Müşteri, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak tüm geçerli kanun ve düzenlemelere harfiyen uyacağını da garanti eder. Müşteri özellikle aşağıdakileri garanti eder:

(i) Müşteri ya da yetkili kullanıcılarından hiçbiri, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımında aşağıdaki niteliklerde olabilecek hiçbir şey yayınlamayacaktır:

1)       Çin Anayasasında belirtilen temel ilkelere aykırı;

2)       Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan, ulusal sırlarını ifşa eden, devlet erkini devirmeye çalışan veya ulusun birliğini bozan;

3)       Çin'in ulusal itibarını ve çıkarlarını zedeleyen;

4)       etnik nefret ve ayrımcılığı kışkırtan, etnik birliği bozan;

5)       Çin'in ulusal dini politikalarını bozan, kült veya feodal batıl inançları yaymaya çalışan;

6)       dedikodu yayan, toplumsal düzeni aksatan ve toplumsal istikrarı bozan;

7)       müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet, terörizm veya irtikap unsurları yayan;

8)       başkalarına hakaret veya iftira eden, başkalarının meşru hak ve çıkarlarına tecavüz eden veya

9)       geçerli kanun ve düzenlemelerce (Çin'de mevcut kanun ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaklanan başka içerikleri kapsayan.

(ii) Müşteri veya yetkili kullanıcılarından hiçbiri ilgili Çevrimiçi Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacaktır:

1)       gerekli izne sahip olmadan bilgisayar enformasyon ağlarına erişim sağlamak veya bilgisayar enformasyon ağ kaynaklarını kullanmak;

2)       bilgisayar enformasyon ağ işlevlerini izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

3)       bilgisayar enformasyon ağlarında saklanan veya bu ağlarla aktarılan veri ve uygulamaları izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

4)       bilgisayar virüsleri dahil olmak üzere zararlı programları kasten oluşturmak ve yaymak veya

5)       bilgisayar enformasyon ağlarının güvenliğini tehlikeye atacak başka faaliyetlerde bulunmak.

b. Müşteri, Müşteri Verilerinin tamamının veya Müşteri ya da yetkili kullanıcıları tarafından Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak üretilen, yayınlanan, depolanan ve işlenen diğer içeriklerin sadece Müşterinin teknik kullanımına yönelik olduğunu da beyan ve garanti eder; ayrıca Müşteri, ilgili Çevrimiçi Hizmetleri, işbu Sözleşmenin yanı sıra geçerli kanun ve düzenlemelere tamamen uygun şekilde kanuni amaçlarla kullanacaktır.

c. Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları, gerçek adla kimlik doğrulamasına ilişkin tüm kanun ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Müşteri, yalnızca Müşterinin ve yetkili kullanıcılarının kimlik ve nitelikleri doğrulandıktan sonra ilgili Çevrimiçi Hizmetlere abone olabilir ve bunları kullanabilir. Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları, medeni haklar ve medeni yükümlülükler hakkında tam kanuni ehliyete sahiptir. Müşteri ve yetkili kullanıcıları; ilgili kanunlar, düzenlemeler ve işbu Sözleşmenin hükümleriyle ilgili olarak Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgilerden sorumlu olur. DS, ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamında Müşterinin ve yetkili kullanıcılarının kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar ve Müşteri de DS'e bu hususta gerekli iş birliğini sağlamayı kabul eder.

d. İşbu Sözleşmede aksi yönde belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın, Müşteri, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, DS'in ilgili Müşteri Verilerini silmek veya korumaya almak, bağlantıları kesmek, Çevrimiçi Hizmetleri ve hesapları askıya almak, Çevrimiçi Hizmetleri, hesapları ve işbu Sözleşmeyi sonlandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eylemde bulunma hakkına sahip olduğunu, bunlarla bağlantılı sonuçlar karşısında yükümlü olacağını, aşağıdakilerle ilgili olarak tüm hak talepleri karşısında DS'i tazmin edeceğini ve tüm zararlardan beri kılacağını (idari cezalar dahil olup bunlarla sınırlı değildir) beyan ve kabul eder:

(ii) ilgili web sitelerinde listelenen hizmet kuralları veya politikalarının Müşteri veya yetkili kullanıcıları tarafından ihlal edilmesi veya

(iii) ilgili kanun ve düzenlemelerin Müşteri veya yetkili kullanıcıları tarafından ihlal edilmesi.

 

Mac (2024 SP3)

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans ve Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

 

DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS

MÜŞTERİ LİSANSI VE ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER SÖZLEŞMESİ

 

Bu Müşteri Lisansı ve Çevrimiçi Hizmetler Sözleşmesi, İşlem Belgesinde tanımlandığı şekillerde müşteri ("Müşteri") ile DASSAULT SYSTEMES grubu tüzel kişisi ("DS") arasında yapılmıştır. Müşteri ile bu Sözleşmeyi akdeden DS grubu tüzel kişisi, Müşterinin şirket merkezine veya Müşteri bir şahıs ise Müşterinin ana ikamet yerine göre belirlenir. Bu kuruluşun tanımı, geçerli kanun ve işbu Sözleşme ile ilgili veya Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir ihtilafı çözecek yargı yetkisi aşağıda gösterilmektedir:

 

Müşterinin Ana İkamet Yeri veya Şirket Merkezi: Çin Halk Cumhuriyeti (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç)

Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansör: Dassault Systèmes SE, bir Fransız "société européenne" (avrupa şirketi)

Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Çin Halk Cumhuriyeti için (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç) Ülkeye Özel Şartlara bakın

Müşterinin Ana İkamet Yeri veya Şirket Merkezi: Diğer Tüm Konumlar

Sözleşmeye Taraf Olan DS Kuruluşu/Lisansör: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, bir Delaware şirketi

Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi: Massachusetts Eyaleti (ABD); bkz. Bölüm 15.13

 

İşbu Sözleşme, Müşterinin İşlem Belgesini imzalaması veya İşlem Belgesini başka bir şekilde kabul etmesi ile (tıklayarak kabul etme dahil) kabul edilir. Taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmıştır:

 

GENEL ŞARTLAR

 

 

1.         Tanımlar

 

Sözleşme, bu Genel Şartlar, geçerli OST'ler, Ülkeye Özel Şartlar, İşlem Belgesi ve burada atıfta bulunulan ve atıf yoluyla buraya dahil edilen web bağlantılarında yer alan şartlar anlamına gelir.

Geçerli Veri Koruma Mevzuatı, Müşteri tarafından sağlanan Kişisel Verilerin işlenmesi için uygulanabilecek her türlü geçerli veri gizliliği kanunu ve diğer tüm düzenlemeler anlamına gelir.

Ülkeye Özel Şartlar, bu belgeye eklenmiş bir coğrafi bölge için geçerli olan özel şartlar anlamına gelir.

Distribütör, DS Teklifi ve Destek Hizmetlerinin dağıtımı için DS tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf anlamına gelir.

Belgeler, herhangi bir zamanda, DS Teklifiyle bağlantılı olarak kullanılmak üzere DS Teklifiyle birlikte sunulan, herhangi bir biçim veya ortamdaki mevcut kullanıcı belgeleri anlamına gelir.

DS Grup Şirketi, bir Fransız "société européenne" (avrupa şirketi) statüsünde bulunan Dassault Systèmes veya Dassault Systèmes'in doğrudan veya dolaylı olarak (i) tedavüldeki özkaynak veya sermaye payının %50'sinden fazlasına sahip olduğu veya (ii) yönetim yetkisini tayin etme erkine sahip olduğu herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

DS Teklifi, bir veya daha fazla Lisanslı Program ve/veya Çevrimiçi Hizmet ve/veya Paket Teklif anlamına gelir.

Yürürlük Tarihi (i) bir Lisanslı Program için şu tarihlerden daha geç olanı ifade eder: (x) söz konusu Lisanslı Programın gönderildiği veya elektronik olarak Müşteriye sunulduğu tarih veya geçerliyse (y) Müşterinin DS tarafından ilgili lisans anahtarının talep edilebileceği veya kullanılabileceğine ilişkin bilgilendirildiği tarih ya da (ii) Çevrimiçi Hizmetler için Bölüm 4.1'de açıklandığı şekilde Çevrimiçi Hizmetlerin teslim edildiği tarih.

Lisanslı Program, (i) Müşteri tarafından bir lisansın sipariş edildiği ve bir İşlem Belgesi uyarınca Müşteriye sağlandığı ve/veya Çevrimiçi Hizmetler kapsamında Müşteriye sağlandığı, makine tarafından okunabilir bir formatta bir dizi talimat ve/veya içerikten oluşan (veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil) her türlü veri işleme programını, (ii) ilgili Belgeleri, (iii) düzeltme yamalarını ve (iv) Müşterinin hak kazandığı Sürümleri ifade eder. Lisanslı Program, mimari, kullanıcı arayüzü veya teslimat şekli bakımından önemli ölçüde farklılık gösteren ardıl ürünler de dahil olmak üzere Lisanslı Programın yeni sürümlerini içermez.

Çevrimiçi Hizmetler, DS tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek ve Müşteri tarafından bir İşlem Belgesi uyarınca sipariş edilebilecek şekilde Lisanslı Program ve/veya diğer ilgili hizmetlere çevrimiçi erişim ve bunların kullanımı anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmetler ayrıca tesis içi kurulum gerektirebilecek belirli Lisanslı Programları da içerebilir.

OST, bir Lisanslı Programın veya Çevrimiçi Hizmetlerin belirli bir Sürümü ile ilgili özel şartlar olan ve www.3ds.com/terms/ost adresinde yayınlanan Teklife Özel Şartları (Offering Specific Terms) ifade eder.

Paket Teklif www.3ds.com/terms/product-portfolio adresinde yayınlanan ürün portföyünde tanımlandığı şekilde çeşitli Lisanslı Programlardan ve/veya Çevrimiçi Hizmetlerden oluşan bir DS Teklifi anlamına gelir. Her bir Lisanslı Program ve Çevrimiçi Hizmetlere özel kullanım, ilgili OST ile düzenlenir.

Kişisel Veriler Geçerli Veri Koruma Yasaları tarafından tanımlandığı şekilde bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

Sürüm, genel olarak piyasaya sunulan DS Teklifinin aynı versiyonunun periyodik güncellemesi anlamına gelir.

Destek Hizmetleri, burada adı geçen ve www.3ds.com/terms/support-policies adresinde açıklanan bakım, geliştirme ve diğer destek hizmetlerini ifade eder.

İşlem Belgesi, bu Sözleşmeye atıfta bulunan, Müşteri tarafından imzalanan veya başka bir şekilde kabul edilen ve DS tarafından kabul edilen, Müşteri tarafından sipariş edilen DS Teklifini ve/veya Destek Hizmetlerini, bunların miktarlarını, ödenecek ücretleri (bir Distribütör aracılığıyla sipariş edilmedikçe), süreyi, coğrafi kapsamı, lisansör veya hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren DS Grup Şirketini ve Müşteri kimliğini belirten formu (çevrimiçi olabilir) ifade eder.

 

Tanımlanan terimler tekil veya çoğul halde kullanılabilir.

 

2.         Lisans ve Kullanım Hakları

 

2.1       Hakların Verilmesi. DS; Müşteriye, Yürürlük Tarihinden itibaren, İşlem Belgesinde belirtilen süre boyunca ve yalnızca şirket içi kullanım amacıyla, aşağıdakileri yapabilmesi için münhasır olmayan ve (burada açıkça izin verilen durumlar dışında) devredilemez bir hak verir:

        Yerinde kurulum gerektiren ilgili Lisanslı Programın gerekli sayıda kopyasını oluşturmak ve kurmak;

        DS Tekliflerini, bu Sözleşmenin şart ve koşullarına ve ilgili Belgelere uygun olarak kullanmak;

        Yetkili kullanıcılarının (OST'de tanımlandığı şekliyle) DS Teklifine erişmelerine ve bunları kullanmalarına izin vermek;

        Yerinde kurulum gerektiren her bir Lisanslı Programın yedekleme amaçlı bir kopyasını oluşturmak.

 

2.2       Kapsam. Müşteri, her DS Teklifini bu Sözleşmenin ve söz konusu DS Teklifi Belgelerinin şart ve koşullarına uygun olarak yürütmeyi ve yetkili kullanıcılarının bu şart ve koşullara uymasını sağlamayı kabul eder. Lisans anahtarları, lisans belirteçleri veya ortamların teslim edilmesi, herhangi bir DS Teklifinin kullanılması için tek başına yasal hak vermez. Bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Müşteriye açık veya zımni olarak başka bir hak veya lisans verilmemiştir.

 

Bu Sözleşmede özellikle izin verilen durumlar dışında, Müşteri şunları yapmamayı kabul eder: (a) Herhangi bir DS Teklifini tamamen veya kısmen, bağımsız ürünler, eklentiler veya bileşenler olarak üçüncü tarafların kullanımına yönelik veya üçüncü taraflara dağıtılacak yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanmak, (b) herhangi bir DS Teklifini üçüncü taraflara kısa veya uzun süreli kiralamak, alt lisans vermek veya herhangi bir DS Teklifi ile ilgili olarak üçüncü taraflara danışmanlık, eğitim, yardım, dış kaynak kullanımı, servis bürosu, özelleştirme veya geliştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hizmet sağlamak veya bu amaçlarla hizmet teklifinde bulunmak, (c) herhangi bir DS Teklifinin hatalarını, kusurlarını ve diğer çalışma anormalliklerini düzeltmek, (d) herhangi bir DS Teklifinin tamamına veya bir kısmına ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, uyarlama veya başka bir çevirme işlemi uygulamak, (e) herhangi bir DS Teklifiyle ilgili test veya karşılaştırma çalışmalarının sonuçlarını herhangi bir üçüncü tarafa sağlamak, açıklamak veya iletmek ya da (f) işbu belge kapsamında sipariş edilen DS Teklifleri dışında herhangi bir DS Teklifiyle birlikte teslim edilebilecek herhangi bir yazılımı kullanmak.

 

3.         Destek Hizmetleri

 

DS Tekliflerine yönelik Destek Hizmetleri, DS web sitesinde ayrıntılı olarak verilmiş olup destek talebi yönetimini ve Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri süresi boyunca sunulan Sürümleri içerir. Müşteri tarafından sipariş edilen Destek Hizmetleri, DS Destek Hizmetleri politikalarında belirtildiği şekilde DS tarafından veya DS yetkili servis sağlayıcısı tarafından sağlanacaktır. Destek Hizmetleri politikaları değişikliğe tabidir; ancak sonraki Destek Hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir değişiklik yürürlüğe girmeyecektir. Müşteri, yenileme işleminden önce DS web sitesindeki DS Destek Hizmetleri politikalarına başvurmalıdır. Uygulanabilir olduğu ölçüde, Müşteri aksini talep etmediği veya Destek Hizmetlerini sonlandırmadığı sürece Destek Hizmetleri, yıllık olarak ve o anki Destek Hizmetleri politikalarına göre otomatik olarak yenilenir.

 

4.         Teslimat ve Ödeme

 

4.1       Teslimat. DS Teklifleri Müşteriye teslim edilecek veya elektronik olarak Müşterinin kullanımına sunulacaktır. Elektronik teslimat, Müşteriye Çevrimiçi hizmetlere erişmek ve/veya Lisanslı Programı indirmek için gerekli bilgiler sağlanarak yapılacaktır. DS'in web sitesine erişmek ve Lisanslı Programı indirmek Müşterinin sorumluluğundadır. DS tarafından sunulan Lisanslı Programlar, DS tarafından belirlenen DS tesislerine FCA (Taşıyıcıya Masrafsız) (Incoterms 2010) olarak teslim edilecektir.

 

4.2       Ödeme

4.2.1   Ödeme Şartları. Burada verilen haklar, lisanslar ve hizmetler karşılığında Müşteri, her DS Teklifi ve Destek Hizmetleri için geçerli olan ücretleri geçerli İşlem Belgesinde (veya bir Distribütör aracılığıyla sipariş edildiyse fiyat teklifinde) belirtilen fiyat üzerinden ödeyecektir. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe (i) tüm ücretler önceden faturalandırılacak ve (ii) Müşteri tüm faturaları Ülkeye Özel Şartlar uyarınca ödeyecektir. DS, ilgili ödemesi yapılmayan Destek Hizmetleri veya Çevrimiçi Hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir.

 

DS, farklı yenileme tarihlerine sahip DS Teklifleri veya Destek Hizmetleri ile ilgili olarak ortak bir yenileme tarihi belirleyebilir ve bunun sonucunda kapsam dışında kalan tüm dönemler için ödenecek ücretleri oran esasına göre belirler.

 

Çevrimiçi Hizmetler ve Paket Teklifler dışında, herhangi bir döneme ilişkin bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin yenileme fiyatı, önceki dönemin fiyatına ilaveten yenileme tarihinden en az doksan (90) gün önce yayınlandığı şekliyle ilgili ülkedeki DS Teklifi için geçerli olan son artış yüzdesidir. Varsa mevcut fiyat artış yüzdeleri ile şart ve koşulları ilgili OST'de bulunabilir.

 

Müşteri tarafından sipariş edilen Çevrimiçi Hizmetler ve Paket Teklifler için yenileme fiyatı, yenileme döneminin liste fiyatı ile önceki dönemdeki liste fiyatı arasındaki yüzde farkı, önceki dönemde Müşteriye yansıtılan ücrete eklenerek hesaplanacaktır.

 

Bazı DS Teklifleri için çevrimiçi ödeme yapılabilir. Böyle bir durumda, Müşteri otomatik yenilemeye tabi olan DS Teklifleri için yaklaşan yenileme işlemi konusunda e-posta ile bilgilendirilecektir. Yenileme ücretleri, yenileme tarihinden en fazla yedi (7) gün önce Müşteri hesabından tahsil edilir. Tahsil işleminden sonra yenileme kabul edilmiş sayılır ve iptal edilemez veya geri çekilemez. Söz konusu tahsil işlemi reddedilirse DS, geçerli DS Teklifini yenileme tarihi itibarıyla sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

 

4.2.2   Geç Yapılan Ödemeler. Müşteri, geç yapılan ödemeler için Ülkeye Özel Şartlarda belirtilen oranda faiz ve ayrıca Ülkeye Özel Şartlarda daha ayrıntılı olarak tanımlanabilecek şekilde ödenmemiş tutarların tahsil edilmesinin neden olduğu makul avukatlık ücretlerini ve masrafları ödeyecektir.

 

4.2.3   Vergiler. Tüm fiyatlar vergi hariçtir. Müşteri, Ülkeye Özel Şartlarda daha kapsamlı olarak belirtildiği şekilde tüm vergilerin ödenmesinden ve işbu belge ile yetki verildiği ölçüde DS Teklifinin aktarımı veya kullanımı ile ilgili olarak ödenecek tüm vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaktır.

 

5.         Fikri Mülkiyet

 

5.1       Sahiplik. DS ve/veya tedarikçileri, tüm DS Tekliflerine ve bunlar üzerinde yapılacak tüm değişikliklere, geliştirmelere veya bunlardan elde edilen türev niteliğindeki diğer eserlere ilişkin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Lisanslı Programlar lisanslanır, satılmaz. Müşteri, herhangi bir DS Teklifinde yer alan tüm telif hakkı, patent ve ticari marka bildirimlerini, bunların tüm kısmi veya tam kopyalarında muhafaza edip çoğaltacaktır. Müşteri, DS Tekliflerinde yer alan veya bu tekliflerde ifade edilen metodolojilerin ve tekniklerin, "gizli" olarak işaretlenmiş olsun veya olmasın, DS'in veya tedarikçilerinin özel bilgileri veya ticari sırları olduğunu kabul eder. Müşteri bu bilgileri gizli bilgi olarak ele alacak ve ifşa etmeyecektir.

 

5.2       Fikri Mülkiyet Tazmini. DS, işbu Sözleşme kapsamında sunulan bir DS Teklifinin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkını, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiğine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapılan her türlü hak talebine karşı Müşteriyi savunacaktır ve ilgili hak talebinden doğan, DS tarafından imzalanmış yazılı bir uzlaşma sözleşmesinde kabul edilen veya yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak Müşteri aleyhine hükmedilen tüm giderleri, zararları ve masrafları (makul avukat masrafları dahil) ödeyecektir; ancak (i) Müşterinin, söz konusu hak talebine ilişkin olarak DS'e önceden yazılı bir bildirimde bulunması ve (ii) söz konusu hak talebinin savunulması ve ilgili uzlaşma görüşmeleri için DS'e münferit kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulması ve anlaşmaya bağlanması sırasında makul iş birliği sunması gerekir.

 

Böyle bir hak talebinde bulunulması halinde veya DS'in makul görüşüne göre böyle bir hak talebinin imkan dahilinde olması durumunda, DS masrafları kendisine ait olmak üzere, Müşterinin ilgili DS Teklifini kullanmaya devam etmesi amacıyla Müşteri için ilgili hakkı güvence altına alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde değişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakımdan dengi olan bir başka programla değiştirebilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin DS'in görüşüne göre makul olan şartlarla mevcut olmaması halinde DS, DS Tekliflerini sonlandırabilir. DS, süreli DS Teklifleri haricinde, etkilenen Lisanslı Programın (i) Müşterinin bir yetkilisi tarafından onaylandığı şekilde tüm kopyalarının imha veya iade edilmesi veya (ii) etkilenen Çevrimiçi Hizmete erişimin sona ermesi üzerinden üç (3) yıl geçecek şekilde sabit oranlı amortisman uygulayarak, DS Teklifleri için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, Müşterinin tercihine göre Müşteriye bir kredi sağlayacak ya da para iadesi yapacaktır. Süreli DS Tekliflerinde DS, etkilenen DS Teklifi için işbu belge kapsamında ödenen, önceden ödenmiş ancak kullanılmamış tüm ücretleri geri ödeyecektir.

 

DS'in, (i) DS haricinde bir kişi tarafından bir DS Teklifi üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, (ii) DS Teklifleri aracılığıyla sağlanan veya yayınlanan veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil olmak üzere Müşteri veya üçüncü taraf içeriği, (iii) bir veya daha fazla DS Teklifinin DS tarafından belirtilmeyen diğer donanım, veri veya programlar ile birlikte kullanımı veya (iv) en son çıkanlar dışında düzeltici yamaların veya Sürümlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir hak talebi karşısında Müşteriyi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

 

İşbu Bölüm 5.2, fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin her türlü hak talebi için Müşterinin münhasır çözüm yolunu ve DS'in tüm sorumluluğunu belirtmektedir.

 

6.         Garanti

 

6.1       Garanti. DS, her bir Lisanslı Programın ilk tesliminden itibaren doksan (90) gün süreyle, söz konusu Lisanslı Programın belirtilen işletim ortamında kullanıldığında ilgili programa ilişkin Belgelerle esasen uyumlu olacağını garanti eder. Lisanslı Program uyumlu değilse ve Müşteri bu garanti süresi içinde DS'i bilgilendirmişse DS, Lisanslı Programı gerektiği şekilde uyumlu hale getirmeye çalışacaktır. DS, bu bildirim tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde uyumsuzluğu düzeltmezse Müşteri uygun olmayan Lisanslı Programa yönelik lisansını otuz (30) gün içinde sonlandırabilir ve uygun olmayan Lisanslı Program için ödenen tüm ücretlerin tam iadesini alabilir. Bu ücret iadesi, garanti ihlaline ilişkin Müşterinin yegane çözüm yolunu ve DS'in yegane sorumluluğunu temsil eder.

 

6.2       Sorumluluk Reddi. YUKARIDAKİ GARANTİLER; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA İHLAL İÇERMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK DS TEKLİFLERİNE İLİŞKİN DİĞER TÜM GARANTİLERİN, BEYANLARIN VEYA KOŞULLARIN YERİNE GEÇER VE BUNLARI DIŞARIDA BIRAKIR.

 

DS, herhangi bir DS Teklifinin herhangi bir şekilde kullanımı veya uygulanması ya da DS Teklifinin kullanıcıları tarafından alınan veya elde edilen sonuçlar veya kararlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. DS, (i) herhangi bir DS Teklifinin işlevlerinin Müşterinin gereksinimlerini karşılayacağını veya Müşterinin kendisi için belirlediği hedeflere ulaşabilmesini sağlayacağını, (ii) DS Teklifinin Müşteri tarafından kullanılmak üzere seçilen kombinasyon veya ortamda çalışacağını veya (iii) DS Teklifinin çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Her durumda, DS Teklifinin verdiği sonuçların Müşterinin ürün veya hizmetlerinin kalite ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmasını sağlamaktan yalnızca Müşteri sorumludur. Hiçbir DS çalışanı veya temsilcisi daha geniş kapsamlı veya farklı bir garanti verme yetkisine sahip değildir. Müşteri, (a) Müşterinin istediği sonuçları elde etmek için DS Teklifinin seçilmesi, (b) Lisanslı Programın kurulumu, (c) her DS Teklifini uygun şekilde test etmek, çalıştırmak ve kullanmak için yeterli önlemlerin alınması ve (d) bunlardan elde edilen sonuçlar konusunda münhasır sorumluluğa sahip olacaktır.

 

DS, DS Teklifleri aracılığıyla sağlanmış veya yayınlanmış olan veri tabanları, 2D ve 3D modeller dahil olmak üzere hiçbir Müşteri içeriği veya üçüncü taraf içeriği üzerinde kontrol sahibi olmayıp bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

 

Yukarıdaki sorumluluk reddi beyanları, yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

 

7.         Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

DS'İN İŞBU BÖLÜM 5.2 KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU DIŞINDA, DS'İN ZARARA İLİŞKİN AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HAK TALEBİNE YOL AÇAN HUKUKİ SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AYLIK SÜREDE, ZARARA NEDEN OLAN LİSANSLI PROGRAM VEYA ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMİŞ OLAN ÜCRETLERİN TUTARINI AŞAMAZ.

 

DS, KÂR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VE VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, DS'İN SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLUNUN ESAS AMACININ GERÇEKLEŞMEMESİNE BAKILMAKSIZIN, İŞBU SÖZLEŞME, HERHANGİ BİR DS TEKLİFİ, BELGELERİ VEYA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ VEYA CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, TALEP EDİLEN SORUMLULUK VEYA ZARARLARIN SÖZLEŞMEYE (GARANTİ İHLALİ DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), KAİDEYE VEYA BAŞKA BİR YASAL VEYA HAKKANİYET TEORİSİNE DAYALI OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, YASAL İŞLEM TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

Müşteri, DS lisansörlerine veya DS haricindeki DS Grup Şirketlerine karşı bu Sözleşme veya işbu Sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir DS Teklifi veya Belgesi veya hizmeti ile ilgili herhangi bir esasa dayalı tüm doğrudan, dolaylı, arızi veya sonuç niteliğindeki hak taleplerinden feragat eder.

 

DS aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli hukuki sebep ortaya çıktıktan sonra iki (2) yıl içinde uygun adli yargı yetkisi dahilinde başlatılması gerekir.

 

8.         Distribütörler

 

Müşterinin bir Distribütör aracılığıyla edindiği tüm DS Teklifleri için Müşteri, Distribütörün kabul ettiği siparişlerin fiyatlandırılmasından, ödemesinin alınmasından ve teslimatından Distribütörün sorumlu olduğunu kabul eder. DS, Distribütörden bağımsızdır ve Distribütörün eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu değildir.

 

 

9.         Süre ve Fesih

 

9.1       Süre. İşbu Sözleşme, süresi sona erene veya burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar şu şekilde yürürlükte kalacaktır: (i) Lisanslı Programlar için işbu Sözleşme kapsamında verilen tüm lisanslar sona erene kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için bu Sözleşme kapsamında Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş edildiği sözleşme süresi sona erene kadar.

 

9.2       Haklı Sebeple Fesih.

9.2.1 DS veya Müşteri, diğer tarafın yükümlülüklerini esasen ihlal etmesi ve yazılı bildirim aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde söz konusu ihlali gidermemesi üzerine bu Sözleşmeyi ve/veya Müşterinin herhangi bir DS Teklifine ve/veya Destek Hizmetlerine ilişkin haklarını feshedebilir.

9.2.2 DS'in Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sağlayamaması ve yazılı bildirim alındıktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliğin giderilmemesi halinde Müşteri Çevrimiçi Hizmetleri veya Çevrimiçi Hizmetleri içeren Paket Teklifi sonlandırabilir.

 

9.3       Keyfi Fesih

9.3.1   Lisanslı Program. Müşteri, DS'e en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir Lisanslı Programa ilişkin lisansı feshedebilir. Bu bildirim, kalıcı lisanslar için herhangi bir zamanda ve süreli lisanslar için geçerli yenileme tarihinden otuz (30) gün önce sağlanabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe süreli lisans otomatik olarak yenilenir.

9.3.2   Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri. Müşteri, aşağıdaki koşullara tabi olarak Lisanslı Program için Destek Hizmetlerini doğrudan veya Distribütör aracılığıyla sonlandırabilir: (i) Müşterinin DS'e en az otuz (30) gün önceden bildirimde bulunması gerekir ve (ii) söz konusu sonlandırma işlemi, Müşteri ile herhangi bir DS Grup Şirketi arasında yürürlükte olan herhangi bir anlaşma kapsamında Müşteride bulunan söz konusu Lisanslı Programın tüm lisanslarını kapsayan Destek Hizmetleri için geçerli olacaktır.

9.3.3   Çevrimiçi Hizmetler. Müşteri veya DS, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanım hakkının yenilenme tarihinden otuz (30) gün önce karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandırabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecek ve o sırada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktır. DS, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. DS, İşlem Belgesine istinaden elde edilen DS Teklifi süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktır. DS'in geçerli herhangi bir yasayı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesine yol açacak olması durumunda işbu Bölüm 9.3.3 kapsamındaki hiçbir hüküm, DS'in Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kısmını sunmaya devam etmesini gerekli kılmayacaktır.

9.3.4   Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Kullanım Hakkı ve Destek Hizmetleri. Müşteri, aşağıdaki koşullara tabi olarak Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin kullanım haklarını ve Destek Hizmetlerini sonlandırabilir: (i) Müşterinin DS'e en az otuz (30) gün önceden bildirimde bulunması gerekir ve (ii) bu sonlandırma işlemi, ilgili bildirimde belirtilen Çevrimiçi Hizmetler listesine ilişkin kullanım hakları ve Destek Hizmetleri için geçerli olacaktır.

9.3.5   Paket Teklif. Müşteri, Paket Teklifin yenilenme tarihinden en az otuz (30 gün) önce diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Paket Teklifi sonlandırabilir. Böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ve herhangi bir geçerli OST'de aksi belirtilmedikçe Paket Teklif otomatik olarak yenilenir.

 

9.4       Sonlandırma İşleminin Etkisi.

9.4.1   İşbu Sözleşmenin veya işbu Sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir DS Teklifinin süresinin dolması veya sonlandırılması üzerine, Müşteri sonlandırılmış veya süresi dolmuş Lisanslı Program ve ilgili Belgelerin tüm kopyalarını derhal imha veya iade edecek olup bu işlemden sonra Çevrimiçi Hizmetlere ve Destek Hizmetlerine erişimi olmayacaktır. İşbu Sözleşmenin veya herhangi bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin süresinin dolması veya sonlandırılması, Müşteriyi işbu Sözleşme kapsamında tahakkuk eden veya başka bir şekilde borçlu olduğu tüm ücretleri ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Müşteri, herhangi bir DS Teklifinin veya Destek Hizmetlerinin keyfi olarak erken iptali veya sonlandırılması nedeniyle herhangi bir geri ödeme veya alacak hakkına sahip olmayacaktır. Müşterinin Çevrimiçi Hizmetleri Bölüm 9.2.2 kapsamında sonlandırması halinde DS, sonlandırma tarihi itibarıyla önceden ödenmiş ancak kullanılmamış olan her türlü mükerrer ücreti Müşteriye geri ödeyecektir. Bu geri ödeme, DS'in Çevrimiçi Hizmetleri sağlayamaması durumunda Müşterinin yegane çözüm yolunu ve DS'in yegane sorumluluğunu temsil eder.

9.4.2   Lisanslı Programlar için Destek Hizmetleri. Sona erme veya sonlandırma sonrasında, Müşteri (i) ilgili Lisanslı Program için Destek Hizmetlerine yönelik başka bir ücret ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır ve (ii) Lisanslı Programın Müşteri tarafından yüklenen en son Sürüm dışındaki tüm sürümlerinin tamamen ve uygun şekilde imha edildiğini veya DS'e iade edildiğini DS'e yazılı olarak beyan edecektir. DS, gerekli olması halinde lisans anahtarları sağlamak dışında, söz konusu lisansları desteklemek üzere başka herhangi bir hizmet sağlama veya herhangi bir Sürümü teslim etme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Müşteri, kendisi ile herhangi bir DS Grup Şirketi arasında yürürlükte olan herhangi bir lisans sözleşmesi kapsamında Müşterinin elinde bulunan belirli bir Lisanslı Programın tüm lisansları için gerçekleştirilmesi kaydıyla, Destek Hizmetlerini yeniden etkinleştirebilir. Müşteri, Destek Hizmetlerinin sona erme tarihinden söz konusu Destek Hizmetlerinin yeniden etkinleştirilme tarihine kadar Destek Hizmetleri ile ilgili olarak muaccel olacak tüm ücretleri ve ayrıca www.3ds.com/terms/support-policies adresinde belirtildiği şekilde yeniden etkinleştirme ücretini öder.

9.4.3   Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin Kullanım Hakları ve Destek Hizmetleri. Sona erme veya sonlandırma işlemi sonrasında, Müşterinin ilgili kullanım hakları ve Destek Hizmetleri için geçerli ücretleri ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. DS, geçerli OST'de ayrıntılı olarak belirtilen durumlar dışında, söz konusu Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili herhangi bir hizmet sağlama yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. OST kapsamında izin verilmesi halinde, Müşteri, kullanım hakkı ve Destek Hizmetleri ile ilgili olarak sonlandırma tarihinden yeniden etkinleştirme tarihine kadar muaccel olacak tüm ücretlerin ödenmesi şartıyla Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin kullanım hakkı ve Destek Hizmetlerini yeniden etkinleştirebilir.

 

10.       Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar

 

10.1    Ek Tanımlar

Müşteri Verileri; Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak Müşteri veya herhangi bir yetkili kullanıcı tarafından DS'e sağlanan veriler anlamına gelir.

Service Level Agreement www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayınlanan Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin hizmet düzeyi şartlarını ifade eder.

 

10.2    Müşteri Verileri. Tüm Müşteri Verileri, sadece Müşterinin mülkiyetinde veya bu Müşteri Verilerini gönderen yetkili kullanıcıların mülkiyetinde olacaktır. Tüm Müşteri Verilerine ilişkin telif hakkı izinlerinin alınmasına, bunların doğruluğuna, kalitesine, eksiksizliğine, hukuki geçerliliğine, güvenilirliğine ve uygunluğuna ilişkin yegane sorumluluk Müşteriye aittir. İşbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarına tabi olarak Müşteri, DS'e, Çevrimiçi Hizmetler sağlamak, bu hizmetleri sürdürmek ve iyileştirmek için makul olarak gerektiği ölçüde Müşteri Verilerini kullanma, kopyalama, depolama ve aktarma ve Müşteri Verilerinin DS Grup Şirketleri ve DS alt yüklenicileri tarafından kullanılması, kopyalanması, depolanması ve aktarılması için münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Müşteri, (i) Müşterinin Çevrimiçi Hizmetleri geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal ederek kullanmasından doğan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak talepleri ve/veya (ii) Müşteri Verilerinden kaynaklanan üçüncü taraf haklarının ihlali veya kötüye kullanılması karşısında DS Grup şirketlerini savunacak ve (i) DS'in Müşteriye talebe ilişkin olarak derhal yazılı bildirimde bulunması ve (ii) DS'in, Müşteriye talebin savunulması ve ilgili tüm çözüm görüşmeleri üzerinde tek başına kontrol tanıması ve talebin savunulması ve çözümünde makul bir işbirliği sağlaması koşuluyla, yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak DS aleyhine verilen veya Müşteri tarafından imzalanmış yazılı bir çözüm kapsamında kabul edilen tüm masrafları, zararları ve giderleri (makul yasal ücretler dahil) ödeyecektir.

 

10.3    Müşteri Verilerini Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamında ve ilgili OST dahilindeyse DS, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve ilgili OST'de tanımlanan depolama boyutu sınırları çerçevesinde Müşteri Verilerinin depolanmasını sağlayacaktır. Müşterinin bu depolama sınırlarını aşması halinde, Müşteri, gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Müşteri Verilerinin boyutunu azaltarak DS'in bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzeltir.

 

10.4    DS'in Yükümlülükleri. DS, Çevrimiçi Hizmetleri o sırada geçerli olan Service Level Agreement uyarınca sağlayacaktır. Müşteri Verileri, (i) Çevrimiçi Hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve (ii) Çevrimiçi Hizmetler sonlandırıldıktan ya da süresi sona erdikten sonra, bu sonlandırma veya süre bitimi sonrasında Müşteri tarafından imha edilmeyen Müşteri Verileri için bir (1) yıl süreyle gizli kabul edilecektir. DS, Çevrimiçi Hizmetler ve Müşteri Verilerine yönelik (i) benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartları ile tutarlı bir şekilde ve (ii) ilgili Müşteri Verilerinin ifşa edilmesini, yayınlanmasını veya dağıtılmasını önlemek için en az kendisine ait benzer nitelikteki gizli bilgilere gösterdiği özeni göstererek güvenlik süreçlerini uygulamak için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. DS, Müşteri Verilerini Çevrimiçi Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli olduğu ölçüde DS ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmış olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir.

Bu gizlilik yükümlülüğü: (i) söz konusu bilgi Müşteri tarafından alındığı sırada herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan halihazırda DS mülkiyetinde olan; (ii) Müşteri Verilerine atıfta bulunulmaksızın DS tarafından bağımsız olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açık olan veya halka açık hale gelen; (iv) gizlilik yükümlülüğü olmadan DS tarafından bir üçüncü taraftan meşru bir şekilde alınan; (v) Müşterinin yazılı izniyle Müşteri tarafından ifşa edilmek üzere açıklanan ya da (vi) adli ya da idari bir karar uyarınca (DS'in Müşteriye önceden bilgi vermesi ve bu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanılmasını sınırlandırmak için Müşteriyle makul bir şekilde iş birliği yapması kaydıyla) yalnızca bu adli veya idari kurum ile ilgili olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler için geçerli değildir.

 

11.       Akademik Kullanım ve Temel Araştırma Kullanımına ilişkin Ek Şartlar

 

11.1    Ek Tanımlar:

Akademik Kullanım, DS Tekliflerinin esasen olayların ve gözlemlenebilir olguların altında yatan temeller hakkında yeni bilgi edinmek için (laboratuvar ortamında kavramın kanıtlanmasına kadar uzanan şekilde) yalnızca (i) eğitim, kurumsal, öğretim ve/veya (ii) deneysel, teorik ve/veya dijital araştırma çalışmalarıyla ilgili amaçlar doğrultusunda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılması anlamına gelir. Akademik Kullanım yalnızca eğitim ve/veya araştırma kurumu olan ve herhangi bir ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyesinde akademik dereceler (diploma veya sertifika) veren bir Müşteriye sağlanabilir.

 

Temel Araştırma Kullanımı, DS Tekliflerinin esasen olayların ve gözlemlenebilir olguların altında yatan temeller hakkında yeni bilgi edinmek için (laboratuvar ortamında kavramın kanıtlanmasına kadar uzanan şekilde) yalnızca deneysel, teorik ve/veya dijital araştırma çalışmaları doğrultusunda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılması anlamına gelir. Temel Araştırma Kullanımı (i) her zaman genel kullanıma sunulan bir yayınla sonuçlanmalı ve (ii) yalnızca araştırmaya tahsis edilmiş, kamuya ait veya kamu tarafından işletilen, kâr amacı gütmeyen bir kurum ya da yüzde ellisinden (%50) fazlası kamu finansmanına dayanan bir Müşteriye sağlanabilir.

 

11.2    Lisans ve Kullanım Hakları. Bölüm 2'de aksi yönde belirtilenlere bakılmaksızın, Akademik Kullanıma veya Temel Araştırma Kullanımına yönelik DS Teklifleri, doğrudan veya dolaylı olarak Müşterinin veya herhangi bir üçüncü tarafın ticari amaçları doğrultusunda kullanılamaz.

 

11.3    İçerik Filigranı. Akademik Kullanım için herhangi bir DS Teklifi kullanılarak üretilen içerik, otomatik olarak, kullanılan DS Teklifini tanımlayan bir filigran içerebilir. Müşteri söz konusu filigranı kaldırmayacaktır.

 

12.       İhracat

 

DS Teklifi ve Belgelerinin Müşteriye ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Düzenlemeleri (EAR) veya Birleşik Krallık İhracat Düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisansların veya onayların alınmaması halinde DS ve lisansörlerinin Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansı veya başka bir resmi onay gerektirdiğinde, Müşteri öncelikle ilgili lisansı veya onayı almadan DS Teklifini doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya yeniden ihraç edemez. Müşteri, işbu belge kapsamında sipariş verilen tüm DS Tekliflerinin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya füze atma sistemlerinin yayılmasını içeren geçerli ihracat kanunlarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağını ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarıyla yasaklanmış ise bunların herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceğini DS'e garanti eder. Müşteri, Müşteri Verilerinin herhangi bir ülkeye aktarılabileceğini veya herhangi bir ülkede saklanabileceğini kabul eder. Müşteri, geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatı kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşım ortamında işlenmesinden, depolanmasından veya bu ortama yüklenmesinden kaçınmayı taahhüt eder ve tüm kullanıcıların bunlardan kaçınmasını sağlar. Müşteri, Müşteri Verilerinin ihracatçısı olarak kabul edilir. Müşterinin bu hükümleri ihlal etmesi halinde DS, yazılı bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamındaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisansları sonlandırabilir.

 

13.       Yazılım Uyumluluğu

 

13.1    Güvenlik Mekanizmaları. DS Grup şirketleri, DS Tekliflerinin yetkisiz kullanımını ortadan kaldırmak için yasal önlemler alır. Bu bağlamda Lisanslı Programlar, DS Teklifinin yasa dışı kopyalarının kurulumunu veya kullanımını tespit edebilen ve sadece yasa dışı kopyalarla ilgili verileri toplayıp iletebilen bir güvenlik mekanizması içerebilir. Toplanan veriler, Müşteri tarafından Lisanslı Program ile oluşturulan hiçbir veriyi içermeyecektir. Müşteri, Lisanslı Programı kullanarak, yasa dışı bir kopyanın tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasını, iletilmesini ve kullanılmasını kabul eder. Ayrıca DS, herhangi bir DS Teklifine erişimi ve bunların kullanımını kontrol etmek için bir donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı kullanma hakkını saklı tutar. Müşteri bu tür önlemlere müdahale etmek, bunları engellemek veya devre dışı bırakmak için herhangi bir adım atamaz. Herhangi bir Lisanslı Programın, DS tarafından sağlanan donanım kilit aygıtı, lisans yönetim yazılımı ve/veya lisans yetki anahtarı olmadan kullanımı yasaktır.

 

13.2    Denetim. Müşteri, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık süre boyunca, her bir DS Teklifine erişim sağlayan veya ilgili DS Teklifini kullanan kaynakların listesi ve konumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere DS Teklifinin kullanımıyla ilgili doğru bilgi kayıtları tutacaktır. Uygun olduğu durumda bu bilgiler, her bir DS Teklifine erişimi ve bunların kullanımını korumak için Müşteri tarafından devreye sokulan önlemleri ve Lisanslı Programın imhasını içerecektir. DS, ilgili zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masrafları kendisine ait olacak şekilde dilediği zaman denetim kayıtlarının ve/veya Müşterinin her bir DS Teklifini kullanımına ilişkin kayıtların kopyalarını inceleme ve alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri ayrıca DS'e DS ürünlerinin kullanımının geçerli bir sözleşmenin şartlarına uygun olduğunu doğrulama yetkisi vermektedir. Bu amaçla DS, Müşterinin işine ilişkin aksamaları en aza indirecek şekilde, normal çalışma saatleri içerisinde Müşterinin iş yerinde (veya DS Teklifinin Müşterinin kullanması için kurulduğu iş yerinde) bir denetim gerçekleştirebilir. Müşteri, DS'e veya DS'in bu doğrulamayı gerçekleştirmek için görevlendirdiği herhangi bir üçüncü tarafa makine erişimi sağlayacak, sistem araçları çıktılarının kopyalarını sunacak ve denetim kayıtları oluşturan tüm uygun araçların kullanılmasına izin verecektir. Söz konusu denetimde herhangi bir DS Teklifinin yetkisiz kullanıldığı tespit edilirse Müşteri, DS Teklifinin yetkisiz kullanımı sonucunda borçlu olunan tüm tutarları o zamanki liste fiyatı üzerinden derhal DS'e öder. Söz konusu yetkisiz kullanım, Müşterinin ilgili DS Teklifine ilişkin yetkili kullanımının yüzde beşi veya fazlasına tekabül ediyorsa Müşteri, ilgili ücretleri ödemenin yanı sıra bu denetim maliyetini de DS'e geri ödeyecektir. Yukarıda açıklanan haklara ve prosedürlere başvurduğunda DS, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiği başka yollarla fikri mülkiyetini koruma haklarından feragat etmez.

 

14.       Veri Gizliliği

 

Müşteri, bir DS Teklifini kullanımının ve buna erişiminin bir parçası olarak işlenecek Kişisel Verilerin tek veri sorumlusunun kendisi olduğunu ve daima kendisi olacağını ve dolayısıyla (i) Kişisel Verilerin aktarılması, (ii) veri sahiplerinin bilgileri ve (iii) veri sahiplerinin erişim, değişiklik ve silme hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarına uygun hareket etmekten sorumlu olduğunu kabul ve tasdik eder. DS, veri işleyen olarak, Kişisel Verileri işbu Sözleşme uyarınca toplayacak, depolayacak ve işleyecektir.

 

15.       Çeşitli Hükümler

 

15.1    Satın Alma Emirleri. Müşterinin satın alma şart ve koşulları, hiçbir şekilde bu Sözleşmenin şartlarının yerine geçmez, bunları tamamlayıcı nitelikte değildir veya başka bir şekilde değiştirmez.

 

15.2    Bildirimler. Burada aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme kapsamında gerekli olan tüm bildirimler yazılı, İngilizce veya Ülkeye Özel Şartlarda belirtilen dilde olacak ve aşağıdaki tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır: (i) şahsen veya ekspres kurye hizmetiyle teslim edildiği tarih, (ii) bildirim onaylı veya taahhütlü posta ile gönderildikten üç (3) gün sonra veya (iii) tarafların İşlem Belgelerindeki adresine ya da taraflardan herhangi birinin işbu belge ile gerekli kılınan şekilde bildirim yoluyla diğer tarafa belirttiği veya ilgili sipariş formunda yer alan başka bir adrese onaylı faks ile gönderildiği tarih. Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin bildirimler DS tarafından e-posta ile de gönderilebilir ve söz konusu e-postanın Müşteriye gönderilmesinden yirmi dört (24) saat sonra tebliğ edildiği kabul edilir. DS web mağazasında sipariş edilen DS Tekliflerine ilişkin bildirimler, ilgili DS web mağazasında tanımlanan sürece uygun olarak teslim edilecektir.

 

15.3    Mücbir Sebep. (i) Bu Sözleşmenin tabi olduğu amir hukukta tanımlandığı şekliyle bir mücbir sebep veya (ii) aşağıdaki sebepler nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır: önceden duyurulmuş veya duyurulmamış grev, ilan edilmiş veya edilmemiş savaş, ayaklanmalar, hükümet tedbirleri, terör eylemleri, doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.)veya herhangi bir elektrik, kamu hizmeti veya telekomünikasyon kesintisi.

 

15.4    Üçüncü Taraf Barındırma Hizmeti. Müşteri, Lisanslı Programları, iyi bilinen, itibarlı bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının işlettiği bilgisayarlara uzaktan bağlanarak kurma ve kullanma ve ilgili hizmet sağlayıcısını sadece Müşteri adına donanımı işletmesi ve Lisanslı Programı yönetmesi için atama yetkisine sahiptir; ancak (i) yalnızca tam yetkili kullanıcılar Lisanslı Programları kullanma hakkına sahip olacaktır; (ii) Müşterinin ilgili hizmet sağlayıcısıyla yazılı sözleşme yapması gerekir ve bu sözleşme kapsamında hizmet sağlayıcısı, Lisanslı Programlara sadece yukarıda bahsedilen hizmetleri Müşteriye sağlamak amacıyla erişeceğini, aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen tüm sınırlama ve kısıtlamalara tabi olacağını kabul edecektir ve (iii) ilgili hizmet sağlayıcısı DS Teklifleri ile rekabet eden ürünler veya hizmetler sağlayan bir şirketler grubunun parçası olamaz. Müşteri, hizmet sağlayıcısının Müşterinin acentesi sayılacağını kabul eder. Müşteri, Lisanslı Programlara yetkisiz erişim sağlandığını, Lisanslı Programların yetkisiz kişilerce kullanıldığını veya ifşa edildiğini fark etmesi veya böyle bir durumdan şüphelenmesi halinde hizmet sağlayıcısının Lisanslı Programlara erişimini derhal sonlandıracaktır. Müşteri, hizmet sağlayıcısının Lisanslı Programlara erişiminden veya Lisanslı Programları kullanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan her türlü hak talebi, masraf, hüküm, zarar veya kayba karşı (makul avukatlık ücretleri de dahil) DS'i savunacak ve tazmin edecektir.

 

15.5    Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya hakem tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, diğer hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacak olup etkilenen hüküm, tarafların asıl amacını yansıtmak için mümkün olan en yüksek ölçüde uygulanabilir ve etkili hale gelecek şekilde değiştirilecektir.

 

15.6    Devir, Temlik ve Alt Sözleşme. İşbu Sözleşme ya da Müşterinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı, görevi, menfaati veya yükümlülüğüne yönelik herhangi bir alt sözleşme, temlik, yetki devri veya başka bir devir işlemi (birleşme, iktisap, elden çıkarma veya kontrol değişikliği ya da ayni katkı yoluyla olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) DS'in önceden yazılı onayına tabidir. Bu tür bir izin olmaksızın bunlara yönelik her türlü girişim hükümsüzdür. Onaylanmış lisans devir işlemleri, bir ayarlama ücretine tabi olabilir. İşbu Sözleşme, DS, halefleri ve vekilleri için bağlayıcı olacak ve bunlar lehine hüküm ifade edecektir.

 

15.7    Değişiklikler ve Feragat Reddi. İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birine yönelik feragat, değişiklik, tadilat veya iptal işlemi, her iki tarafça imzalanan yazılı bir değişiklik ile yapılmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Bir tarafın herhangi bir zamanda herhangi bir hükmün yerine getirilmesini talep etmemesi, daha sonra bu hükmü veya başka bir hükmü uygulatma hakkını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

 

15.8    Sözleşmenin Bütünlüğü; Öncelik Sırası. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil eder ve sözlü veya yazılı tüm geçmiş ve eşzamanlı teklif, anlaşma, mutabakat, beyan, satın alma emri ve iletişimlerin yerine geçer. Herhangi bir OST ile bu Genel Şartlar arasında bir uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde, karşılık gelen OST hükümleri yalnızca ilgili OST'de açıklanan DS Teklifleri ile ilgili olarak geçerli olacaktır. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından edinilen herhangi bir DS Teklifiyle ilgili olarak gelecekte yapılacak herhangi bir OST, genel itibariyle, Müşterinin bu Genel Şartlar kapsamındaki sorumluluklarında ve yükümlülüklerinde önemli bir artışa ya da DS'in bu Genel Şartlar kapsamındaki sorumluluklarında veya yükümlülüklerinde önemli bir azalmaya yol açmayacaktır. Müşteri, (i) işbu belgede yer alan ve işbu belgeye atıf yoluyla dahil edilen tüm şartlar hakkında tam bilgi sahibi olduğunu, (ii) bu şartların kendisi için bağlayıcılığını ve bu şartlara uymayı kabul ettiğini ve (iii) bu Sözleşmeyi akdederken, gelecekte herhangi bir DS Teklifiyle ilgili işlevsellik veya ürün güncellemelerinin kullanıma sunulmasına güvenmediğini onaylar. İşbu Sözleşmenin şartları, DS'in fikri mülkiyet haklarının işbu belgede açıkça verilen ve/veya sağlanan haklar dışında kullanımına dayalı hiçbir hak talebine ilişkin hiçbir hüküm veya etkiye sahip olmayacaktır.

 

15.9    Dil. Bu Sözleşme İngilizce olarak sunulmuş olup yalnızca bilgi amaçlı olarak İngilizce dışında bir dilde sağlanabilir. İngilizce sürüm, işbu Sözleşmenin tek bağlayıcı ve uygulanabilir sürümü olacaktır.

 

15.10  Başlıklar. Bu Sözleşmedeki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün anlamını veya yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

15.11  DS, Müşterinin onayı olmadan, burada belirtilen hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen temlik edebilir, devredebilir, bunlara ilişkin alt sözleşme yapabilir veya başka bir devir işleminde bulunabilir.

 

15.12  Kalıcı Hükümler. İşbu Sözleşmenin 1, 2.2, 4.2, 5, 6.2, 7, 8, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı Bölümleri ve (varsa) Çin Halk Cumhuriyeti için Ülkeye Özel Şartlar işbu Sözleşmenin feshinden veya süresi sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 

15.13  Geçerli kanun ve yargı yetkisi. Ana ikamet yeri veya şirket merkezi Çin Halk Cumhuriyeti dışında (işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Hong Kong, Tayvan ve Macau hariç) herhangi bir konumda bulunan her Müşteri için işbu Sözleşme, kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının uygulanması hariç olmak üzere Massachusetts Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, aralarında herhangi bir dava olması durumunda jüri tarafından yargılanma hakkından geri alınamaz şekilde feragat ederler. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili tüm işlemler ve takibat, münhasıran Massachusetts Eyaleti mahkemeleri tarafından görülecek ve tespit edilecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, DS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Sözleşmenin geçerliliğinden, yorumlanmasından ve/veya ifasından kaynaklanan yahut bunlarla bağlantılı herhangi bir hak talebini veya anlaşmazlığı (ihtiyati tedbir yoluna başvurma ve/veya adil çözüm yolları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili hak talebi veya anlaşmazlığa ilişkin yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye ve/veya idari makama götürebilir.

 

 

ÜLKEYE ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ÖZEL ŞARTLAR

(işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; Tayvan, Hong Kong ve Macau hariç)

("Çin")

 

Yukarıdaki hükümlere ilaveten ve aksi yöndeki hiçbir hüküm dikkate alınmaksızın, şirket merkezi veya ikamet adresi Çin'de bulunan Müşteriler tarafından lisanslanan ve/veya kullanılan DS Teklifleri için aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

 

16. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi.

İşbu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının geçerliliği ve kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın Hong Kong kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.

Mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan tüm anlaşmazlıklar, referans yoluyla işbu maddeye dahil edildiği kabul edilen Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına göre ve söz konusu Kurallara göre atanmış bir hakem tarafından tahkim yoluyla nihai çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim Hong Kong'da ve İngilizce düzenlenecektir. Tahkim yeri Hong Kong olacaktır. Tahkim sonucu alınacak karar ve tahkim kararı nihai ve taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, sözü edilen kararlara tabi olmayı ve bu kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Kazanan taraf ücret ve masrafların kendisine ödenmesine hak kazanacaktır.

Müşteri, yukarıdaki paragrafın işbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması ve/veya yerine getirilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak oluşan DS'in ihtiyati tedbir yoluna gitme veya dava hazırlıklarını başlatma hakkını ya da herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliğiyle ilgili bir ihtilafı herhangi bir yargı yerindeki yetkili mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturma hakkını hiçbir şekilde engellemeyeceğini, kısıtlamayacağını veya başka herhangi bir şekilde sınırlandırmayacağını kabul ve tasdik eder.

17. Çin'de Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. Müşteri, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak, tüm geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca ilgili tüm onay, lisans ve izinleri almış olduğunu garanti eder. Ayrıca Müşteri, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak tüm geçerli kanun ve düzenlemelere harfiyen uyacağını da garanti eder. Müşteri özellikle aşağıdakileri garanti eder:

(i) Müşteri ya da yetkili kullanıcılarından hiçbiri, Çevrimiçi Hizmetlerin kullanımında aşağıdaki niteliklerde olabilecek hiçbir şey yayınlamayacaktır:

1)       Çin Anayasasında belirtilen temel ilkelere aykırı;

2)       Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan, ulusal sırlarını ifşa eden, devlet erkini devirmeye çalışan veya ulusun birliğini bozan;

3)       Çin'in ulusal itibarını ve çıkarlarını zedeleyen;

4)       etnik nefret ve ayrımcılığı kışkırtan, etnik birliği bozan;

5)       Çin'in ulusal dini politikalarını bozan, kült veya feodal batıl inançları yaymaya çalışan;

6)       dedikodu yayan, toplumsal düzeni aksatan ve toplumsal istikrarı bozan;

7)       müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet, terörizm veya irtikap unsurları yayan;

8)       başkalarına hakaret veya iftira eden, başkalarının meşru hak ve çıkarlarına tecavüz eden veya

9)       geçerli kanun ve düzenlemelerce (Çin'de mevcut kanun ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasaklanan başka içerikleri kapsayan.

(ii) Müşteri veya yetkili kullanıcılarından hiçbiri ilgili Çevrimiçi Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacaktır:

1)       gerekli izne sahip olmadan bilgisayar enformasyon ağlarına erişim sağlamak veya bilgisayar enformasyon ağ kaynaklarını kullanmak;

2)       bilgisayar enformasyon ağ işlevlerini izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

3)       bilgisayar enformasyon ağlarında saklanan veya bu ağlarla aktarılan veri ve uygulamaları izinsiz silmek, değiştirmek veya eklemek;

4)       bilgisayar virüsleri dahil olmak üzere zararlı programları kasten oluşturmak ve yaymak veya

5)       bilgisayar enformasyon ağlarının güvenliğini tehlikeye atacak başka faaliyetlerde bulunmak.

b. Müşteri, Müşteri Verilerinin tamamının veya Müşteri ya da yetkili kullanıcıları tarafından Çevrimiçi Hizmetler kullanılarak üretilen, yayınlanan, depolanan ve işlenen diğer içeriklerin sadece Müşterinin teknik kullanımına yönelik olduğunu da beyan ve garanti eder; ayrıca Müşteri, ilgili Çevrimiçi Hizmetleri, işbu Sözleşmenin yanı sıra geçerli kanun ve düzenlemelere tamamen uygun şekilde kanuni amaçlarla kullanacaktır.

c. Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları, gerçek adla kimlik doğrulamasına ilişkin tüm kanun ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Müşteri, yalnızca Müşterinin ve yetkili kullanıcılarının kimlik ve nitelikleri doğrulandıktan sonra ilgili Çevrimiçi Hizmetlere abone olabilir ve bunları kullanabilir. Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları, medeni haklar ve medeni yükümlülükler hakkında tam kanuni ehliyete sahiptir. Müşteri ve yetkili kullanıcıları; ilgili kanunlar, düzenlemeler ve işbu Sözleşmenin hükümleriyle ilgili olarak Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgilerden sorumlu olur. DS, ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamında Müşterinin ve yetkili kullanıcılarının kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar ve Müşteri de DS'e bu hususta gerekli iş birliğini sağlamayı kabul eder.

d. İşbu Sözleşmede aksi yönde belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın, Müşteri, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, DS'in ilgili Müşteri Verilerini silmek veya korumaya almak, bağlantıları kesmek, Çevrimiçi Hizmetleri ve hesapları askıya almak, Çevrimiçi Hizmetleri, hesapları ve işbu Sözleşmeyi sonlandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eylemde bulunma hakkına sahip olduğunu, bunlarla bağlantılı sonuçlar karşısında yükümlü olacağını, aşağıdakilerle ilgili olarak tüm hak talepleri karşısında DS'i tazmin edeceğini ve tüm zararlardan beri kılacağını (idari cezalar dahil olup bunlarla sınırlı değildir) beyan ve kabul eder:

(ii) ilgili web sitelerinde listelenen hizmet kuralları veya politikalarının Müşteri veya yetkili kullanıcıları tarafından ihlal edilmesi veya

(iii) ilgili kanun ve düzenlemelerin Müşteri veya yetkili kullanıcıları tarafından ihlal edilmesi.

 

DraftSight'ı tercih ettiğiniz için teşekkürler

DraftSight'ı indirin ve DraftSight Standard, Professional veya Premium için satın aldığınız seri numarasını girin, DraftSight Enterprise veya Enterprise Plus için ağ lisanslama seçeneğinizi belirleyin veya ücretsiz 30 günlük DraftSight Premium deneme sürümünüzü başlatmak için "Ücretsiz Deneme" seçeneğini belirleyin.

DraftSight Topluluğuna katılarak dünyanın dört bir yanındaki diğer kullanıcılarla etkileşime girin, faydalı içeriklere göz atın ve kurulum kılavuzlarıda dahil olmak üzere daha fazla kaynak için destek sayfamızı ziyaret edin.

DraftSight Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun.

NOT: DraftSight 2020; Windows 7, Windows 8.1 ve Mac® v10.13'ü (High Sierra) destekleyen son sürümdü. Sonraki sürümleri kullanmayı planlıyorsanız lütfen işletim sisteminizi yükseltin.

Belgeler